Kamu Hastaneleri Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi...

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS

Kamu Hastaneleri Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi...
15 Şubat 2013 Cuma 10:43

KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık tesislerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ile tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarının ek ödemelerine esas kriter katsayılarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; sağlık tesislerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ile tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2012 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel Esaslar

Madde 4- (1) İlgili dönem kriter katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

(2) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, tıbbi histoloji ve embriyoloji ile biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları ilgili kriterleri yerine getirip getirmedikleri hususunda belgeleriyle birlikte düzenleyecekleri raporu, her ödeme döneminin son iş gününe kadar inceleme heyetine sunar. İnceleme heyeti gerekli değerlendirmeleri yaparak ilgili tabibin veya kliniğin o dönem kriter katsayılarını belirler ve Başhekimliğe rapor halinde yazılı olarak sunar.

(3) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli ilgili uzman tabiplerin kriter katsayıları 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir.

(4) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli uzman tabiplerin kriter katsayıları olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 ay süreyle 1 (bir) olarak kabul edilir. Bu süre Kurumca uygun görülmesi halinde 18 aya kadar uzatılabilir.

(5) İlgili kuruma naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlığa bağlı kurum veya kuruluşlardan geçici görevle gelen, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilen, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen personelin kriter katsayısı 3 (üç) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır.

(7) Semt polikliniklerinde çalışan uzman tabiplerin semt polikliniğinde çalıştığı süre boyunca kriter katsayıları 1 (bir) olarak kabul edilir.

(8) Bu Yönerge ile tanımlanan kriter katsayıları personelin mesai içi ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır.

(9) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarının kriter katsayılarının belirlenmesinde ilgili sağlık tesisi ve branş için Personel Dağılım Cetvelinde (PDC) öngörülen uzman sayıları esas alınır. İlgili branşta çalışan uzman sayısının PDC’de öngörülen sayıdan fazla olması halinde, kriter katsayısının belirlenmesinde 2

PDC’de öngörülen uzman sayısının ilgili branşta çalışan uzman sayısına oranı kullanılır. Bu fıkra kapsamındaki uzmanlardan askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar da ilgili branştaki uzman sayısına dâhil edilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Kriter Katsayıları

Madde 5- (1) Enfeksiyon hastalıkları kliniği bulunmayan üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanlarının hesaplanmasında kullanılacak kriter katsayıları, Ek-1 sayılı listede yer alan kriterler ile branştaki uzman sayısı esas alınarak belirlenir.

İlgili branşta çalışan uzman sayısının PDC’de öngörülen sayıdan az ya da eşit olması halinde, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Kriter Katsayısı = Elde edilen puan toplamı / (150 – Değerlendirme dışı puan toplamı)

İlgili branşta çalışan uzman sayısının PDC’de öngörülen sayıdan fazla olması halinde, kriter katsayısının belirlenmesinde PDC’de öngörülen uzman sayısının ilgili branşta çalışan uzman sayısına oranı kullanılır.

Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (150 – Değerlendirme dışı puan toplamı)] x (Personel dağılım cetveli ile belirlenen tabip sayısı / İlgili branştaki uzman sayısı)

(2) Enfeksiyon hastalıkları kliniği bulunan üçüncü basamak sağlık tesislerinde; klinikteki uzman sayısı dikkate alınmaksızın sadece Ek-1 sayılı listede yer alan kriterler esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenen kriter katsayısı, klinikte görev yapan tüm uzmanların net performans puanlarının hesaplanmasında kullanılır.

Kriter Katsayısı = Elde edilen puan toplamı / (150 – Değerlendirme dışı puan toplamı)

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Uzmanları Kriter Katsayıları

Madde 6- (1) Laboratuvar kliniği bulunmayan üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanlarının hesaplanmasında kullanılacak kriter katsayıları, Ek-2 sayılı listede yer alan kriterler ile branştaki uzman sayısı esas alınarak belirlenir.

İlgili branşta çalışan uzman sayısının PDC’de öngörülen sayıdan az ya da eşit olması halinde, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Kriter Katsayısı = Elde edilen puan toplamı / (110 – Değerlendirme dışı puan toplamı)

İlgili branşta çalışan uzman sayısının PDC’de öngörülen sayıdan fazla olması halinde, kriter katsayısının belirlenmesinde PDC’de öngörülen uzman sayısının ilgili branşta çalışan uzman sayısına oranı kullanılır.

Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 – Değerlendirme dışı puan toplamı)] x (Personel dağılım cetveli ile belirlenen tabip sayısı / İlgili branştaki uzman sayısı)

(2) Laboratuvar kliniği bulunan üçüncü basamak sağlık tesislerinde; klinikteki uzman sayısı dikkate alınmaksızın sadece Ek-2 sayılı listede yer alan kriterler esas alınarak belirlenen kriter katsayısı, klinikte görev yapan tüm uzmanların net performans puanlarının hesaplanmasında kullanılır.

Kriter Katsayısı = Elde edilen puan toplamı / (110 – Değerlendirme dışı puan toplamı)

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları Kriter Katsayıları

Madde 7- (1) Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde (ÜYTE) görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarının net performans puanlarının hesaplanmasında kullanılan kriter katsayıları, branştaki uzman sayısı dikkate alınmaksızın sadece Ek-3 sayılı listede yer alan kriterler esas alınarak belirlenir.

Kriter Katsayısı = Elde edilen puan toplamı / (120 – Değerlendirme dışı puan toplamı) 3

Yürürlük

Madde 8- (1) Bu Yönerge 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Ekler:

Ek-1: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları kriterleri

Ek-2: Biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları kriterleri

Ek-3: Histoloji ve embriyoloji uzmanları kriterleri4

Sıra No Kriterler Açıklama Puanı Evet Hayır Değerlendirme Dışı
1 Başhekimce belirlenen zamanlarda poliklinik hizmeti vermek Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
2 Konsültasyon hizmeti vermek Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
3 Bulaşıcı hastalıkların tespitini yapmak ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek Her ayın sonunda puanlandırılır. 5     İlgili ayda bulaşıcı hastalık tanısı konulmaması halinde değerlendirme dışı kabul edilir.
4 Cerrahi profilakside antibiyotik doğru kullanım oranlarını izlemek ve ilgili bölümlere raporlamak Her üç ayda bir, üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 15     Ameliyat yapılmayan sağlık tesislerinde değerlendirme dışı kabul edilir.
5 Bölümlerde uygulanacak olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemlerinin uygun şekilde yapılmasını takip etmek Her üç ayda bir, üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 15      
6 İzolasyon önlemlerinin uygun şekilde alınmasını sağlamak Her üç ayda bir, üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 10     İlgili üç aylık dönemde izolasyon gerektiren hastanın bulunmaması halinde değerlendirme dışı kabul edilir.
7 Bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak Her üç ayda bir, üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 20      
8 Bölümlerdeki tüm personele, hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi konusunda en az bir kez meslek bazında hizmet içi eğitim vermek Her üç ayda bir üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. Her üç aylık dönemde en az bir defa olmak üzere eğitim vermelidir. 20      
9 Akılcı antibiyotik kullanımına ve antibiyotik profilaksi rehberinin uygulanmasına yönelik eğitim vermek Her üç ayda bir üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. Her üç aylık dönemde en az bir defa olmak üzere eğitim vermelidir. 15      
10 Başhekim tarafından belirlenen özellik arz eden bölümlerde çalışan personele, yerinde el hijyeni eğitimi vermek Her üç ayda bir üç aylık veriler esas alınarak puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. Her üç aylık dönemde en az bir defa olmak üzere eğitim vermelidir. 15      
11 Sürveyans verilerini yıllık olarak raporlamak Her yıl ocak ayında puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 15     Bu kriter puanlandırıldıktan sonra göreve başlayan uzman tabipler için bir sonraki yılın ocak ayına kadar değerlendirme dışı kabul edilir.
Toplam Puan: 150
Evet: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmesi halinde, kriter için öngörülen puan verilir. Hayır: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmemesi halinde, kriter için sıfır (0) puan verilir. Değerlendirme Dışı: Değerlendirme dışı belirlenirken, tabloda yer alan açıklamalar esas alınacaktır.

