Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü 21. Ek Yerleştirme İşlemi Usul Ve Esasları

09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'a binaen, İlimiz; Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.02.2009 tarih ve B.10.0.TSH.0.20.00.06 / 4874 sayılı Makam Onayı ile Aile Hekimliği Pilot İl kapsamına alınmıştır.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü 21. Ek Yerleştirme İşlemi Usul Ve Esasları
20 Şubat 2015 Cuma 10:21

 
İlimizde 12 Nisan 2010 tarihi itibariyle Aile hekimliği uygulaması fiilen başlamış olup boşalmış olan 2(iki) Aile Hekimliği pozisyonu için aile hekimliği 21. ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yapılacak olan ek yerleştirme işlemi, 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmelik hükmünün 15.maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ve bu yazıda yapılan değişiklikleri içeren  26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazı ve 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazılarına göre yapılacaktır.
21. Ek yerleştirme işlemi; 3 Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da, 13/02/2015 tarih ve 105  sayılı Valilik Makam Oluru’na istinaden, Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı  Salonunda Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Yemliha AKSOY başkanlığındaki Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 21. Ek yerleştirmeye esas son listede olup işleme katılan hekimler ek yerleştirme süresince idari izinli sayılacaklardır. 21. Ek yerleştirme işlemine katılacak olan hekimlerden toplantı salonu girişinde imza alınacaktır.
Başvurular 23-24-25 Şubat 2015 tarihlerinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır)
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya yapılacak ilave, Halk Sağlığı Müdürlüğü  web sayfasında (http://kilishalksağlığı.gov.tr) ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama
 
1) Aile Hekimliği 21. ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak “3 Mart 2015 tarihinde yapılacak Kilis İli Aile Hekimliği 21. Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.
3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile Komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır. Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.
4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.
5) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.
6) Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler 21. ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “21. ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır.
 
3 Mart 2015 tarihinde yapılacak 21. ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler sözleşme imzalayacaklar ve 4 Mart 2015 tarihinde göreve başlayacaklardır.
 
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:
A) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri (usulune uygun  fesih işlemlerini yapanlar), (öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir).
B) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı yönetmeliğin  ilgili bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları,
C) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar,(A) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.
D) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
 *21. Ek yerleştirmeye başvuracak olan Aile Hekiminin, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı  yönetmelik  gereğince şu an çalışmakta olduğu Aile Hekimliği Biriminde fiilen 1 (bir) yıl çalışmış olma şartı bulunmaktadır.
*Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar” da; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçük olan dikkate alınacaktır.
*Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının, 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazılarının 5. maddesinde 23/05/2013 tarih ve 104296 sayılı yazı ile yaptığı değişiklikte; ''3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir." denildiğinden devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadrosunun bulunduğu ilçe ile aynı ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.
*Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm 21. Ek yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır (3 Mart 2015 tarihinde).
 
KİLİS İLİNDE 21. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İlgili yönetmelik gereğince; pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, başvuruda yukarıda ifade edilen gruplardan sıralı olarak aşağıdaki belgeler istenecektir. Başvuru formu Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra diğer belgelerle birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi’ne teslim edilecektir.
05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ile Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin Usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26.03.2013 tarihli ve 34050 sayılı yazısında Aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin hükümler değiştirilmiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında son olarak değiştirilmiştir. Aile Hekimliği Uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat name verilip verilemeyeceği yukarıda belirtilen Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin Usul ve Esasları doğrultusunda değerlendirilecektir.
Aile hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, aile sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.
Tüm gruplar için başvuruda T.C. kimlik no su yazılı geçerli kimlik fotokopisi gereklidir.
 
 
A) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Başvuru Formu (Ek 1)
2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge
3) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası). Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.
4) Geçerli kimlik fotokopisi(Aslı gibidir onaylı)
 
 
B) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1)  Başvuru formu 
2)  Güncellenmiş (Ocak 2015 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.
3)Geçerli kimlik fotokopisi(Aslı gibidir onaylı)
4)Diğer kamuda çalışan aile hekimliği uzmanları için kurumlarından alacakları muvafakatname (Ek 4- Ek 5)
5)Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimliği uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)
6) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)
7) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)
           
 
 
C) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Başvuru formu
2) Güncellenmiş (Ocak 2015 tarihli)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.
3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olup - olmadığını gösterir yazılı resmi belge
4) Geçerli kimlik fotokopisi
*21. Ek yerleştirmeye başvuracak olan Aile Hekiminin şu an çalışmakta olduğu Aile Hekimliği Biriminde(mazeret ve hastalık izni hariç) fiilen 1 (bir) yıl çalışmış olması gerekmektedir.(EK:C/1-a)
 
D) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Başvuru formu 
2) Güncellenmiş (Ocak 2015 tarihli)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.
3) Geçerli kimlik fotokopisi
4) Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanun A bendine göre memur statüsündeki hekim ve uzman hekimlerden çalıştığı kurumdan muvafakatname
 5)  Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)
6) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)
7) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)
8) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)
           
                                                                                                                     
                                                                                               Uzm. Dr. Yemliha AKSOY
                                                                                                    Halk Sağlığı Müdürü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.