MEB'ten 960 liraya yan dal sınavı adayları şoke etti !

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı için be­lir­le­di­ği 960 li­ra sı­nav üc­re­ti aday­la­rı şo­ke et­ti. Ay­rı­ca sı­na­vı ME­B’­in yap­ma­sı ve kı­la­vuz­da han­gi aday­la­rın gi­re­ce­ği­nin yaz­ma­ma­sı akıl­lar­da so­ru işa­re­ti bı­rak­tı.

MEB'ten 960 liraya yan dal sınavı adayları şoke etti !
11 Temmuz 2015 Cumartesi 18:07

           Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Yan Dal Sı­na­vı'nın 22 Ağus­tos'ta ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 10.00'da An­ka­ra'da ya­pı­la­cak Yan Dal Uzmanlık Sı­nav baş­vu­ru­la­rı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın res­mi in­ter­net si­te­sin­den du­yu­ru­la­ca­ğı be­lir­til­di. Aday­lar yi­ne sı­nav bel­ge­si­ni ay­nı sis­tem üze­rin­den te­min ede­bi­le­cek.

       Aday­la­ra so­rul­ma­sı bek­le­nen so­ru­lar seç­me­li  100 so­ru ola­rak yö­nel­ti­le­cek. Sı­nav tek otu­rum ola­rak uy­gu­la­na­cak ve 110 da­ki­ka sü­re­cek. So­nuç­lar ise 17 Ey­lül 2015 ta­ri­hin­de açık­la­na­cak.

AS­TRO­NO­MİK RA­KAM

       Sı­na­va gir­mek is­te­yen aday­lar ise mad­di açı­dan ol­duk­ça zor­la­na­cak. Aday­lar sı­nav kar­şı­lı­ğın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na öde­me­si ge­rek üc­ret 960 li­ra ola­rak be­lir­len­di. Aday­lar bu ra­ka­mı MEB Des­tek Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün an­laş­ma­lı ol­du­ğu ban­ka­la­ra ya­tı­ra­cak.

 HE­KİM MA­AŞI­NIN YA­RI­SI

        He­kim Ha­re­ke­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Öz­gür Nif­li­oğ­lu, “Sı­na­va kim­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği­ni an­la­mak zor. Ni­te­kim kı­la­vuz­da bu be­lir­til­me­di. Ya­ni kı­la­vuz­da şu aday­lar gi­re­cek di­ye bir ifa­de yok.  Bu Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı’y­sa eğer ne­den ÖSY­M’­den Mil­li Eği­ti­m’­e ge­çil­me ka­ra­rı alın­dı? Bu­nu an­la­mak ol­duk­ça gü­ç” di­ye ko­nuş­tu.

        Öte yan­dan üc­re­tin 960 li­ra ol­ma­sı­na an­lam ve­re­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Dr. Nif­li­oğ­lu şöy­le de­vam et­ti: “As­ga­ri üc­ret ka­dar sı­nav üc­re­ti mi olur? Bir ha­ta mı var so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor. Çün­kü ger­çek­ten an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum de­ğil. He­kim­le­rin al­dı­ğı ma­aş­la­rı or­ta­da. Bu­gün bir he­ki­min sa­bit ma­aşı­nın ne­re­dey­se ya­rı­sı. Bu­nun­la il­gi­li ba­kan­lık­tan açık­la­ma bek­li­yo­ruz.”

SI­NAV­DAN KÂR MI EDi­LE­CEK?

      Kı­la­vuz­da sı­na­va han­gi aday­la­rın gi­re­ce­ği yer al­ma­dı. Sı­na­vı ME­B’­in ya­pı­yor ol­ma­sı da akıl­la­ra so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı. Öte yan­dan sı­nav üc­re­ti­nin 960 li­ra ol­ma­sı aday­la­rı zo­ra sok­tu. Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği (TTB) Mer­kez Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Be­ya­zıt İl­han, sı­nav be­de­li­nin 960 li­ra ol­ma­sı­nın ol­duk­ça faz­la ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Bu ka­dar yük­sek bir olur mu? Üc­re­tin bu ka­dar yük­sek ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum yok or­ta­da. Ha­ki­ka­ten an­la­şıl­ma­sı güç bir du­rum. An­lam ve­re­me­di­ği­miz gi­bi can sı­kı­cı. İn­san­la­rın gir­di­ği sı­nav üze­rin­den kar mı ede­cek­ler” di­ye sordu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.