Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
02 Ocak 2015 Cuma 10:24

 Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin
görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye
teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi
olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden,
atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin
(B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan
öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki
görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birim: 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,
d) Genel Müdür: Bakanlık Personel Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine
göre verilecek hizmet içi eğitimi,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya §yükseköğretim kurumlarından birine
Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,
h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Hizmet süresi: Müracaat bitim tarihi itibarıyla, 217 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet
sürelerini (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç),i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Sınav kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
l) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) İl Sağlık Müdürü,
2) İl Sağlık Müdür Yardımcısı,
3) Sağlık Grup Başkanı,
4) Baştabip,
5) Baştabip Yardımcısı,
6) Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü,
7) Hastane Müdür Yardımcısı,
8) Başhemşire,
9) Şef,
b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Sayman,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Veznedar,
Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur,
3) Şoför,
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Gassal, Terzi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Berber, Bahçıvan, Kaloriferci, Hizmetli,
Bekçi, Dağıtıcı.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 6 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner Hekim,
Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog,
Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Tercüman,
Mütercim, Kütüphaneci, Tekniker, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Programcı, Tıbbi
Teknolog, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş
Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Odyolog, Teknisyen, Hemşire Yardımcısı, İmam,
İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda
aşağıdaki şartlar aranır.
a) İl Sağlık Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az beş yıl hizmeti olan uzman tabip veya tabip olmak,
b) İdari ve mali işlerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunan ve beş yıl mesleki deneyime sahip olan lisans
düzeyinde öğrenim veren hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler yönetim bilişim sistemleri, sağlık idaresi,
sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği, ekonometri bölümlerinden mezun
olmak,
c) Diğer İl Sağlık Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az bir yıl hizmeti olan Uzman Tabip veya Tabip olmak,
ç) Sağlık Grup Başkanlığına atanabilmek için;
1) Tercihen Halk Sağlığı Uzmanı veya en az beş yıl hizmeti olan Tabip olmak,
d) Eğitim ve araştırma hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Klinik ve Laboratuvar Şefi veya Şef Yardımcısı Tabipler ile tıp alanında Doçent veya
Profesör olmak,
e) Özel dal hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili dal uzmanı olmak,
f) Diğer hastanelerin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip veya tıp alanında doktora yapmış Tabip ya da iktisat, işletme, kamu
yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya
doktora eğitimi almış Tabip olmak,
g) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip, Tabip, Eczacı veya Diş Tabibi olmak,
ğ) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak,
gerekir.
(2) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans
eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme
yapılabilir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel
şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet şartlarını taşımak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; makine, mekatronik,
endüstri, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,
b) Merkez teşkilatında bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
c) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
ç) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Disiplin İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Hukuk ve
Mevzuat İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen hukuk fakültesi mezunu olmak,
d) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Halk Sağlığı (Toplum Sağlığı) Eğitim İşleri ile İlgili
Şube Müdürü, Yataklı Tedavi Hizmetleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Kamu Yataklı Tedavi
Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Özel Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube
Müdürü, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Tıp
Meslekleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Ayakta Teşhis ve Tedavi ve Özel Tanı Merkezleri İşleri
ile İlgili Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Toplum Sağlığı İşleri
ile İlgili Şube Müdürü, Sağlık Ocakları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal İşleri ile İlgili Şube
Müdürü ve Çevre Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Uzman Tabip veya Tabip olmak,
e) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü
kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Diş Tabibi olmak,
f) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Eczacılık İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Eczaneler
ve Ecza Depoları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı veya Eczacı olmak,
g) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Kozmetik İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile İlaç
Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı, Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager olmak,
ğ) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili
Şube Müdürü ile Programlar, Uygulamalar, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili
Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tabip, Sosyal Çalışmacı veya Psikolog olmak,
h) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmeti İşleri ile İlgili Şube
Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen acil tıp uzmanı veya tabip olmak,
ı) Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
i) Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları
işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden
mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih
edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
j) Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları
işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden
mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih
edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
k) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
l) Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek
için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
n) Ayniyat Saymanı, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
o) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru,
Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek
için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip
olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar
eğitimi aldığını belgelemek,
ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atama yapılacak kadrolar
MADDE 10 – (1) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına unvan
değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı
ile sınavsız ve kura ile yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 11 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki
şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Veteriner Hekim,
Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık
Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog, Tıbbi Teknolog, Kütüphaneci, Sağlık Teknikeri,
Tekniker, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni,
Hemşire Yardımcısı, Sağlık Savaş Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker,
Kameraman, Kaptan, Gemi Adamı, İmam, İmam Hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim
görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar
programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den 80 veya uluslararası
geçerliliği bulunan bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.
