Doktor Bankaci Es Durumu

doktor bankaci es durumu

Doktor Bankaci Es Durumu
27 Ağustos 2014 Çarşamba 11:43

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra personelinin yer değiştirme  yönetmeliğinde  değişikliğe gitti. Değişiklikte eş ve  sağlık  durumu tayinlerine yönelik kolaylaştırıcı ve memurun lehine  düzenlemelere  yer verildi. Yapılan değişiklikleri görmek için başlığa tıklayınız.
28 Haziran 2012 15:24
Paylaş


 
YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında (Ek ibare:RG-13/3/2012-28232) inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, teknik  hizmetler   ile   sağlık  ve yardımcı  sağlık   hizmetleri   sınıflarında   yer alan  Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık  Teknolojisi  Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner  Sağlık  Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner  Sağlık  Teknisyeni ve Laborant  kadrolarında  görev yapan personeli kapsar

İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Yapılan düzenleme

MADDE 1 – 12/8/2009  tarihli  ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına  İlişkin  Yönetmeliğin 12 nci maddesinde  yer alan  “en az üç  yıl   çalışmadan ” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir

Düzenlemenin değişiklik yaptığı madde

İstifa sonrası yeniden atananların yer değiştirmelerine  ilişkin  esaslar
MADDE 12 – (1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken  çeşitli  nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları  illerde / ilçelerde /birimlerde en az iki  yıl , kuruluşlarda en az üç  yıl   çalışmadan  atama talebinde bulunamazlar.

Değerlendirme

Daha önce yapılan düzenlemede istifa sonrası dönüş yoluyla atananların 2 veya 3  yıl  görev yapmadan yer değiştirme talebinde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştı. Bu maddeye istisna getirilmiştir. Buna göre eş veya  sağlık  durumu özür olanlar 2 veya 3  yıl  beklemeden de tayin isteyebilecek.

BAŞKA BİR KURUMDAN NAKLEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 2 –  Aynı  Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde  yer alan  “en az üç  yıl   çalışmadan ” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir

Değişiklik yapılan madde

Kurumlar arası naklen atama 
MADDE 13 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları  illerde / ilçelerde /birimlerde en az iki  yıl , kuruluşlarda en az üç  yıl   çalışmadan  atama talebinde bulunamazlar.

Değerlendirme

Daha önce yapılan düzenlemede kurumlar arası naklen atamam yoluyla atananların 2 veya 3  yıl  görev yapmadan yer değiştirme talebinde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştı. Bu maddeye istisna getirilmiştir. Buna göre eş veya  sağlık  durumu özür olanlar 2 veya 3  yıl  beklemeden de tayin isteyebilecek.

KURUM İÇİ NAKİLLERDE BOŞ KADRO  İLANININ  YAPILDIĞI YERDEKİ PERSONEL DE  BAŞVURU  YAPABİLECEK

3 YIL ÇALIŞAN TARGEL PERSONELİ NAKİL İSTEYEBİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 3 –  Aynı  Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde  yer alan  “ ile  boş kadro  ilanı  yapılan  ildeki  birim/ ilçe /kuruluşlarda görev yapan personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve  aynı  bendin sonuna “Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.” cümlesi  ile   aynı  fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı  ilde  en az üç  yıl  çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde  başvuru  yapmaları kaydıyla,  aynı  proje kapsamında  ilan  edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her  yılın  haziran  ayı  başından eylül  ayı  sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu  ilan  edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir.”
Değişiklik yapılan madde

Kurum içi naklen atamaya  ilişkin  esaslar
MADDE 14 – (1) Personelin  il  içi ve  iller  arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir. 
a) Genel Müdürlük, norm kadroyu aşmamak üzere  il / ilçe /kuruluşların kadrolarını, kurum içi atama yapmak üzere her  yılın  haziran  ayının  sonuna kadar  ilan  eder.  İlan  edilen bu kadrolara belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde temmuz  ayının  sonuna kadar olmak üzere  ilan  edilen tarihlerde  başvuru  yapan personelin yerleştirme  işlemleri , her  yılın  ağustos  ayının  sonuna kadar hizmet puanı ve tercihlere göre gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı  ilde  en az iki  yıl , kuruluşta en az üç  yıl  çalışmayan personel  ile  bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kuruluşlar hariç Bakanlığın taşra teşkilatına açıktan veya kurumlar arası naklen atananlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde toplam en az üç  yıl  çalışmayan personel (Ek ibare:RG-14/2/2011-27846)  ile  boş kadro  ilanı  yapılan  ildeki  birim/ ilçe /kuruluşlarda görev yapan personel  başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden itibaren iki  yıl  geçmeden mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz.

Değerlendirme

* Genel Müdürlükçe  ilan  edilen Kurum içi genel nakil duyurılarına, o  ilde  çalışan personelin de  başvurusu  alınacak.

* 3  yıl  çalışan TARGEL personeli  ilan  edilen başka bir boş TARGEL kadrouna nakil isteyebilecek. Ancak nakil istenirken 14. maddenin (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olunacaktır.

EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR, GEÇMEK İSTEDİĞİ  İLİN  NORMU  UYGUN  DEĞİLSE  KOMŞU   İLE  ATANABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 4 –  Aynı  Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Talep edilen  ilin / ilçenin /kuruluşun/birimin norm kadrosunun  uygun  olmaması durumunda,  ilgilinin  talebi doğrultusunda norm kadrosu  uygun  olana kadar  komşu   illerden  birine atama yapılabilir.” ibaresi eklenmiştir

Değişiklik yapılan madde

Mazerete dayanan atamalar
Madde 15 - (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;
a)  Sağlık  durumu,
b) Eş durumu,
(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. 
(3)  Başvurular  gerekli belgelerle birlikte  il / ilçe /kuruluş müdürlüklerine yapılır. Norm kadrosu  uygun  olmayan  ile / ilçeye /kuruluşa/birime atama yapılamaz.

Değerlendirme

Eş veya  sağlık  durumunda, eğer  il / ilçe  veya kuruluşun normu  uygun  değilse personel  komşu   ile  atanabilecektir.

EŞLERDEN BİRİSİ BAŞKA BİR KURUMDA ÇALIŞIYORSA UNVAN, KADRO VE GÖREV  ÜSTÜNLÜĞÜNE  BAKILMADAN NAKİL YAPILABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 5 –  Aynı  Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri, atama dönemi beklenilmeden uygulanır.  Ayrıca , hizmet gerekleri dikkate alınarak normun  uygun  olması koşuluyla Bakanlığımız personeli olan eşin talebi halinde eşinin bulunduğu  ile  ataması yapılabilir.
Değişiklik yapılan madde

Eş durumu mazereti nedeniyle atama
Madde 17 - 
... (4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması veya eş durumu ataması  ilgili  kurum mevzuatına göre dönemlere bağlı olması halinde eş durumu ataması öncelikle değerlendirilerek yapılır. Eşlerden her ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan personele tabi olarak atama yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık  ilgili  kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde dahi atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Değerlendirme

Kamu kurumları, personelin birisi kendisinde ama diğer başka bir kurumda çalışıyorsa, kimin kimden üst olduğuna dair bir detaya bakmakta ve bu detay sıkça eleştiri konusu olmaktaydı. Benzer bir uygulamayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapmaktaydı. Bugün yapılan düzenleme  ile  bu kıyasın artık yapılmayacağı, personel istiyorsa ve norm  uygun  ise talep ettiği yere atanabileceği hüküm altına alınmıştır.

OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI NAKİL MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

OKUYAN ÖĞRENCİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK  KOMŞU   İLE  TAYİN İSTENEMEYECEK

OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI ATANANLAR MEZUNİYET HALİNDE (C) VE (D) HİZMET GRUBU  İLLERİNE  ATANACAK

AFET BÖLGESİNDEKİ PERSONEL 1 YIL İÇİNDE NAKİL İSTEYEBİLECEK

Yeni hüküm

MADDE 6 –  Aynı  Yönetmeliğin 18 inci maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan  “Öğrenci” ibaresi “Ölçme” olarak değiştirilmiş;  aynı  fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış;  aynı  fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu şekilde atananlar mezun olmaları veya herhangi bir nedenle okuldan  ayrılmaları  halinde, görev yaptıkları  ilin  (C) veya (D) hizmet grubu  illerinden  olması durumunda bulundukları yerde bırakılırlar, görev yaptıkları  il , (C) veya (D) hizmet grubu olmayıp, önceki görev yerleri (C) veya (D) hizmet grubunda ise önceki görev yerlerine, önceki görev yerleri (A) veya (B) hizmet grubunda ise (C) veya (D) hizmet grubu  illerinden  birine tercihleri doğrultusunda, tercih yapmamaları halinde ise re’sen bu  illerden  birine, üç  ay  içerisinde atanırlar.” cümlesi eklenmiş;  aynı  maddenin iki ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi  doğal  afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren bir  yıl  içinde ve bu afetle ilgili  bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bakanlığın  ihtiyaç  duyması halinde başka hizmet bölgelerinden afet bölgesine atanmak üzere yapılan talepler  aynı  süreye tabi olarak başka bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.”

“(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun  uygun  olması zorunludur. Talep edilen  ilin  norm kadrosunun  uygun  olmaması durumunda,  ilgilinin  talebi doğrultusunda norm kadrosu  uygun  olana kadar  komşu   illerden  birine atama yapılabilir. Bu şekilde atananlar sekiz, oniki ve onüçüncü fıkralar hariç, atandıkları  ilde / ilçede /birimde en az iki  yıl , kuruluşta en az üç  yıl   çalışmadan  atanma talebinde bulunamazlar.
Değiştirilen hüküm

(12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle  ilgili  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) ( ön lisans  veya lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi  ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Okulun bulunduğu  ilin  norm kadrosunun  uygun  olmaması durumunda norm kadrosu  uygun  olana kadar  komşu   illerden  birine atanabilir . Bu şekilde atananlar (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) herhangi bir şekilde okuldan  ayrılmasından  veya öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç  ay  içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubuna giren  illere / ilçelere /birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu  illere / ilçelere /birimlere yine  aynı  usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül  aylarında  başlatılabilir. 
(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi  doğal  afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı  ay  içinde ve bu afetle  ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.
(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun  uygun  olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları  ilde / ilçede /birimde en az iki  yıl , kuruluşta en az üç  yıl   çalışmadan  atanma talebinde bulunamazlar.

3 YIL VALİLİK VEYA BAKANLIK ONAYIYLA YÖNETİCİLİK GÖREVİ YÜRÜTENLER, BAŞKA BİR  İLE  ATANABİLİR

Yeni düzenleme

MADDE 7 –  Aynı  Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu görevleri Valilik veya Bakanlık onayı  ile  bir  yıldan  fazla yürütenlerin  il  içindeki birimlere/ ilçelere /kuruluşlara, üç  yıldan  fazla yürütenlerin ise diğer  illerdeki  birimlere/ ilçelere /kuruluşlara atanma talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari  ile   ilişkilendirildiği  Bakanlık hizmet biriminin  uygun  görmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Değiştirilen hüküm

Unvan değişikliği suretiyle atamalar
Madde 19 - (1) Kendi  istekleriyle  görevlerinden  ayrılmak  isteyen  il  müdür yardımcısı, şube müdürü,  ilçe  müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir  yıl  çalışmış olmak kaydıyla mevcut veya diğer hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilirler. (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/8. md.) Bu görevleri bir  yıldan  fazla süredir Valilik veya Bakanlık onayı  ile  vekâleten yürütenler de bu kapsamda değerlendirilirler. Yukarıda belirtilen unvanlarda bir  yıl  görev yapmadan  sağlık , eş ve özür grubuna istinaden görev yeri değişikliği talebinde bulunanlar söz konusu unvanlara atanmadan önceki unvanlarına atanabilirler.

BECAYİŞTE ÜST VEYA ALT HİZMET BÖLGESİ FARK ETMEYECEK

BECAYİŞ TALEPLERİ  İL  VEYA KURULUŞ MÜDÜRÜ ARACILIĞIYLA GENEL MÜDÜRLÜĞE İNTİKAL ETTİRİLMELİ

Yeni düzenleme

MADDE 9 –  Aynı  Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında  yer alan  “ aynı , bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında  yer alan  “Karşılıklı yer değiştirme talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ il  veya kuruluş müdürlükleri aracılığı  ile ” ibaresi eklenmiştir.

Değiştirilen hüküm

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

Madde 23 - (1)  Aynı  unvanda görev yapan personel, bulunduğu yerde en az bir  yıl  çalışmaları;  aynı , bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki  ay  içerisinde sonuçlandırılır.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.