Görevde Yükselme Sınavına Başvurular 19 Temmuz'da !...

Görevde Yükselme sınavına başvurular 19 Temmuz'da !

Görevde Yükselme Sınavına Başvurular 19 Temmuz'da !...
16 Temmuz 2012 Pazartesi 11:04

Görevde Yükselme sınavına başvurular 19 Temmuzda
  
SINAVIN ADI
 
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı
 
SINAV ÜCRETİ
 
Aday, 35 (Otuzbeş) TL sınav ücretini, 19 Temmuz 2012 – 08 Ağustos 2012 tarihleri arasında, T.C.
 
Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya
 
Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden her hangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı”
 
aracılığı ile yatıracaktır.
 
Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
 
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık
 
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.
 
Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya
 
ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
 
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
 
başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için
 
ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
 
SINAV BAŞVURUSU
 
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
 
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
Aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden 19 Temmuz -08
 
Ağustos 2012 elektronik başvuru işlemini bireysel olarak yapacaktır.
 
Aday, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı “aday başvuru formunu” internet
 
üzerinden doldurup onaylayacaktır.
 
Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Onaylanmamış
 
başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından
 
imzalanıp, çalıştığı birim amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.
 
İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl
 
Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday
 
tarafından saklanacaktır.
 
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar sağlık kurul
 
raporu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
 
Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No
 
ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 – - 1/4
 
SINAV UYGULAMA DUYURUSU2
 
örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı
 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne APS veya kargo ile “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
 
Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA” adresine göndereceklerdir.
 
Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular
 
dikkate alınmayacaktır.
 
Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas
 
belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları
 
geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların
 
müracaatları kabul edilecektir.
 
Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını
 
taşımaları gerekmektedir.
 
Sınava, halen Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar, Taşra Teşkilatı ve Döner
 
Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve
 
görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin
 
başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 
SINAV YERİ
 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya,
 
Malatya, Samsun, Trabzon ve Van
 
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
 
01 Eylül 2012 Cumartesi günü Saat: 10.00
 
SINAV UYGULAMASI
 
Görevde Yükselme Sınavı 120 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
 
Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı
 
kullanılacaktır.
 
Aday, sınava 16- 31 Ağustos 2012 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr, internet adresinden
 
yayımlanan sınav giriş belgesini aldıktan sonra bağlı bulunduğu kuruma onaylatacaktır.Sınava giriş
 
belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava
 
girecektir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan aday ile cep telefonu yanında
 
olan aday sınava alınmayacaktır.
 
Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı
 
Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 
SINAV KONULARI
 
Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, 48’i atama
 
yapılacak görevin niteliğine göre, 32 soru ise görevde yükselme ders notlarından hazırlanacaktır,3
 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
 
GRUP NU GRUP ADI
 
1 Memur
 
2 V.H.K.İ.
 
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
 
okutulacaktır.
 
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde
 
puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru
 
Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
 
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
 
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,
 
soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle
 
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647
 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci
 
paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde
 
diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci
 
fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi
 
hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince
 
değerlendirilecektir.
 
İLETİŞİM ve DUYURU
 
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”
 
telefonundan yararlanabileceklerdir.
 
Sınavla ilgili duyuru v e ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Y H G M
 
tarafından yapılacaktır.
 
Sınav soru ve cevap anahtarları 04 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve internet
 
adresinde yayımlanacaktır.
 
Adayların sınav sonuçları 20 Eylül 2012 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde
 
yayımlanacaktır.
 
SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
 
Aday, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının
 
www.meb.gov.tr ve http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç
 
8 (sekiz) iş günü içerisinde SB YHGM’ye yapabilecektir. 4
 
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü
 
içerisinde SB YHGM’ye yapılacaktır. SB YHGM bu itirazları değerlendirildikten sonra YEĞİTEK’e
 
gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak SB YHGM’ye
 
bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
 
Aday, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi
 
Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası
 
Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk
 
Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim
 
adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaktır.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
 
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
 
çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru
 
dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile
 
başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar
 
Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.
 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.