Görevde Yükselme Sınav Sonucuna Göre Yerleştirme Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

Görevde Yükselme Sınav Sonucuna Göre Yerleştirme Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

Görevde Yükselme Sınav Sonucuna Göre Yerleştirme Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru
21 Ağustos 2015 Cuma 19:17

Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Bakanlık birimlerince ihtiyaç duyulan Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Şoför kadro unvanlarına atama yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 24.07.2010 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
 Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmış ve anılan Yönetmelik hükümleri gereğince sınav sonuçlarına itiraz için adaylara 15 Eylül 2010 tarihine kadar süre verilmiştir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiş; itiraz eden adayların sınav sonuçlarında her hangi bir değişiklik olmadığı 01.10.2010 tarihli ve 21726 sayılı yazı ile  Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
   Personel Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığınca, sınav sonuçları dikkate alınarak unvan ve branş bazında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle Yönetmeliğin 10 ncu  maddesine göre  başarı listesi oluşturulmuştur.
Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilen başarı listesine göre tercih yapmaya hak kazanan adayların atamaları sınavdan önce ilan edilen  “Sınav Duyurusu”nda belirtilen hususlar ve aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre;
1) Sınavda başarılı olan adaylardan başarı sıralaması dikkate alınarak sınav duyurusu ekinde her bir unvan için ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. (Hastane Müdürü: 25, Hastane Müdür Yardımcısı : 25, Şube Müdürü : 29, Şef : 250, VHKİ: 826, Memur : 25, Şoför : 59)
2) Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü ( Bilgi İşlem Ve Sağlık  İstatistikleri Şube Müdürü, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü) unvanlarında atamaya hak kazanan adaylar;
a. Atanma şartlarını taşımaları kaydıyla sınavdan önce ilan edilen yerlerden yapacağı tercihler ve sınav puanına göre yapılacak yerleştirme sonuçları doğrultusunda Bakanlığımızca ilgili birimlere atanacaktır.
b. Bu unvanlarda sınava giren adaylar, tercihlerini Bakanlığımız Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 13 - 20 Ekim 2010 tarihleri arasında yapacak, tercih listelerini kesinleştirdikten sonra yazıcı çıktılarını imzalayarak çalıştıkları birim amirine onaylatacaktır.
c. Tercih başvuru belgeleri, öğrenim düzeyini belgeleyen diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ile birlikte; en geç 25 Ekim  2010 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Gelen Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile “Mithatpaşa Caddesi No: 3 06464 SIHHİYE/ANKARA” adresine gönderilecektir.   Elden evrak teslimi kabul edilmeyecektir.
d. Onaylı belgelerin asılları gönderilecek, fotokopileri kabul edilmeyecektir.
e. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen evraklar işleme konulmayacak, posta veya kargoda meydana gelecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.  (Bakanlık Merkez Birimlerinde çalışıp sınavı kazanan personel de aynı işlemlere tabi olacaktır.)
f. Adayların yerleştirme işlemleri 28 Ekim 2010 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak olup, yerleştirmenin yapılacağı yer ve saat daha sonra ilan edilecektir.
g. Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü unvanlarına atanacak adaylar için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı olduğundan adayların, bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları gerekmektedir.
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde 15 Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel
Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000 i aşan yerlere,
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000 i aşan yerlere,
Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000 i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.
Ek Madde 1- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.
3) Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ.), Memur ve Şoför unvanlarında sınava giren ve atanmaya hak kazanan adaylar;
a.  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine göre münhal kadro bulunması halinde öncelikle kadrosunun bulunduğu İldeki birimlere, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sınav puanı ve tercihleri dikkate alınarak yerleştirilerek atanacaktır.
b. Bakanlık Merkez teşkilatı birimlerinde çalışan personelden Şef, VHKİ., Memur ve Şoför unvanlarında atanmaya hak kazananlar Ankara İl Müdürlüğü tarafından yerleştirilerek atanacaktır.
c. Bu unvanlarda sınava giren ve atanmaya hak kazanan adaylar 13 - 25 Ekim 2010 tarihleri arasında sınav sonuç belgeleri, öğrenim düzeyini belirleyen diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti, atanma için gerekli diğer belgeler ile birlikte, tercihlerini belirleyecekleri dilekçeyle çalıştıkları İl’in Sağlık Müdürlüğüne başvuracaklardır.
d. Atama işlemlerinde adayların görevde yükselme eğitimi duyurusu ekinde yer alan atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılacak, atama şartlarını taşımayanların ataması yapılmayacaktır.
e. İl Sağlık Müdürlüklerince yerleştirme ve atama işlemleri, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 8 nci maddesi ve 11.06.2007 tarihli ve B.10.0. PER.0.12.00.16/74396 sayılı genelgemizde belirtilen hükümler çerçevesinde adayların sınav puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.
f. Şef, Memur, VHKİ ve Şoför unvanlarında;  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine göre boşluk bulunmaması nedeniyle yerleştirilemeyen personel listeleri, 28 Ekim 2010 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu adayların yerleştirme ve atama işlemleri ile ilgili hususlar ve yerleştirme takvimi daha sonra  duyurulacaktır.
4) Atanmaya hak kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların ataması Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre zarfında yapılacak, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atanacaktır. Bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları  gerçekleştirilecektir.
5) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde mazereti olanlar dışında ataması yapılan personelin 1 (bir) yıl süre ile başka bir kadroya atanma ve iller arası nakil başvurusu kabul edilmeyecektir. Ancak Bakanlık Merkez birimlerinde çalışan personelden Şef, Memur, VHKİ ve Şoför unvanlarında atanmaya hak kazananlar, birim amirinin talebi halinde 1 (bir) yıl beklemeden eski görev yerlerine dönebilecektir.
6) Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacak, bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.
7) Görevde yükselme sınav sonucuna göre ataması yapılacak personelin, görevde yükselme eğitimine başvuru sırasındaki beyanı esas kabul edilmiş olup, sınavı kazananlardan son müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  
8) 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre ücretsiz izinde olanların müracaatları kabul edildiğinden bu personelin, diğer personel için belirlenen müracaat ve yerleştirme takvimine uymaları gerekmektedir. Ücretsiz izindeki personelin atama işlemleri, göreve başladıkları tarihten sonra yapılacaktır.
9) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olup ataması yapılanlara tebliğ edilmek üzere gönderilen atama onaylarının, Taşra teşkilatında görevli personel için bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne, Merkez Teşkilatında görev yapan personel için ise bağlı bulunduğu birime intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kendilerine tebliğ edilmesi zorunludur.
BAKANLIĞIMIZ PERSONELİNE DUYURULUR

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.