Hangi Kurumda Hangi Kadrolara Rotasyon Uygulanıyor?..

HANGİ KURUMDA HANGİ KADROLARA ROTASYON UYGULANIYOR?

Hangi Kurumda Hangi Kadrolara Rotasyon Uygulanıyor?..
Kamu kurumları tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerle, personelin bir kısmı ya da tamamı, belli usul ve esaslar dahilinde ilgili kurum teşkilatı içerisinde zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi çerçevesinde, memurların kurumları içerisinde yerlerinin değiştirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu Kanunun 72 nci maddesi memurların görev yerlerinin zorunlu olarak değiştirilmesine(rotasyon) de imkan vermektedir.

Kanunun 72 nci maddesine istinaden, Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuş ve yer değiştirme suretiyle atama yapacak kurumların, bu düzenlemelere uygun şekilde kurumsal yönetmelikler çıkarmaları gerektiği belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurları hakkında geçerli olan bu hükümlerin; kurumlardaki Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, istisnai kadrolardaki memurlar ve  aday memurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar hakkında uygulanamayacağı da düzenlenmiştir.

Öte yandan, özel kanunlarında yer alan hükümler nedeniyle personelinin yer değiştirmesini özel yönetmelikleri çerçevesinde yapan kurumlar da vardır (Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkındaki uygulamalar gibi)

Bu düzenlemeler çerçevesinde personelinin rotasyon uygulamakta olan kurumlar

PERSONELİNİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMAYA TABİ TUTAN BAZI KURUMLAR
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMAYA TABİ UNVANLARDAN BAZILARI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Merkez ve taşra teşkilatı personeli (merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları hariç)
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Taşra: Çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü.
Merkez ve taşra: Mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker, biyolog ve ayniyat saymanı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra: İl müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü,  vaiz, şube müdürü.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Taşra: Bölge Müdür Yardımcısı, Ürün Denetmeni, Laboratuvar Müdürü ile Laboratuvar Müdürlüğünde görevli test ve analizden sorumlu teknik personel (aday memurlar hariç).
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı, avukat.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra: Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapanlar. (inspektör  olarak görev yapmakta olanlar hariç),


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Atamaları merkezden yapılan il müdürleri ile merkez ve taşra teşkilatında daire başkanı, müdür ve daha alt görevlere atanacaklar (Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri ve dernekler denetçi yardımcıları hariç)
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra: Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Araştırmacı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atanan), Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru, Laboratuar Müdürü, Mühendis (laboratuar müdürlüklerinde görevli), Kimyager, Laborant.
Döner sermaye: Tasfiye İşletme Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Satış Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, teknik şube müdürü, taşra teşkilatı şube müdürü, başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra: İl Kültür ve Turizm Müdürü
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü,  Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü ve bunların yardımcıları, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni, Defterdar yardımcıları, merkez saymanlıklarında görev yapan Saymanlık Müdürleri ile Yardımcıları, Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra: Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcıları ile öğretmenler
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez ve Taşra: İşletme müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı ve enstitüsü müdür yardımcısı, (Bölge Müdürlüğü bazında ) Şef (işletme ve fidanlık), (Bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı beş yıl ve taşra teşkilatında görev yapan diğer müdürler on yıldan fazla aynı unvanla aynı yerde çalışamaz).
Taşra: Orman muhafaza memurları
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
Taşra: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli (eğitim ve araştırma hastanelerinde görevi eğitim görevlisi, başasistan ve asistanlar hariç)
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ve Programcı
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra: İl müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü
memurunyeriYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması