Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönetim Rehberi Yayımlandı

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönetim Rehberi Yayımlandı
21 Mart 2012 Çarşamba 20:01

Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönetim Rehberi (pdf)

Ek1. Taşra Görev Tanımları (zip)

Ek2. Kanser Birimi Gerçek Kişi Görev Tanımları (zip)

Ek3. Merkez Teşkilatı Görev Tanımları (zip)

Ek4. Satın Alma Rehberi (zip)

Ek5. Döner Sermaye Saymanlık Listesi (zip)


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV TANIMLARI

 

1. Aile Hekimliği İzleme Ve Değerlendirme Birimi

 

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)                  Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

d)                  İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

e)                  Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

f)                    Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g)                  Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

h)                  Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.

i)                    İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

j)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

2. Aile Hekimliği Uygulama Birimi

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,

b)                  Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,

c)                  Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

d)                  Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

e)                  Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

f)                    Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek

g)                  ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.

h)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

3. Aile Hekimliği Eğitim Ve Geliştirme Birimi

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)                  Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği

içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının

toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

d)                  Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve

güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

e)                  Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1. Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

f)                    Aile hekimliğiyle ilgili verilerin temin edilmesi, incelenmesi, kontrol ve hesaplamaların yapılması, istatistik ve raporlamasını yapmak.

g)                  Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde

oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.

h)                  Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.

i)                    Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.

j)                    Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmalarının yapılması, verilerin analizi ve raporlanmasını yapmak.

k)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

4. Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)                  Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği

içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.

d)                  Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

e)                  Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

f)                    Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

g)                  İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

h)                  Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

i)                    Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

j)                    Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

k)                  Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

l)                    İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak,

m)                TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.

n)                  Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak.

o)      Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.

p)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

5. Kanser Birimi

a)        Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)        İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.

d)        İlde kanser teşhisi alanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmesini sağlamak.

e)        Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

f)          Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

g)        KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.

h)        KETEM’lerin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili birimlere bildirmek.

i)          Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik ildeki gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j)          Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

k)        Toplum tabanlı kanser taramalarında Aile Hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.

l)          KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum Başkanlığıyla koordineli çalışmalar yapmak.

m)      Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.)  yürütülmesinde ilgili şubelere destek sağlamak.

n)        İl kanser danışma kurulunun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.

o)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

6. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar Birimi

a)                  Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)                  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  Kalp ve damar hastalıklarını ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

d)                  Bu programların il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Başkanlık çalışmalarını uygulamak.

e)                  İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.

f)                    Özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.

g)                  Başta trafik ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

h)                  Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine  ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

i)                    Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.

j)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

7. Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi:

a)      Yıllık  plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)                  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insangücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

d)                  Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

e)                  Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

f)                    Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

g)                  Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca hazırlanan diğer Programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

h)                  Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programı geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

i)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

8. Ruh Sağlığı Programlar Birimi

a)      Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi, geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

b)      Kronik ruhsal bozuklukların Birinci Basamak (ağırlıklı olmak üzere) İkinci Basamak, Üçüncü Basamakta tanı, tedavi ve izlemelerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

c)      Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

d)      Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

e)      İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması için çalışmalar yürütmek.

f)        Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.

g)      Çocuk İzlem Merkezi sayılarının artırılması ve personelinin eğitim faaliyetlerini yürütmek.

h)      Kadın İzlem Merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmek.

i)        "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede uygulanacak prosedürler ve sağlık personelinin rolü" konulu eğitimler yapmak ve bu konuda yeni programlar geliştirmek.

j)        Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

k)      Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapcık, kısa film. vb. eğitim materyali geliştirmek.

l)        Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

m)                Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

9. Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

a)                  Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

b)                  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, programda kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d)                  İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.

e)                  İl düzeyinde denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak. Denetimler hakkında rapor hazırlamak.

f)                    Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

g)                  İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.

h)                  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.

i)                    Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

j)                    Alkol ve zararları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

k)                  Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.

