İl, İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve 122 Personeli İçin Ek Ödeme Performans Kriterleri...

İl, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve 122 personeli için ek ödeme performans kriterleri

İl, İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve 122 Personeli İçin Ek Ödeme Performans Kriterleri...
01 Şubat 2013 Cuma 16:41

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :76219013
> Konu :Birim Performans Kriterleri

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 19/03/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (ç) bendinde; “Birim performans kriterleri: Bakanlık tarafından il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından ise halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler ve merkez laboratuarları için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenen kriterleri,” ve (d) bendinde; “birim performans puanı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler, merkez laboratuarları, il sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için belirlenen kriterler çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı ifade eder.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde, birim performans kriterlerinin 31/12/2012 tarihine kadar belirleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümler çerçevesinde hazırlanan İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterleri Maliye Bakanlığının 29/01/2013 tarihli ve 1022 sayılı yazısıyla uygun bulunmuş ve Genel Müdürlüğümüz Web sayfasında yayımlanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren personelin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak birim performans puanlarının, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kriterlerine göre İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kılavuzu doğrultusunda hesaplanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı ÖZTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür V.


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN BİRİM PERFORMANS DEĞERLENDİRME KILAVUZU

17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesi ve 17 inci maddenin (f) bendinde; “Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Bakanlık tarafından belirlenir.” denmektedir. Bu hükme binaen 01 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere birim performans puanlamasına esas olmak üzere il sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerinin birim performans kriterleri belirlenmiştir.

İl sağlık müdürlükleri ve bağlı birimlerinin birim performans puanının belirlenmesine ilişkin olarak;

A) İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Puanlandırması:

İl ve ilçe sağlık müdürlüğü birim performans değerlendirmesine esas olmak üzere 7 başlıktan oluşmak üzere kriterler belirlenmiştir. Bu kapsamda;

1. “Veri Transferine Yönelik Hizmetler” 2 alt başlıktan oluşmakta ve toplam 2.500 puan değerinde bir kriterdir.

1.1)

a) Bir önceki döneme ait ek ödeme verilerini en geç ayın 9'uncu gününe kadar ek ödeme hesaplama sitemine işlemek. Ayın 9'uncu günü hafta sonu veya resmî tatile denk geldiği takdirde veri girişini takibeden ilk iş günü içinde yapmak. Bu kapsamda ilgili dönem puanlaması yapılırken bir önceki dönem verilerinin sisteme işlendiği tarih esas alınacaktır.

b) Bir önceki döneme ait net ek ödeme verilerini en geç ayın 25'inci gününe kadar ek ödeme hesaplama sistemine işlemek. Ayın 25'inci günü hafta sonu veya resmî tatile denk geldiği takdirde takibeden ilk iş günü içinde ek ödeme hesaplama sistemine veri girişlerini yapmak. Bu kapsamda ilgili dönem puanlaması yapılırken bir önceki dönem verilerinin sisteme işlendiği tarih esas alınacaktır.

Söz konusu iki kriterin denetimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup, her ayın 26’ıncı günü, ayın 26’ıncı günü hafta sonu veya resmî tatile denk geldiği takdirde takibeden ilk iş günü içinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Web sayfasında il sağlık müdürlüklerinin bu iki kriter üzerinden aldığı puanlar duyurulacaktır.

1.2) “Bakanlıkça toplanması öngörülen verileri bilgi sistemlerine işlemek/işlendiğini kontrol etmek” kriteri ile ilgili olarak veri takvimi yayınlanacaktır.

2. “Koordinasyon Hizmetleri” iki alt başlıktan oluşmakta ve toplam 1.500 puan değerinde bir kriterdir.

2.1) “İldeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları yapmak” kriteri kapsamında, dönem içinde ildeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları yapılmış ise tavan (500) puan, yapılmamış ise 0 (sıfır) puan verilmesi gerekmektedir. Bu kriterin puanlandırılmasında il sağlık müdürünün beyanı esas alınacaktır.

