Sağlık Bakanlığı, 2012 Ek Ödeme Mahsuplaşması Nasıl Yapılacak..

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca 2012 yılı ek ödemeleri ile ilgili yıllık mahsuplaşma hakkında duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı, 2012 Ek Ödeme Mahsuplaşması Nasıl Yapılacak..
26 Nisan 2013 Cuma 22:01T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : 39608046

Konu : Yıllık Mahsuplaşma

Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5 inci maddesine istinaden yapılan ek ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personele 209 sayılı Kanun uyarınca yapılan ek ödemeler. 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacak şekilde yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek ödemeye ilişkin hususlar, 06/06/2012 tarih ve 75 sayılı 2012/24 No’lu Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Mezkur Genelgenin “E” maddesinde “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde; mali yıl sonunda personelin almış olduğu net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarının kıyaslanması ve az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu ödemelerin yapılmasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur;

Bu itibarla; 2012 yılında mezkur hüküm kapsamında hak edişi oluşan personelden yıl içinde tayin ve geçici görev nedeniyle yer değişikliği yapan Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarımızın taşra teşkilatında görev yapan personele, Aralık 2012 döneminde döner sermayesinden yararlandığı kurum/kuruluşun döner sermaye bütçesinden ödeme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu ödemelerin döner sermaye bütçesinin 970.10.02.03.01-375 KHK ek ödeme farkları hesabındaki ödenek ile 740.08.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabı, 363.01.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabına ait muhasebe kodları kullanılarak giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; mezkur Genelgenin “E” maddesinde yer alan kıyaslama aşağıda örneklerle açıklanmıştır. Bu kıyaslamalarda Bakanlığımız personeline yapılan sabit tutar üzerindeki net ek ödeme tutarı toplamının, oluşan gelir vergisi farkından düşülmesi gerekmektedir.

Örnek 1: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 14 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı

personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan % derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 207,05 TL hak edişi oluşmaktadır.


DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 144,76 144,76 0,00
ŞUBAT 2012 139,44 ] 139,44 0,00
MART 2012 139,44 139,44 0,00
NİSAN 2012 139,41 139,41 0,00
MAYIS 2012 139,44 139,44 0,00
HAZİRAN 2012 176,41 176,41 0,00
TEMMUZ 2012 154,46 205,94 0,00
AĞUSTOS 2012 151,00 201,34 0,00
EYLÜL 2012 151,00 201,34 0,00
EKİM 2012 150,97 201,29 0,00
KASIM 2012 196,77 201,34 0,00
ARALIK 2012 201,33 201,34 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.884,44 2.091,49  
GELİR VERGİSİ FARKI 207,05 0,00
FARK ÖDEMESİ 207,05

Örnek 2: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 8 inci derecedeki lisans mezunu hemşire unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 8 inci derecedeki lisans mezunu hemşire unvanlı personelin 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 735 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sabit ödeme üzerinde ödenen miktarın gelir vergisi kaybından daha yüksek olmasından dolayı hak edişi oluşmamaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULU Ş L ARD A GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 121,46 121,46 128,00
ŞUBAT 2012 118,14 118,14 108,00
MART 2012 118,14 118,14 99,00
NİSAN 2012 118,11 118,11 98,00
MAYIS 2012 118,14 118,14 62,00
HAZİRAN 2012 148,82 148,85 62,00
TEMMUZ 2012 130,07 173,43 29,00

AĞUSTOS 2012 127,79 170,38 29,00
EYLÜL 2012 127,79 170,38 33,00
EKİM 2012 127,75 170,34 29,00
KASIM 2012 127,79 170,38 29,00
ARALIK 2012 131,71 170,38 29,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.515,71 1.768,13  
GELİR VERGİSİ FARKI 252,42 735
FARK ÖDEMESİ -482,58
Örnek 3: Bakanlığımız kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında toplam yapılan net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 195,35 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisi kaybının sabit ödeme üzerinde ödenen miktardan daha yüksek olmasından dolayı 6,99 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 147,01 147,01 0,00
ŞUBAT 2012 141,63 141,63 0,00
MART 2012 141,63 141,63 0,00
NİSAN 2012 141,60 141,60 23,53
MAYIS 2012 141,63 141,63 0,00
HAZİRAN 2012 179,14 179,14 0,00
TEMMUZ 2012 156,68 208,90 85,95
AĞUSTOS 2012 153,38 204,50 0,00
EYLÜL 2012 153,38 204,50 85,95
EKİM 2012 156,48 204,45 0,00
KASIM 2012 204,50 204,50 0,00
ARALIK 2012 204,50 204,50 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.921,57 2.123,99  
GELİR VERGİSİ FARKI 202,42 195,43
FARK ÖDEMESİ 6,99

Örnek 4: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 205,90 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULU Ş L ARD A GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 121,46 121,46 128,00
ŞUBAT 2012 118,14 118,14 108,00
MART 2012 118,14 118,14 99,00
NİSAN 2012 118,11 118,11 98,00
MAYIS 2012 118,14 118,14 62,00
HAZİRAN 2012 148,82 148,85 62,00
TEMMUZ 2012 130,07 173,43 29,00

