Hekimler Arasında Maaş Dengesizliği Hastaları Vurdu

Hekimler arasındaki gelir adaletsizliği hasta memnuniyetsizliğini artırdı. Emeğinin karşılığını alamayan doktorların, hastaları çalıştıkları muayenehaneye yönlendirmesi ile tedavi maliyeti 3 katına çıktı

Hekimler Arasında  Maaş Dengesizliği  Hastaları Vurdu
01 Eylül 2014 Pazartesi 12:30

   Tür­ki­ye­’de dok­tor­lar ara­sın­da­ki ge­lir eşit­siz­li­ği şa­şır­tı­cı bo­yut­la­ra yük­sel­di. Mev­cut du­rum­da üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan pro­fe­sör, ye­ni me­zun pra­tis­yen ai­le he­ki­min­den or­ta­la­ma 3 bin li­ra­ya az ka­za­nı­yor.

   Oran­tı­sız ge­lir da­ğı­lı­mı has­ta­la­ra yan­sı­yor. Ki­mi ho­ca­lar ya ge­rek­siz tet­kik­le­r is­ti­yor ya da has­ta­sı­nı me­sa­i bi­ti­min­de ve­ri­len özel po­lik­li­nik hiz­me­ti­ne yön­len­di­ri­yor. Hal böy­le olun­ca me­sa­i sa­at­le­ri için­de ran­de­vu al­mak ne­re­dey­se im­kan­sız ha­le ge­li­yor. Has­ta Hak­la­rı Ak­ti­vist­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Or­han De­mir, “16.00’dan son­ra pro­fe­sör da­hi mu­aye­ne et­se faz­la 55 li­ra al­ma­sı ge­re­kir­ken ki­mi­le­ri 200-300 li­ra bi­le is­te­ye­bi­li­yo­r” di­yor.

AYIPLI HİZMET ÜRETİLİYOR

   Eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­yan sağ­lık ça­lı­şa­nı­nın ayıp­lı hiz­met üret­ti­ği­ni ile­ri sü­ren De­mir, “A­yıp­lı hiz­met has­ta­la­rın teş­his ve te­da­vi­si­nin ge­cik­me­si­ne yol aça­rak ge­ri dö­nü­şü ol­ma­yan olum­suz­luk­la­ra ne­den olu­yor. Öte­den be­ri var olan ve gi­de­ril­me­yen bir so­run. Pro­fe­sö­rün ve he­kim­le­ri­nin ver­miş ol­du­ğu hiz­met çok fark­lı.

HAS­TA­ ME­SA­İ SON­RA­SI­NA YÖN­LEN­Dİ­Rİ­Lİ­YOR

   Ai­le he­kim­le­ri re­çe­te yaz­mak­tan baş­ka bir şey yap­mı­yor. Öte yan­dan has­ta­ne­de ça­lı­şan ve az üc­ret alan bir pro­fe­sör mec­bu­ren fark­lı yol­lar de­ni­yor. Ya ge­rek­siz tet­kik­ler is­ti­yor ya da has­ta­yı 16.00’dan son­ra özel po­lik­li­ni­ğe yön­len­di­ri­yor. Bu baş­lı ba­şı­na bir ga­ra­be­t” di­ye ko­nuş­tu.

Muayene en fazla 55 lira ama...

   De­mir, has­ta­la­rın me­sa­i son­ra­sı­na yön­len­di­ril­me­si­nin te­da­vi ma­li­ye­ti­ni cid­di an­lam­da yük­selt­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Dok­tor­lar, ön­ce­den me­sa­i sa­at­le­rin­de bak­ma­sı ge­re­ken ör­ne­ğin 40 has­ta­nın sa­de­ce 10-15’i­ne ba­kı­yor. Ge­ri ka­la­nı­nı me­sa­i son­ra­sı­na bı­ra­kı­yor ki faz­la üc­ret al­sın. Bu­ra­da mu­aye­ne ba­şı­na 55 li­ra üc­ret alı­yor.

   La­kin mu­aye­ne eden pro­fe­sör da­hi ol­sa nor­mal­de en faz­la 55 li­ra al­ma­sı ge­re­kir­ken ki­mi­le­ri 200-300 li­ra bi­le is­te­ye­bi­li­yor. Üs­te­lik bu­nun için de has­ta­ya fa­tu­ra ve­ril­mi­yor. Ya­ta­rak hiz­met alan has­ta­dan da ay­rı­ca hiz­met be­de­li adı al­tın­da as­ga­ri üc­re­tin 2 ka­tı ka­dar üc­ret alı­nı­yor. Tet­kik­ler da­hil me­sa­i son­ra­sı ve­ri­len her hiz­met­ten ila­ve üc­ret alı­nı­yor. Her ha­lü­kâr­da dev­let ve he­kim ara­sın­da­ki uyuş­maz­lı­ğın fa­tu­ra­sı has­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor. Bu ko­nu­da has­ta­lar­dan çok sa­yı­da şi­ka­yet­ler ge­li­yor” de­di.

BAŞ­BA­KAN SÖZ VER­MİŞ­Tİ

   Tüm Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği (TÜ­MOD) Ge­nel Baş­ka­nı Prof. Dr. Re­cep Ak­dur da üc­ret­in yük­sek ol­ma­sı ai­le he­kim­li­ği­ne rağ­be­ti ar­tır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Prof. Ak­dur şöy­le de­vam et­ti:

   “Ben 20 yıl­lık pro­fe­sö­rüm. Be­nim bu yıl me­zun et­ti­ğim öğ­ren­ci şu ­an ben­den faz­la ka­za­nı­yor. Or­ta­da­ki eşit­siz­li­ğin her­kes far­kın­da. El­bet­te ki ai­le he­kim­le­ri­ne ne­den faz­la ve­ri­li­yor de­mi­yo­ruz. An­cak biz ne­den bu ka­dar dü­şük üc­re­te ta­bi tu­tu­lu­yo­ruz? Yak­la­şık 12 yıl­dır öğ­re­tim üye­le­ri­nin ma­aş­la­rın­da hiç­bir dü­zelt­me ya­pıl­ma­dı. Baş­ba­ka­n’­ın söz ver­me­sine rağ­men hiç­bir de­ği­şik­lik yok. Üni­ver­si­te­de ve ka­mu has­ta­ne­le­rin­de ça­lı­şan he­kim­le­rin ma­aş­la­rı ye­ni­den dü­zen­len­me­li.”          

Kim ne kadar alıyor?

*Pra­tis­yen ai­le he­ki­mi (Po­lik­li­nik hiz­me­ti, ta­ra­ma, aşı­la­ma hiz­met­le­ri ve­ren, TU­S’­u ka­za­na­ma­mış ve­ya gir­mek is­te­me­miş he­kim): 6000-10000

*Pra­tis­yen acil he­ki­mi: 4500-7000

*Pra­tis­yen 112 he­ki­mi: 4500-6000

*Asis­tan he­kim: (tıp fa­kül­te­sin­den son­ra TU­S’­u ka­zan­mış, ay­da 5-10 nö­bet tu­tan he­kim gru­bu): 3000-4000

*Dev­let has­ta­ne­sin­de Uz­man Dok­tor: 6000-8000

*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de yar­dım­cı Doç.Dr.: 4000-6000

*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de Doç. Dr: 5500-7000

*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de Prof. Dr: 6500-8000

NESRULLAH SONAY/BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.