2.2) “Bakanlık ve bağlı kuruluşların il teşkilatları arasında koordinasyon görevi yapmak” kriteri kapsamında, il sağlık müdürünün başkanlığında bağlı kuruluşların il yöneticileri ile koordinasyon toplantısı yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, dönem içinde 4 toplantı yapılmışsa 1.000 puan, 3 toplantı yapılmış ise 750 puan, 2 toplantı yapılmış ise 500 puan, 1 toplantı yapılmış ise 250 puan ve toplantı yapılmamış ise 0 (sıfır) puan üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu puanların verilebilmesi için dönem içinde yapılan toplantıların belgelendirilmesi gerekmektedir.

3. “Acil Sağlık Hizmetleri” kriteri üç alt başlıktan oluşmakta ve toplam 12.000 puan değerinde bir kriterdir.

3.1) “Özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresini yapmak” kriteri kapsamında yapılan başvurulara yasal süresi içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Söz konusu kriterin“(Dönem içinde yasal süresinde cevap verilen başvuru sayısı / Dönem içinde yapılan başvuru sayısı) X Tavan puan” işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

3.2) “İlde bulunan A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının birim performans puan ortalaması” kriterinde (İlde bulunan A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının birim performans puan ortalaması X 0,25) işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

3.3) “İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği/Baştabipliklerinin Birim Performans Puan Ortalaması” kriterinde “İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği birim performans puan ortalaması X 0,25” işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği birim performans puan ortalaması olarak “(Başhekimlik 1 birim performans puanı + Başhekimlik 2 (Komuta Kontrol Merkezi) birim performans puanı)/2” işleminin sonucu bulunan puan değerlendirmeye alınacaktır. Birden fazla başhekimliğin olduğu illerde başhekimlik birim performans ortalaması “İlde bulunan başhekimliklerin birim performans puan toplamı/başhekimlik sayısı” işleminin sonucuna göre başhekimlik birim performans puan ortalaması bulunacaktır.

4. “Denetleme ve İzleme Hizmetleri” üç alt başlıktan oluşmakta ve toplam 2.500 puan değerinde bir kriterdir.

4.1) “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilere Ait Tüm Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Denetimi” kriteri üç alt başlıktan oluşmakta ve toplam 1.500 puan değerinde bir kriterdir. Bu kriterin değerlendirilmesinde ilgili mevzuat uyarınca belirlenen denetimler esas alınacaktır.

4.2) “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilere Ait Hastanelerin, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşlarının, Kimyevi Madde Ve Ecza Depoları, Eczane Ve Ecza Depolarının Çalışmalarını İzlemek” kriteri kapsamında ilgili mevzuatı uyarınca yapılan çalışmalar esas alınacaktır.

4.3) “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilere Ait Tüm Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarına Yönelik Belge Düzenlemesi (Personel çalışma belgesi vb.)”kriterinin puanlandırılmasında “(Dönem içinde düzenlenen belge sayısı / Dönem içinde yapılan başvuru sayısı) X Tavan puan” işlemi sonucu bulunan puanın esas alınması gerekmektedir.

5. “Ruhsatlandırma Hizmetleri” Kriteri için “il sağlık müdürlüğü tarafından yapılması öngörülen ruhsatlandırma hizmetleri” esas alınmış olup, bu kriter için “(Dönem içinde ruhsatlandırma işlemi başlatılan dosya sayısı / Dönem içinde ruhsatlandırma için başvurulan dosya sayısı) X Tavan puan” işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

6. “Eğitim Hizmetleri” kriteri için alt başlık olarak “Bakanlıkça Zorunlu Tutulan Eğitimlerin Verilmesi” kriteri esas alınmış olup, bu kriter için “(Dönem içinde eğitim verilen personel sayısı / Dönem içinde eğitim verilmesi planlanan personel sayısı) X Tavan puan” işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

