Sağlık Bakanlığı Açıktan Kura İle Tabip Ve Uzman Tabip Alım İlanı...

Sağlık Bakanlığı Açıktan Kura ile Tabip ve Uzman Tabip Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Açıktan Kura İle Tabip Ve Uzman Tabip Alım İlanı...
06 Ağustos 2012 Pazartesi 11:12

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAR 2012 YILI 2. DÖNEM

İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1'inci maddesi(4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğegiren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı SağlıkPersonelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göreSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınınihtiyaçları için, Uzman Tabip ve tabip kadrolarına 31/08/2012tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A - GENEL ESASLAR

1 - Bu kuraya;

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip veTabipler

b) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki kamukurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde görev yapanlardan kuranın çekildiğitarih itibariyle (31/08/2012) devlet hizmetyükümlülüğünü tamamlamış olanlar

c) 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi 30.01.2010tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılıKanun'un 18'inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzmantabipler,

başvurabileceklerdir.

2 - Bu kuraya;

a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevyapanlar,

b) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda halen 4924 ‘lü sözleşmeli çalışanlar

başvuramayacaklardır.

Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersizsayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bilekuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3 - Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımaları gerekmektedir.

4 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında diğerkamu kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerindeçalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıylailişkilerini kesmeleri gerekmektedir.

5 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmişsayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'ncimaddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS' den son başvuru tarihi (14/08/2012) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 aykalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarınayerleşen adayların atamalarının tebligatında "Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde" yer alan adresleri esas alınacaktır.

7 - Devlet memuru olarak atanabilmek için arananşartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvurularıiptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halindeatamaları iptal edilecektir.

8 - Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1(Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarıdışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kurumateslim edeceklerdir.

B) KURA TAKVİMİ

1 - Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS)üzerinden yapılacak olup, 08/08/2012 Çarşamba günübaşlayıp, 14/08/2012 Salı günü saat 18.00'de sona erecektir.

2 - Kuraya başvuran adaylar PBS'denbaşvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasızolan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 17/08/2012 Cuma günü saat 18.00'de Sağlık Bakanlığı YönetimHizmetleri Genel Müdürlüğü Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargoile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler,evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişitarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APSveya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerinSağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığınaait değildir.

3 - İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 31/08/2012 Cuma günü noter tarafından bilgisayar ortamındakura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr internetadresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiğigün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C) İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarkadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum içinalınması gerekmektedir),

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi(Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),

c) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engelolabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),

d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında diğerstatülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geçkuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerininkesildiğine dair belgeyi,

f) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar dışındaki diğerkamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmışolanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmetcetvelini,

g) Mal bildirim formunu,

En geç 14/09/2012 Cuma günüsaat 18.00'de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü EvrakŞubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da eldenteslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veyanoter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksitakdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ilegönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktindeulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

6452/1/1-1

—————

ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA EĞİTİMİ ALAN DİŞ TABİPLERİ İÇİN İLK DEFA VE YENİDENAÇIKTAN ATAMA KURASI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 incimaddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ve Geçici-12 nci maddelerine göre 06/04/2011tarihi itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başlamış veyadoktora eğitimi kontenjanına yerleşmiş olanlar için 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4/A maddesi kapsamında (devlet memuru olarak) diş tabibi kadrolarına31/08/2012 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A. GENEL ESASLAR

1) Bu kuraya 06/04/2011 tarihi itibariyle diş hekimliği fakültelerindedoktora eğitimine başlamış veya doktora eğitimi kontenjanına yerleşmiş olupatama yapılacağı tarihte eğitimine devam edenler başvurabilir. Bu şartıtaşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek, sehven kabul edilip kurayaalınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

2) Kurayabaşvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeliolarak görev yapanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günükurumlarından ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

3) Adaylarınkuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

4) Devletmemurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 97'nci maddesi dikkate alınır. Bu durumdaolanlardan, PBS' den son başvuru tarihi (14/08/2012)itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabuledilecektir.

5) SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarınıntebligatında "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde" yer alan adresleri esasalınacaktır.

6) Devlet memuruolarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlarauymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ileyerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

7) Kuradayerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atamakuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

8) Kura sonucundayerleşenlerin yerleştiği birimlere atamaları ve doktora eğitimi yaptığı eğitimkurumuna görevlendirilmeleri aynı kararla yapılacak olup atandığı yerde görevebaşladıktan sonra görevlendirildiği eğitim kurumlarında eğitimlerine devamedebileceklerdir.

B. KURA TAKVİMİ

1) Kurabaşvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 08/08/2012 Çarşamba günü başlayıp, 14/08/2012 Salı günü saat18.00'de sona erecektir.

2) Kurayabaşvuran adaylar PBS'den başvuru yaptıktan sonra,başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notereonaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 17/08/2012Cuma günü saat 18.00'de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüğüEvrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya daelden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisiveya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir).Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ilegönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktindeulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3) İlan edilenyerlere yerleştirme işlemleri; 31/08/2012 Cuma gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saatihttp://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçlarıise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C. İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarkadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) 06/04/2011 tarihiitibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başladığını veyadoktora eğitimi kontenjanına yerleştiğini ve eğitimin bitiş tarihini belirteneğitim yapılan kurumdan alınacak resmi evrakı,

b) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum içinalınması gerekmektedir),

c) Askerlikleilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerinatamaları yapılmayacaktır),

d) Sağlık Raporu(görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığınıbelirten),

e) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

f) Kamu kurum vekuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındadiğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin engeç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerininkesildiğine dair belgeyi,

g) SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındagörev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıklarıkurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,

h) Mal bildirim formunu,

En geç 14/09/2012 Cuma günüsaat 18.00'de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü EvrakŞubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da eldenteslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veyanoter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksitakdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ilegönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktindeulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksikolması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.


  
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.