Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu
10 Mart 2015 Salı 08:59

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.


Görevde Yükselme Sınavı için başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 11-20 Mart 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle (20 Mart 2015) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, bilgileri Millî Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar, sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.
A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR
Görevde yükselme sınavına esas münhal kadroların toplamı aşağıya çıkarılmış olup, kurumlar bazında illere
göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir
B- KAPSAM
Görevde Yükselme Sınavına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir. 

C- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 1) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci
fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ile öğrenim durumuna ilişkin şartları taşımak,
b) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR
a) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü
kadroları için;
 - Sağlıkla ilgili en az 4 (dört) yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık
yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
b) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadroları
için;
- En az 4 (dört) yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
NOT: Başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariyle 8 yıl hizmeti bulunanlar şube müdürlüğü için
başvuruda bulunabileceklerdir.


c- Şef kadrosu için;
-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak
ç- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 (yüz yirmi) saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip
olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan 2 (iki) dönem bilgisayar eğitimi
aldığını belgelemek,
 d- Memur kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

c- Şef kadrosu için;
-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak
ç- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 (yüz yirmi) saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip
olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan 2 (iki) dönem bilgisayar eğitimi
aldığını belgelemek,
 d- Memur kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI
D.1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)
merkez, taşra ve döner sermaye teşkilâtı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın
Görevde Yükselme Sınavına başvuruda bulunabilecektir.
D.2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10
uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariyle gerekli şartları taşıyan
personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
başvuruda bulunabilecektir.
D.3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar
da sınav başvurusunda bulunabilecektir.
D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Sınav ücreti ve sınav merkezleri (sınavın yapılacağı iller) Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldıktan
sonra Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresi
ile Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda duyurulacak ve
adaylar, sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adı
belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda MEB başvuru formuna
kodlayıp onaylayacaklardır.
D.6) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.
D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve
belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.
D.8) Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan
adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda
uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu
yapan aday sorumlu olacaktır.
D.9) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
E- YAZILI SINAV
E.1) Yazılı sınav, tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.
E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.
E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
E.4) Sözlü sınava tabi personel hariç, yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
alan adaylar başarılı sayılacaktır.
E.5) Sözlü sınava tabi personel (şube müdürlüğü sınavına katılacak adaylar)
F- SÖZLÜ SINAV
F.1) Görevde yükselme suretiyle şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda 100 (yüz)
üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan
adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar aday (son adayla aynı puana
sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
F.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
F.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
F.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
F.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
F.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
F.3.d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
F.3.e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
F.3.f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70
(yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
F.4) Şube müdürü kadrosuna atanacaklar için Görevde Yükselme Sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir.
G- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ
Görevde Yükselme sınavında başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
G.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
G.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
G.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir
H- YEDEK LİSTE BELİRLEME
Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen
kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı
sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.
I- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
I.1) Yazılı sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten itibaren 5 (beş) iş
günü içinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç
belgesi gönderilmeyecektir.
I.2) Sözlü sınava katılanların sınav başarı sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç
belgesi gönderilmeyecektir.5
İ- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınava katılanlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına
gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 (beş) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak
Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde “T.C. Sağlık
Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA”
adresine gönderilecektir, İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak kabul veya red kararı itiraz sahibine yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr
internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir. 
J- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan
Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleri doğrultusunda
atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
K-ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI
K.1) Tercihleri doğrultusunda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan
adayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.
K.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı
olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal
ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları
yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
K.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple
atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da
atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı
kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı
sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
K.4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 6
(altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar
atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara
yapılacak atamalar için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
K.5) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya
kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
K.6) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl
süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.
İLETİŞİM:
T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0 312 585 17 42 – 45
İlgililere duyurulur.


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.