7. “Beyaz Kod Çalışmaları” başlığı altında yer alan “Hukuki Yardım” kriteri için “(Dönem içinde hukukî yardım yapılan personel sayısı / Dönem içinde hukuki yardım talep sayısı) X Tavan puan” işlemi sonucu bulunan puanın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

İl ve ilçe sağlık müdürlüğü birim performans puanına esas birim performans kriterleri il kalite koordinatörlükleri tarafından aylık olarak değerlendirilecek ve ek ödemeye esas olmak üzere İl Sağlık Müdürüne sunulacaktır.

B) 112 İl Ambulans Servisi Performans Puan Kriterleri

112 birim performansına esas birim performans kriterleri illerin il kalite koordinatörlükleri tarafından aylık olarak değerlendirilecek ve İl Sağlık Müdürlüğüne sunulacaktır. Puanlamanın yapılmasında Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık hizmetleri Şubeleri Kalite Koordinatörlüğü ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği arasında koordinasyonu sağlayacak ve kriterlerin sürekli takibini yapacaktır.

112 birim performans puanlaması başhekimlik ve istasyonlar için ayrı ayrı yapılacaktır.

Başhekimlik iki farklı puanlamaya tabi tutulacaktır.

Başhekimlik 1 Puanı: Komuta Kontrol Merkezinde (KKM) fiilen görev yapan personel ve istasyon personeli dışında kalan başhekimlik çalışanlarının ek ödemesine esas kabul edilecektir.

Başhekimlik 2 Puanı: KKM’de fiilen görev yapan personelin ek ödemesine esas kabul edilecektir.

İstasyon puanı: İldeki her A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için ayrı ayrı hesaplanacak ve ilgili istasyonda fiilen görev yapan personelin ek ödemesine esas kabul edilecektir.

Başhekimlik 1 puanının hesaplanması:

“Başhekimlik 1” puanlamasında değerlendirmeye tabi tutularak puanlanacak bölümler;

1- İdari performans değerlendirmesi (3.000 puan)

2- Verimlilik değerlendirmesi (3.000 puan)

3- Bilgi işlem ve altyapı hizmetleri değerlendirmesi (3.000 puan)

6- Çalışan güvenliği ve hasta memnuniyeti değerlendirmesi (1.000) puan

7- Hizmet süreç takibi ve destek hizmetleri değerlendirmesi (2.000 puan)

Başhekimlik 2 puanlamasında değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve tam puan olarak kabul edilecek bölümler;

4- Komuta kontrol merkezi performansı değerlendirmesi (4.000 puan)

5- İstasyon performans değerlendirmesi (4.000 puan)

· Puanlanacak bölümler tek tek değerlendirmeye tabi tutulacak ve puanlanmayan bölümlerden alınan 8.000 puan bulunan puana eklenerek “Başhekimlik 1” puanı belirlenecektir.

· İlde birden fazla başhekimliğin bulunduğu illerde hesaplama her başhekimlik için ayrı ayrı yapılacaktır.

· Soru 3-b sadece hava ve deniz ambulanslarını sevk ve idare eden illerde değerlendirilecek, diğer illerde bu kriter tam puan kabul edilecektir.

· Soru 7-e sadece eğitim bölge merkez illeri için değerlendirilecek, diğer illerde bu kriter tam puan kabul edilecektir.

Başhekimlik 2 puanlaması

“Başhekimlik 2” puanlamasında değerlendirmeye tabi tutularak puanlanacak bölüm;

4- Komuta kontrol merkezi performansı değerlendirmesi (4.000 puan)

KKM puanlamasında değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve tam puan olarak kabul edilecek bölümler;

1- İdari performans değerlendirmesi (3.000 puan)

2- Verimlilik değerlendirmesi (3.000 puan)

3- Bilgi işlem ve altyapı hizmetleri değerlendirmesi (3.000 puan)

5- İstasyon performans değerlendirmesi (4.000 puan)

6- Çalışan güvenliği ve hasta memnuniyeti değerlendirmesi (1.000) puan

7- Hizmet süreç takibi ve destek hizmetleri değerlendirmesi (2.000 puan)

· Puanlanacak bölüm tek tek değerlendirmeye tabi tutulacak ve puanlanmayan bölümlerden alınan 16.000 puan bulunan puana eklenerek KKM puanı belirlenecektir.

