İş Yeri Hemşireliği Sertifika Programı İçin Lütfen Ön Kayıt Olunuz..

İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN LÜTFEN ÖN KAYIT OLUNUZ..

İş Yeri Hemşireliği Sertifika Programı İçin Lütfen Ön Kayıt Olunuz..
03 Aralık 2013 Salı 23:34

Yönetmelik 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanmıştır,
Hemşireler,Sağlık memurları,Acil Tıp Teknisyeni,Çevre sağlıgı teknisyeni mezunları eğitime katılabilir,
Eğitim süresi 90 saat,
45 saat sınıf içi eğitim + 45 saat uzaktan eğitim şeklinde olacaktır,
Bakanlık ilerde yapacagı sınav hakkında tarih konusunda açıklama yapacaktır,
Gruplar hafta içi akşam, haftasonu ve yogun eğitim grupları şeklinde farklı katılıma uygun programlar oluşturulacaktır,
Bakanlık yakında ders programını ve içeriği yayınlayacak. Bu içeriğe uygun ders vermek üzere yetki alan kurumlar eğitime başlayacaktır.
Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülen eğitimin ücreti 1.500TL, hemşirelere %20 indirim uygulanacaktır,
Şuan ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimler başladıgında bilgi verilecektir, Kayıt formu için tıklayınız

Ön Kayıtlar Başlamıştır

    

.......20 Temmuz 2013 Cumartesi Resmi Gazete Sayı : 28713....

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire,

sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri

hemşireliği belgesine sahip kişileri,

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları,

üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim

mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı

ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

ğ) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş

ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.

 

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip

olmak zorundadır.

(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Diğer sağlık personeli belgesi

MADDE 15 –(1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık

personeli

sınavında başarılı olanlara,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,


c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi

MADDE 20 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme

başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından,

eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip

olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi

gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur

 

Eğitim programları

 

MADDE 30 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim

verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve

eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda bildirirler.

 

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak

hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.

 

(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren

en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.

 

(4) Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

 

(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı

ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.

 

(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

 

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim

başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.

 

Eğitim programlarına başvuru

 

MADDE 31 –(1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

 

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

 

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

 

c) Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.

 

ç) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.

 

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime

ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim

kurumu tarafından yapılır.

 

(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında

gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve

belgeleri geçersiz sayılır.

 

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin

doğruluğunun tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.


Diğer sağlık personelinin eğitimleri

 

MADDE 33 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın

içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz.

Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

 

 
Sertifika Eğitim Programı Ders Konuları(taslak)

• İş-Sağlık ilişkisi, tarihsel değişim ve gelişmeler

• İş sağlığı hizmeti tanımı, felsefesi , hizmet talebi

• İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki konumu

• İş Sağlığı hemşireliğinin tanımı

• İş sağlığı hemşireliği felsefesi, rolleri, standartları

• İş Sağlığı hemşiresinin görevleri, protokol oluşturma,

Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin durumu ve gelişmeler

• İş sağlığı ve ilgili taraflar: Uluslararası ve ulusal kurumlar (DSÖ, ILO,ÇSGB, İş Teftiş Kurulu, İSGÜM, ÇASGEM)

• İş sağlığı ve güvenliği hukuku

• İş sağlığı hemşiresinin yasal sorumlulukları ve özlük hakları

• İş sağlığı hemşireliği ve temel bilgi alanları: İş sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojik yaklaşım

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri, tehlike ve risk tanımları

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik faktörler)

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri

• Çalışma ortamının gözlenmesi ve kontrolü

• İş kazaları nedenleri ve önlemler

• İş kazaları ve iş sağlığı hemşireliği

• Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler

• Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi

• İş/iş süreçleri ve özellikleri, işyerleri tanılama ve durum analizi

• Kontrol stratejileri- iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilişkisi

• Ekip içi değerlendirme ve kaydetme

• İşyeri durum analizi ve iş sağlığı hizmetlerinde hekimin görevleri

• İşyeri durum analizi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı

• İşyeri denetimleri

• Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi

• İşe girişte çalışanın sağlığının değerlendirilmesi

• Kronik hastalığı olan çalışanların sağlığının izlenmesi

• İşe geri dönüşte sağlığın değerlendirilmesi ve emekliliğe hazırlanan çalışanın değerlendirilmesi

• İş sağlığı hemşireliği uygulama süreci

• İş sağlığı hemşireliği tanıları

• İş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik girişimleri

• Hemşirelik bakım sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi

• İş sağlığı hemşireliği uygulama örnekleri

• Çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve koruma

• İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri

• İş Sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kaydedilmesi

• İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin değerlendirilmesi

• İş sağlığı hemşireliği hemşireliği ve araştırma görevi

• İş sağlığı hemşireliği ve etik boyutu

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.