l)                    Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

m)                Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

10. Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi

a)                  Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

b)                  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                   İldeki bütün sağlık kuruluşlarında, çocuk, ergen, kadın sağlığı, aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinin yaygın ve sürekli verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

d)                  Aile planlaması hizmeti verilen birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında aile planlaması danışmanlık hizmetleri ile rahim içi araç (RİA) dahil bütün yöntemlerin uygulamasına ve üreme sağlığı hizmetlerine yönelik personel eğitiminin planlanması ve uygulanmasını sağlamak.

e)                  Görev alanıyla ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek Kurum Başkanlığına iletmek.

f)                    Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

g)                  Doğum yapılan ortamların standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve bunları kontrol etmek.

h)                  Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, merkez teşkilat ile eşgüdüm halinde çalışmak.

i)                    Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

j)                    Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.

k)                  Yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

l)                    Tüm sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

m)                Bebek, çocuk, adolesan, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,

n)                  Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun klinik protokollerini hazırlamak, güncellemek ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek

o)                  Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.

p)                  Bebek, çocuk, adolesan, kadına yönelik fiziksel, cinsel ihmal,  istismar ve şiddet vakalarına yönelik ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

q)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

11. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

a)                  Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)                  Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

d)                  Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini, ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube ile işbirliği yaparak sağlamak.

e)                  Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f)                    Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

g)                  İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

h)                  Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak; aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirini tespit etmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.

i)                    Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemleri almak.

j)                    Hastalık salgınlarında, derhal yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekip ve ekipman oluşturarak salgın incelemesi başlatmak, gerekli laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak Valiliğe ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

k)                  Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.

l)                    Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.

m)                İlde sıtma savaş mücadele hizmetlerini yürütmek.

n)                  Bulaşıcı ve zoonotik hastalık afet planlarının yapılmasını ve hazır bulundurulmasını sağlamak.

o)                  Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmelerin önlenmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.

p)                  İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle veya ara konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerinin tespit edilmesini sağlamak, gerektiğinde kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle haşere mücadelesinin yapılmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

r) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık   personelinin      ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak; bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geribildirimde bulunmak.

s) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

t)   Konusu ile ilgili hizmetlerde il hıfzıssıhha kuruluna katılmak.

u)  İstatistik bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

ü)  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

12. Tüberküloz Birimi

 

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)                  Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  İlde tüberküloz vakalarını takip etmek ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarını yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

d)                  Verem Savaşı Dispanserlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

e)                  İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirme  faaliyetlerini yürütmek.

f)                    Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

g)                  Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarını ve ilaca dirençli vaka takibini yapmak ve yaptırmak.

h)                  Mobil tarama hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

i)                    Elektronik tüberküloz yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri il bazında yürütmek.

j)                    Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu ve özel kurum,  kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

13. Aşı Programları Birimi:

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)      Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                  Hizmet birimlerinin aşı, antiserum ve enjektör ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak sağlamak.

d)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak

e)                  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

f)                    Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.

g)                  Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.

h)                  Birimlerin denetimini yapmak; soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.

i)                    Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.

j)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

 

14. Çevre Sağlığı Birimi

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)                  Çevre sağlığı ile ilgili projelerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

c)                  Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

d)      Biyosidal ürünlerin etiket onayları ve ruhsat işlemleri için başvuru dosyalarını kabul edip Kurum Başkanlığına iletmek.

e)      Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

f)        Göreviyle ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerini sürdürmek. Görev alanı içinde yer alan her türlü üründen numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.

g)      Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme, çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)      Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.

i)        Kaplıca ve talasso tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.

j)        Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

k)      Doğal afetlerde; çevre sağlığı hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yapmak.

l)        Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

m)    Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanların alması gereken sertifikasyon eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

n)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

o)      Kamu, kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini incelemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

p)      Çevre sağlığı ile ilgili bilimsel ve akademik toplantılara katılmak.

q)      Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat hazırlığı, revizyonu çalışmalarına katılmak, bu kapsamda yapılan toplantılara katılmak.

r)       Oyuncaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

s)       Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak,

t)        Hava aromatize ürünler, mum,  kontrole tabi kimyasal maddeler, uçucu maddeler,  temizlik maddeleri ile Eşya ve Levazımatın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine tabi diğer madde ve malzemelerin üretim ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak.

u)      Gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerine ve komisyonlara katılmak.