· Belirlenen puan; KKM’de fiilen görev yapan personelin ek ödemesine esas kabul edilecektir.

· İlde birden fazla KKM’nin bulunduğu illerde hesaplama her KKM için ayrı ayrı yapılacaktır.

İstasyon Puanlaması;

İstasyon puanlamasında değerlendirmeye tabi tutularak puanlanacak bölüm;

5- İstasyon Performans Değerlendirmesi (4.000 puan)

İstasyon puanlamasında değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve tam puan olarak kabul edilecek bölümler;

1- İdari performans değerlendirmesi (3.000 puan)

2- Verimlilik değerlendirmesi (3.000 puan)

3- Bilgi işlem ve altyapı hizmetleri değerlendirmesi (3.000 puan)

4- Komuta kontrol merkezi performansı değerlendirmesi (4.000 puan)

6- Çalışan güvenliği ve hasta memnuniyeti değerlendirmesi (1.000) puan

7- Hizmet süreç takibi ve destek hizmetleri değerlendirmesi (2.000 puan)

· Puanlanacak bölüm tek tek değerlendirmeye tabi tutulacak ve puanlanmayan bölümlerden alınan 16.000 puan bulunan puana eklenerek istasyon puanı belirlenecektir.

· İstasyon puanı her istasyon için ayrı hesaplanacaktır.

· Belirlenen puan; ilgili istasyonda aktif görev yapan personelin ek ödemesine esas kabul edilecektir.

· B tipi istasyonlar için hesaplama yapılmayacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Birim Performans Ortalamasının Belirlenmesi;

(İl ve ilçe sağlık müdürlüğü birim performans puanı + İl ambulans komuta kontrol merkezi baştabipliği performans puan ortalaması + A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları birim performans puan ortalaması)/3 işlemi sonucu bulunan puan il sağlık müdürlüğü “il birim performans puan ortalaması” olarak belirlenecektir.

Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel için “il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması” üzerinden ek ödeme hesaplanması gerekmektedir.

Örnek hesaplamalar :

1) İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü birim performans puanı=19.000

2) 112 Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği Performans Puan Ortalaması=18.500

a) Başhekimlik 1 birim performans puanı=19.000

b) Başhekimlik 2 (KKM) birim performans puanı=18.000

3) A tipi 112 Acil Sağlık İstasyonları birim performans puan ortalaması=19.200

4) A İli 12 Nolu A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu birim performans puanı=18.700

5) İl Sağlık Müdürlüğü İl birim performans puan ortalaması= (19.000+18.500+19.200)/3= (56.700)/3=18.900

Örnek - 1: A İli ilçe sağlık müdürlüğünde çalışan hemşire unvanlı personelin net performans puan hesaplaması:

(A İli il ve ilçe sağlık müdürlüğü birim performans puanı X hizmet alanı kadro-unvan katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı)+(Ek Puan X AÇGK)

(19.000 X 0,40 X 1)+((18.900 X0,15)X 1)

(7.600)+(2.835)=10.435 puan

Örnek - 2: A ilinde 12 Nolu A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan acil tıp teknisyeni unvanlı personelin net performans puan hesaplaması:

(A İli 12 Nolu A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu birim performans puanı X HAKUK X AÇGK)+(Ek Puan X AÇGK)

(18.700 X 0,40 X 1)+((18.900 X 0,40) X 1)

(7.840)+(7.560)= 15.040 puan 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.