Hastanelere Dürüst Hekim Şart

SGK, hekimlik mesleğini kötüye kullanıp devleti zarara uğratan hekimlerin özel hastanelerde yaptığı muayene ya da ameliyat gibi hizmetlerin bedelini hastanelere ödemeyecek. Ruhsat iptali için de Sağlık Bakanlığı’na başvuracak

Hastanelere Dürüst Hekim Şart
24 Temmuz 2014 Perşembe 16:31

   Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık yo­luy­la dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tanhe­kim­le­rin yaz­dı­ğı mu­aye­ne ve ame­li­yat pa­ra­la­rı da­hil özel has­ta­ne­ler­den ge­len hiç­bir fa­tu­ra­yı öde­me­ye­cek. Do­lan­dı­rı­cı he­kim­le­ri is­tih­dam eden özel has­ta­ne­ler­le söz­leş­me­le­ri ye­ni­le­me­ye­cek olan SGK, bu has­ta­ne ve he­kim­le­rin ruh­sat­la­rı­nın ip­ta­li için de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek.

GÜVENİ ZEDELEYENLER YANDI

   Mec­li­s’­te gö­rü­şü­len Tor­ba Ta­sa­rı­’ya, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık su­çun­dan hü­küm giy­miş he­kim­le­re yö­ne­lik ağır yap­tı­rım­lar ön­gö­ren mad­de ek­len­di. Mad­de­ye gö­re, has­ta­la­rın için­de bu­lun­du­ğu teh­li­ke­li du­rum ve­ya zor şart­lar­dan ya­rar­lan­mak, mes­lek­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne du­yu­lan gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­mak, si­gor­ta be­de­li­ni al­mak için ve­ya ben­ze­ri yön­tem­ler­le has­ta­la­rı ve dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan he­kim­ler, özel has­ta­ne­ler­de iş bu­lup ça­lış­sa­lar da­hi, bu he­kim­le­rin al­tın­da im­za­sı olan hiç­bir fa­tu­ra SGK ta­ra­fın­dan o has­ta­ne­ye öden­me­ye­cek.

   Ka­bul edi­len ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re, söz­leş­me­si fes­he­dil­miş sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su­nun fes­he ne­den olan fi­il­le­ri­ne bağ­lı ola­rak olu­şan SGK ala­cak­la­rı tah­sil edil­me­den ve fe­sih sü­re­si ta­mam­lan­ma­dan ay­nı sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ile söz­leş­me ya­pıl­ma­ya­cak.

SÖZLEŞME YAPILMAYACAK

   Do­la­yı­sıy­la SGK, ala­ca­ğı­nı an­cak tah­sil et­tik­ten son­ra bu has­ta­ne­ler­le ye­ni­den söz­leş­me im­za­la­yıp ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek.

RUHSATLARI İPTAL EDİLSİN

   Ay­rı­ca SGK, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık fi­il­le­ri­ni iş­le­yen sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ve il­gi­li he­kim­ler hak­kın­da ruh­sat ip­ta­li de da­hil ol­mak üze­re ge­rek­li tüm iş ve iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, şi­ka­ye­ti uy­gun bul­ma­sı ha­lin­de, do­lan­dı­rı­cı­lı­lık­la­rı ka­nıt­lan­mış bu he­kim ve has­ta­ne­le­rin ruh­sat­la­rı­nı ip­tal ede­rek pi­ya­sa­da ça­lış­ma­la­rı­nı ya­sak­la­ya­cak.

KAYNAK : BUGÜN 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.