AĞUSTOS 2012 127,79 170,38 29,00
EYLÜL 2012 127,79 170,38 33,00
EKİM 2012 127,75 170,34 29,00
KASIM 2012 127,79 170,38 29,00
ARALIK 2012 131,71 170,38 29,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.515,71 1.768,13  
GELİR VERGİSİ FARKI 252,42 735
FARK ÖDEMESİ -482,58

Örnek 3: Bakanlığımız kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında toplam yapılan net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 195,35 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisi kaybının sabit ödeme üzerinde ödenen miktardan daha yüksek olmasından dolayı 6,99 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 147,01 147,01 0,00
ŞUBAT 2012 141,63 141,63 0,00
MART 2012 141,63 141,63 0,00
NİSAN 2012 141,60 141,60 23,53
MAYIS 2012 141,63 141,63 0,00
HAZİRAN 2012 179,14 179,14 0,00
TEMMUZ 2012 156,68 208,90 85,95
AĞUSTOS 2012 153,38 204,50 0,00
EYLÜL 2012 153,38 204,50 85,95
EKİM 2012 156,48 204,45 0,00
KASIM 2012 204,50 204,50 0,00
ARALIK 2012 204,50 204,50 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.921,57 2.123,99  
GELİR VERGİSİ FARKI 202,42 195,43
FARK ÖDEMESİ 6,99

Örnek 4: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 205,90 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 122,86 122,86 0,00
ŞUBAT 2012 119,41 119,41 0,00
MART 2012 119,41 119,41 0,00
NİSAN 2012 119,38 119,38 0,00
MAYIS 2012 119,41 119,41 0,00
HAZİRAN 2012 150,42 150,44 0,00
TEMMUZ 2012 131,46 131,47 0,00
AĞUSTOS 2012 129,16 172,21 0,00
EYLÜL 2012 129,16 172,21 0,00
EKİM 2012 129,13 172,17 0,00
KASIM 2012 129,16 172,21 0,00
ARALIK 2012 138,78 172,46 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.537,74 1.743,64  
GELİR VERGİSİ FARKI 205,90 0,00
FARK ÖDEMESİ 205,90
Örnek 5: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Hizmetli unvanlı personel ile Bakanlığımız harici kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Hizmetli unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 179,02 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULU Ş L ARD A GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 121,46 121,46 128,00
ŞUBAT 2012 118,14 118,14 108,00
MART 2012 118,14 118,14 99,00
NİSAN 2012 118,11 118,11 98,00
MAYIS 2012 118,14 118,14 62,00
HAZİRAN 2012 148,82 148,85 62,00
TEMMUZ 2012 130,07 173,43 29,00

AĞUSTOS 2012 127,79 170,38 29,00
EYLÜL 2012 127,79 170,38 33,00
EKİM 2012 127,75 170,34 29,00
KASIM 2012 127,79 170,38 29,00
ARALIK 2012 131,71 170,38 29,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.515,71 1.768,13  
GELİR VERGİSİ FARKI 252,42 735
FARK ÖDEMESİ -482,58

Örnek 3: Bakanlığımız kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında toplam yapılan net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 195,35 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisi kaybının sabit ödeme üzerinde ödenen miktardan daha yüksek olmasından dolayı 6,99 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 147,01 147,01 0,00
ŞUBAT 2012 141,63 141,63 0,00
MART 2012 141,63 141,63 0,00
NİSAN 2012 141,60 141,60 23,53
MAYIS 2012 141,63 141,63 0,00
HAZİRAN 2012 179,14 179,14 0,00
TEMMUZ 2012 156,68 208,90 85,95
AĞUSTOS 2012 153,38 204,50 0,00
EYLÜL 2012 153,38 204,50 85,95
EKİM 2012 156,48 204,45 0,00
KASIM 2012 204,50 204,50 0,00
ARALIK 2012 204,50 204,50 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.921,57 2.123,99  
GELİR VERGİSİ FARKI 202,42 195,43
FARK ÖDEMESİ 6,99

Örnek 4: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 205,90 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 122,86 122,86 0,00
ŞUBAT 2012 119,41 119,41 0,00
MART 2012 119,41 119,41 0,00
NİSAN 2012 119,38 119,38 0,00
MAYIS 2012 119,41 119,41 0,00
HAZİRAN 2012 150,42 150,44 0,00
TEMMUZ 2012 131,46 131,47 0,00
AĞUSTOS 2012 129,16 172,21 0,00
EYLÜL 2012 129,16 172,21 0,00
EKİM 2012 129,13 172,17 0,00
KASIM 2012 129,16 172,21 0,00
ARALIK 2012 138,78 172,46 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.537,74 1.743,64  
GELİR VERGİSİ FARKI 205,90 0,00
FARK ÖDEMESİ 205,90
Yukarıda yapılan açıklamalar ve örnekler doğrultusunda hesaplamaların yapılması ve bu kapsamda hak edişi oluşan personele söz konusu ödemelerin en kısa sürede yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.