Karabük İli Merkez İlçesinde Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonu İçin Ek Yerleştirme İşlemi

Karabük İli Merkez İlçesinde Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonu İçin Ek Yerleştirme İşlemi

Karabük İli Merkez İlçesinde Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonu İçin Ek Yerleştirme İşlemi
13 Aralık 2014 Cumartesi 16:11

 İÇİNDEKİLER

 

1.   EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

 

2.   BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

A.  BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

 

B.   YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE SIRALAMA USULÜ VE BAŞVURU EVRAKLARI

 

3.   EKLER

EK-1:   Uygulama Takvimi

EK-2:   B1  Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin Dilekçe Örneği

EK-3:   B2 Bendine Göre Sözleşmeli Aile Hekimi Uzmanı Olmayan Aile Hekimliği Uzmanları İçin Dilekçe Örneği

EK-4:   Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için Dilekçe Örneği

EK-5:   D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurum / Kuruluş Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin Dilekçe Örneği

EK-6:   Muvafakat Talep Belgesi

EK-7:   Muvafakat Belgesi

EK-8:   Başvuru Formu

EK-9:   Aile Hekimliği Bilgi Formu           

                                                                                             

1- KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONU İÇİNEK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu gereği İlimiz de 01 Şubat 2008 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı boşalmış olan 1 (bir)  aile hekimliği birimine aile hekimi ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Söz konusu Aile Hekimliği pozisyonuna“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:25.01.2013 Sayı:28539)” hükümlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Müracaatlar 11.12.2014 (Perşembe) tarihinde başlayacak ve 17.12.2014 (Çarşamba) tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Yapılan müracaatlar sonucunda oluşan tercih öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste 18 Aralık 2014 (Perşembe) tarihinde http://karabuk.hsm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.  18 Aralık 2014 (Perşembe) tarihi mesai bitimine kadar hizmet puanı itirazları alınacaktır. Yerleştirme işlemi 19.12.2014 (Cuma) günü saat 16:00’dan itibaren Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi bir komisyon tarafından yürütülecek ve karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır.

 

 

 

Boşalan ve Ek Yerleştirme işlemi yapılacak Aile Hekimliği Pozisyonu Bilgileri  

 

S. NO

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE HEK.

KODU

TOPLAM NÜFUS/ MOBİL NÜFUSU

SÖZLEŞMELİ

ASE

DURUMU

1

Karabük TSM

Fatih ASM

78.01.38 *

1200 / 0

Yok

NOT: Aynı oturumda boşalacak olan aile hekimliği birimindeki aile sağlığı elemanları yerleştirme esnasında tercih yapan aile hekimine tekrar hatırlatılacaktır.

 

BÖLGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

                    

NOT:* Bu mekânın asgari fiziki şartlarını sağlamak için gerekli masrafları, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 17-C maddesine göre kendilerine ASM giderleri için yapılan ödemelerle karşılamak zorundadırlar.

 

2. BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

A-BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

 

1)         Başvuru evrakları Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü gelen evrak biriminde kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine müracaat eden kişi tarafından elden teslim edilecektir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2)         Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır.  Hastalık raporu,  acil  durum,  yakının  vefatı  vb.  mücbir  bir  mazereti  olanların  yerine  noterden’’  Karabük  İli  Aile  Hekimliği Yerleştirme  gününde  ………hizmet  puanım  ile  sıram  geldiğinde  şahsım  adıma  yer  belirleme  ve  sözleşme  yapma yetkisini  TC  Numarası  ……………………………  olan  ………………………………ya  veriyorum’’  ibaresi  olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

3)         Yerleştirme salonuna,  başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü ile alınacaktır.  Tercih günü için belirlenen ve Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından http://karabuk.hsm.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilerek davet edilen adaylar ve görevliler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.

4)         İlgili Yönetmeliğin Ek-1 2. maddesinin 4. bendi gereği, yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki tüm aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır.       

5)         Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 14/09/2012 tarih ve 554 sayılı yazısı ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasların 2'nci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken, aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonunda nakil talebinde bulunan aile hekimlerinin bu pozisyonda görev yaptıkları sürenin hesaplanmasında yıllık izinde geçirilen günlerin de ilgili karara istinaden fiili çalışmadan sayılması bildirilmiştir.Yeni göreve başladıkları pozisyonda 1 yıllık süreyi doldurmayan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu sürenin hesaplanmasında yerleştirme işleminin yapıldığı gün dikkate alınacaktır.

6)         İlimizde yedek liste bulunmamaktadır.

7)         19.12.2014 tarihinde ek yerleştirme ile boş aile hekimliği birimine yerleştirmesi yapılan hekimin başlayış tarihi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce belirlenecektir.

8)         Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929, 26.03.2013 tarih ve 34050, 03.04.2013 tarih ve 37117, 23.09.2013 tarihli ve 104296 sayılı yazıları gereği;

 

a)         Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp Fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklif üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

 

b)         3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler ( aile hekimliği uzmanları dahil) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla soysa-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

 

c)         Aile Hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elamanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü veya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği karar verecektir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan ( başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile aile sağlığı elamanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin aile hekimliğine başvurularında halk sağlığı müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.

9.)        Yerleştirme işlemine, yönetmelikte belirtilen sıralama doğrultusunda yerleştirme önceliği bulunanlardan hizmet puanı en yüksek hekimden başlanarak sırasıyla boş AHB ne tercihte bulunup bulunmayacağı komisyon sözcüsü tarafından sorulacaktır. Sırası gelen hekim,

(i) Tercihte bulunmak istiyorum. (Tercih edilen AHB’yi bölge kodu ile birlikte belirtecektir.)