Atama esasları
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı
olanlar arasından, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç ay içinde başarı sıralamasına göre
duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel
Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama
yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak,
yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin
görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona
erer.(2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile
atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da
başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme
veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı
kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği
nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
(4) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden
vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve atanmaya hak kazandığı sınav sonucuna göre aynı
kadrolara tekrar atamaları yapılmaz.
(5) Atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde
ataması yapılan personele tebliğ edilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları
Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı,
derecesi, atama yapılacak yerler ve adedi sınav tarihinden en az 45 gün önce personele
duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en
az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.
(2) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili
birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(3) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde
merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.
(4) Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı il müdürlüğü tarafından eğitimi
düzenleyen birime intikal ettirilir.
(5) Duyurudan önce aylıksız ve yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine
kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
(6) Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulundukları birimler ile
diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılabilmek için başvuruda
bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı duyurulan boş kadro
sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan
başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından
fazla personelin başvurması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel
Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en
fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan
yüksekokul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanların Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcılığı kadrolarına
başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.
(3) Bilgisayar ve istatistik fakülteleri mezunları ile en az bir programlama dilini ve iki
işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelendirenlerin Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürü
kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan
ilave edilir.
(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya
hak kazanırlar.
(5) Herhangi bir sebeple eğitime katılmayacakların yerine sırasıyla diğer adaylar eğitime
alınır.
Görevde yükselme eğitimi
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlara, sınavdan önce atanmak
istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimi verilir.
(2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g)
bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde
düzenlenir.
(3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Genel Müdürlük
tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar
ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının
tamamına katılmak zorunludur.
(4) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime
katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin
en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde
yükselme sınavına girebilirler.
(5) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince
izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili
konular.
(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara
ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının
hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas
alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Genel esaslarMADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak adayların,
duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen müracaat süresinin son günü
itibarıyla taşımaları gerekir.
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından
birine yaptırılacak yazılı sınavın iş ve işlemlerinin koordinasyonu Genel Müdürlükçe yürütülür.
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan
100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
(4) Sınav sonuçları; sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyi aşmamak üzere, aynı görev
için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Unvan değişikliği sınavı esasları
MADDE 18 – (1) 6 ncı maddede belirtilen kadrolara personelin atanması, bu kısımda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği
sınavı sonucundaki başarı puanına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan
görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı
kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin
başkanlığında, personel birimi ve eğitim biriminden en az birer üye olmak üzere yetkili amirce
belirlenecek üyeler dahil toplam beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulunu teşkil
eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri
unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamaz.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(3) Bakanlık teşkilatı dışından sınav kuruluna başkan ve üye görevlendirilemez.
(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asil üyenin
bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların
eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucunda alınan
karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek
zorundadır.
(5) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için
16 ncı maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin
niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili
personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi
için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, bu fıkrada
öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için
eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav
tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 16 ncı maddedeki ortak ders
konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
(6) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 20 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları,
sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler
üzerine Genel Müdürlükçe Bakandan alınacak onayı müteakip ilan edilir.
(2) Yönetmelik kapsamında bulunan personel, farklı birimlere bağlı görevler için açılan
sınavlara aynı birimdekiler gibi katılabilir ve sınavın açıldığı birimde çalışma şartı aranmaz.
(3) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav
tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz. Sınav başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi
arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.
(4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında
başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı
tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava
kadar atanmamış olan personel, aynı görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme
eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçları, sınavı yapan
kurum tarafından Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Genel
Müdürlükçe ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere
görev yaptıkları birimlerine yazılı olarak bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, sınav
sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İlgililer, kendilerine
yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri
sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal
edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 23 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı
gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin
sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı
unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar
çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalan görevler arasında veya diğer alt
görevlere sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği
özellikleri taşımak şartıyla atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt
görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) 11 inci maddede sayılan unvanlar hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara
yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan
değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun gereğince Bakanlığa nakledilecek personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte
belirtilen şartlar aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde
bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine
devam ederler.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 9
uncu maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim; lise ve dengi okul mezunu
olanlar ise iki yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.
(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ortaokul mezunları diğer şartları taşımaları
kaydıyla Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar
Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabilirler.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.