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Uzmanları Kriterleri

Sıra No Kriterler Açıklama Puanı Evet Hayır Değerlendirme Dışı
1 Test bazında kit verimliliğini hesaplamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
2 Reddedilen örneklerin reddedilme nedenlerine göre aylık analiz yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
3 Zamanında verilmeyen sonuçların nedenlerine göre aylık analiz yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
4 Reddedilen örneklere yönelik düzeltici önleyici faaliyetler başlatmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
5 Zamanında verilmeyen sonuçlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
6 Test çalışılan her bir cihazın bakım (günlük, haftalık, aylık) kayıtlarını raporlamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
7 Mesai saatleri içinde çalışılan tüm testleri onaylamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
8 Kısıtlı antibiyogram bildirimi yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10     Biyokimya uzmanlarında değerlendirme dışıdır.
9 Laboratuvar güvenliği ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda her ay laboratuvar çalışanlarına eğitim vermek Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
10 Hasta başı test cihazlarının kullanımına yönelik süreçleri kontrol etmek Her ayın sonunda puanlandırılır. 10     Mikrobiyoloji uzmanlarında değerlendirme dışıdır.
11 Klinisyen uzman tabiplere laboratuvar sonuçları konusunda bilgilendirme yapmak Her üç ayda bir puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 10      
Toplam Puan: 110
Evet: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmesi halinde, kriter için öngörülen puan verilir. Hayır: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmemesi halinde, kriter için sıfır (0) puan verilir. Değerlendirme Dışı: Değerlendirme dışı belirlenirken, tabloda yer alan açıklamalar esas alınacaktır.

Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları Kriterleri

Sıra No Kriterler Açıklama Puanı Evet Hayır Değerlendirme Dışı
1 OPU ile elde edilen folikül sıvısından oositlerin ayrılması, inkübasyonu, denüdasyon işlemi, spermiyogram, ejakulat/TESE spermini yıkama ve seçme işlemlerini yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
2 ICSI ve/veya IVF işlemi yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
3 Zigot aşamasından transfer gününe kadar embriyo gelişimini sağlamak ve transfer için implantasyon olasılığı yüksek embriyoyu seçmek ve endikasyonu olan vakalarda Assisted Hatching (AHA) yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
4 Oositlerin fertilizasyon oranı, klivaj oranı, günlerine göre embriyo ve blastokist transferine göre aylık analiz yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
5 Embriyo, gamet ve gonad dokusu dondurma ve çözme işlemlerini ve aylık analizini yapmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
6 OPU sonrasında oosit elde edilemeyen, fertilizasyon başarısızlığı olan, bölünen embriyo elde edilemeyen vakalara yönelik düzeltici önleyici faaliyetler başlatmak Her üç ayda bir puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 10      
7 Preimplantasyon genetik tanı/tarama için blastomer ve/veya trofoektoderm biyopsisi yapmak Her üç ayda bir puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 10     Genetik tarama yapılmayan sağlık tesislerinde değerlendirme dışı kabul edilir.
8 Çalışılan cihazlar, inkübatör, laminar flow, mikroskop, mikro manipülatör gibi her bir cihazın ölçüm ve bakım kayıtlarını (günlük, haftalık, aylık) raporlamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
9 Üremeye yardımcı tedavi merkezinde görev yapan personelin oryantasyon, cihaz kullanımı, kalite sisteminin işleyişi konularında meslek içi eğitim programını planlamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
10 Klinisyen uzman tabipler ile koordinasyon halinde uygun sayıda embriyonun transferini sağlamak, hastalara bu konuda bilgilendirme yapmak Her üç ayda bir puanlandırılır ve bu puan bir sonraki puanlandırma dönemine kadar kullanılır. 10      
11 Mesai saatleri içinde çalışılan tüm testleri onaylamak, kayıtlarını tutmak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
12 Yapılan tüm işlemlerin kaydının doğru olarak tutulmasını sağlamak Her ayın sonunda puanlandırılır. 10      
Toplam Puan: 120
Evet: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmesi halinde, kriter için öngörülen puan verilir. Hayır: İlgili kriterin tam olarak yerine getirilmemesi halinde, kriter için sıfır (0) puan verilir. Değerlendirme Dışı: Değerlendirme dışı belirlenirken, tabloda yer alan açıklamalar esas alınacaktır.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.