(ii) Tercih hakkımı daha sonra kullanmak istiyorum.(Bu hak bir defa kullanılabilir.)

(iii) Tercih hakkımı kullanmak istemiyorum.

İfadelerini kullanacaklardır.

(a) Tercih sırası gelen hekime tercihini kullanmak üzere en fazla 3 (üç) dakika süre verilecektir.

(b) Yerleştirme işlemi sırasında tercih hakkını kullanarak bölge değişikliği yapan veya ilk defa yerleşen hekim “ Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi”ni aynı anda imzalayacaktır.

(c) Yerleştirme işlemi tamamlanmadan hiçbir hekim salondan ayrılmayacaktır.

(d) Ek yerleştirmede başvurular, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği hekimlerin durumlarına göre A, B1(Karabük İlinde aile hekimliği yapan sözleşmeli aile hekimliği uzmanı), B2 (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, Karabük İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan aile hekimliği uzmanı), C ve D grubu olarak alınmaktadır. Bu gruplardan A grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi içlerinde hizmet puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde hekimlere erteleme hakkı verilecek olup, bu hakkı sadece bulundukları grubun oturumu tamamlanana kadar kullanabileceklerdir. Ancak; kendi gruplarının oturumu sırasında erteleme hakkı kullanan ve oturumu kapanan;

—A grubunda bulunan hekimler ile B1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubunda,

—B2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise D grubunda bu gruplarda yer alan hekimlerle birlikte hizmet puanlarına göre sıralanacaklar, bu sıradan itibaren ilgili grubun oturumu tamamlanana kadar erteleme hakkını kullanabileceklerdir.

 Erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri halinde hizmet puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.

10.)      Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.

11.)      Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

12.)      Hizmet puanlarına itirazı olanlar, uygulama takviminde belirtilen zamanda itiraz edebileceklerdir.

13.)      Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

14.)      Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.

15.)      Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

16.)      İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

B-YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE SIRALAMA USULÜ VE BAŞVURU EVRAKLARI

Pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında nakil veya yerleştirme işlemi 25.01.2013tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” ilgili maddesine göre aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. 

 A-)Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.  (Kadrosu KARABÜK pilot ilinde olan)

A -Grubu Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

ü    Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/A Grubu )

ü    Başvuru Formu  (Ek-2)

ü    Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3)

ü    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ü    Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

ü    Göreve başlama belgesi (Askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihini gösterir belge)

ü    01/07/2014 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi’nden  (PBS)  alınarak başvuru sahibi hekim tarafından puanının kabul edildiğine dair imzalanmış olan Hizmet Puan Belgesi (Bu belgehttp://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/Login.aspx adresinden de temin edilebilir.)

Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

B-)Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları (B1) daha sonra ise ildeki diğer aile hekimliği uzmanları (B2).(Kadrosu KARABÜK ilinde olan)

ü   Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/B Grubu )

ü   Başvuru Formu  (Ek-2)

ü   Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3)

ü   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ü   01/07/2014 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi’nden  (PBS)  alınarak başvuru sahibi hekim tarafından puanının kabul edildiğine dair imzalanmış olan Hizmet Puan Belgesi (Bu belgehttp://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/Login.aspx adresinden de temin edilebilir.)

C-)    Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.” (19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi ), İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi ), 

C- Grubu Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

ü    Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/C Grubu )

ü    Başvuru Formu  (Ek-2)

ü    Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3 )

ü    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ü    Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge

ü    Göreve başlama Belgesi(Askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihini gösterir belge)

ü    İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge,

ü    İl sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yaptıklarına dair belge, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamındaki atanma belgesi /Mahkeme Kararı Belgesi

ü    01/07/2014 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi’nden  (PBS)  alınarak başvuru sahibi hekim tarafından puanının kabul edildiğine dair imzalanmış olan Hizmet Puan Belgesi (Bu belgehttp://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/Login.aspx adresinden de temin edilebilir.)

**NOT: İlimizde Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlardan sadece dilekçe ve hizmet puanını gösterir imzalı belge talep edilecektir.

Ç-)Yedek Liste(İlk yerleştirme işleminde (26.12.2007) geçerli müracaatı olanlardan kadrosu KARABÜK İlinde olan kamu hekimlerinden boş pozisyonlara yerleştirilmeyenler)

Ç- Grubu Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

İlimizde Ç grubundan başvuru yapabilecek hekim yoktur.

D-) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

D. Grubu Listelerde Bulunan Hekimler  İçin  İstenen Belgeler

ü            Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/D Grubu)

ü    Başvuru Formu  (Ek-2)

ü    Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3 )

ü    Nüfus cüzdanı fotokopisi

ü    Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler kadrosunun bulunduğu kurumdan alacakları onaylı Hizmet Cetveli,

ü    Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğünde olmayan Kamu Görevlisi Olan Tabiplerden müracaat edeceklerin kurumlarından alacakları muvafakat belgesi,

ü    Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının o­naylı örneği /Taahhütname yazısı *

ü    01/07/2014 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi’nden  (PBS)  alınarak başvuru sahibi hekim tarafından puanının kabul edildiğine dair imzalanmış olan Hizmet Puan Belgesi (Bu belgehttp://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/Login.aspx adresinden de temin edilebilir.)     Ayrıca Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.03.2011 tarih ve 11315 sayılı yazısı gereği Aile Hekimliği ek yerleştirmesine katılacak hekimlerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır.

ü            Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna bağlı olarak düzenlenen diğer mevzuat hükümleri uygulanır.Bu duyuru metninde yapılması muhtemel değişiklikler veya eklemeler yine Müdürlüğümüzün web sayfası olan http://karabuk.hsm.saglik.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacak ve tebliğ yerine geçecektir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.