v)      Tıbbi ve tehlikeli atıklarla ilgili çevre yönetim hizmetlerini yürütmek.

w)                  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

 

15. Çalışan Sağlığı Birimi

a)                  Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)                  Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla; il düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve  ortak projeler geliştirilerek uygulamak.

d)      Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

e)      İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

f)        Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

g)      Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.

h)      Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

i)        Sağlık çalışanların iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

j)        Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

k)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

16. Atama Birimi

a)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama, yer değiştirme ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

b)      Personelin ilde, ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.

c)      Aile hekimliğine yerleşen personelin atama işlemlerini yürütmek.

d)      Aile hekimliğine yerleştirme yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak ve aile hekimliği kapsamında çalıştığı sürece ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

e)      Sözleşmeli çalıştırılacak personel ve işçilerin iş ve  işlemlerini yürütmek.

f)        Müdürlük personellerinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

g)      Personel kayıtlarının sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

h)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

i)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

17. Özlük Birimi

a)                    Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

b)                    Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak.

c)                    Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

d)                    Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

e)                    Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.

f)                      Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

g)                    İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

h)                    Aday memurların aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

i)                      Kurum personellerine ait özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

j)                      Personel kayıtlarının sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

k)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

18. Disiplin ve Hukuk İşleri Birimi

a)                  Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerin iş ve işlemlerini yürütürken hukuki olarak tereddüde düştüğü hususlarda  görüş vermek.

b)                  Kurumu ilgilendiren ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne karşı açılmış ve açılacak davalarda kurumu temsil etmek.

c)                  Kurumun menfaati doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü adına dava açmak ve bu davaların takibini yapmak.

d)                  Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük  personeline yönelik eğitimler düzenlenmesini koordine etmek.

e)                  Hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.

f)                    Halk Sağlığı Müdürüne hukuki danışmanlık yapmak.

g)      Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şubelerle koordine ederek yürütmek.

h)                  Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak takip etmek ve neticelendirmek.

i)                    Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

j)        İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi  edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

k)                  Halk Sağlığı Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

19. İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi

a)                  Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

b)                  Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

c)                  Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanımsal alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

d)                  Halk Sağlığı Müdürlüğü görev alanına giren konularda veri toplamak, analizlerini yapmak, rapor haline getirmek ve makama sunmak, uygun ve yeterli bulunduğu takdirde gerektiğinde yayımlamak.

e)                  E-posta, web, DNS gibi kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

f)                    İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak

g)                  Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun istediği verileri toplamak ve Kurum Başkanlığına göndermek.

h)                  Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek

i)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

20. İdari İşler Birimi

a)                    Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)                    Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)                    İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

d)                    İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e)                    Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f)                      İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.

g)                    İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

h)                    Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait tıbbi cihaz ve taşıt araçlarının bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.

i)                      Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, eldeki mevcut teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.

j)                      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait yatırım programındaki inşaatların devamlı takibini yapmak ve merkezle eşgüdümü sağlamak.

k)                    Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bina, arsa ve tesislerin envanter  kayıtlarını tutmak ve merkezle işbirliğini sağlamak.

l)                      Halk Sağlığı Müdürlüğünün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

m)                  Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.

n)                    Yatırım programındaki tesislerin durumlarını incelemek, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.

o)                    Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlanması ve takibi.

p)                    Taşınmazların, envanter oluşturulacak şekilde kayıt altına alınması,

q)                    İlgili Belediyelerle görüşülerek, imar planlarında sağlık tesisi yapımına uygun alanların sağlık alanı olarak ayrılmasının sağlanması, imar planlarında “sağlık alanı” olarak ayrılan taşınmazların hukuki işlemleri.

r)                     Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

21. Mali İşler Birimi

a)                  Şube Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

b)                  Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.

c)                  Halk Sağlığı Müdürlüğünün Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçelerini planlamak ve uygulamak.

d)                    Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e)                    Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

f)        Döner sermaye kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb)  ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek.

g)                    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır

 

22. HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak .

b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

d)      Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapmak.

e)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.

f)        Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin   mikrobiyolojik ,virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

g)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.

h)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

i)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.