Dicle Üni. Personel Alımı (101 Kişi Alınacak)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 13.02.2012 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dicle Üni. Personel Alımı (101 Kişi Alınacak)
27 Ocak 2012 Cuma 08:51

26.01.2012 Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
 
Personel alınacak açık pozisyonlar ve talep formuna duyuru ekleri kısmından ulaşabilirsiniz.
 
 
       Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesi B fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin 26.01.2012 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan ilan ekidir.
 
İlan Tarihi : 26.01.2012
Son Başvuru Tarihi: 13.02.2012
 
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER
 
1-Adaylardan; ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlarabaşvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 
Genel şartlar;
 
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya www.dicle.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi

    b) En son yapılan 2010 yılı KPSS’ nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi

    c) Kimlik Fotokopisi

4- KPSS  puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile asil yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Atanmaya hak kazanan asil aday; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde 6.maddede belirtilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday yazıyla davet edilecektir.

 

       ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

6- a)-Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgesi,

       b)-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi

       c)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu ( Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir. )

       d)-2 adet (son altı ay içerisinde çekilmiş) vesikalık fotoğraf

       Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

         Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  
Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf: 0412–2488030-2232

 

 

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre isdihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır. Ayrıntılı Bilgi www.dicle.edu.tr.      

UNVAN VE NİTELİK   ADET   AÇIKLAMA

ECZACI   1   İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK

HEMŞİRE   50   İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ LİSESİ MEZUNU OLMAK
HEMŞİRE   20   İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK
HEMŞİRE   15   İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK .BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 1(BİR) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   2   ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİL LABORATUARINDA KANGAZI, OTOANALİZÖR, KANSAYIM, KUAGULOMETRE, İLAÇ DÜZEYLERİ VE KARDİYAK CİHAZLARINDA EN AZ 10 (ON) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN MERKEZ LABORATUARINDA İFA VE ELEKTROFOREZ KONUSUNDA EN AZ 3 (ÜÇ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUAR BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE LOBORATUAR KİT KONTROL KONUSUNDA EN AZ 10 (ON) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUAR BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN KAN BANKASI LABORATUARINDA EN AZ 10 (ON) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN MERKEZ LABORATUARINDA HPLC İMMUN BLOOD VE OTOANALİZÖR KONUSUNDA EN AZ 3 (ÜÇ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   İLGİLİ FAKÜLTELERİN BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN MOLEKÜLER TANI LABORATUARINDA REEL TİME PCR VE MİCROCİP YÖNTEMİYLE GEN POLİMORFİZİN KONUSUNDA ENAZ 3 (ÜÇ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK

LABORANT   1   FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİL LABORATUARINDA KANGAZI, OTOANALİZÖR, KANSAYIM, KUAGULOMETRE, İLAÇ DÜZEYLERİ VE KARDİYAK CİHAZLARINDA EN AZ ÜÇ (3) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK. 

LABORANT   1   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN BİYOLOJİ MEZUNU OLMAK. İMMÜNOLOJİ, KLİNİK KİMYA VE PCR CİHAZLARININ İLERİ DÜZEY TEKNİK, KULLANIM, BAKIM VE PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMLERİNİ ALMIŞ OLMAK. BİR KAMU HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ      
ACİL TIP TEKNİSYENİ   2   İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ LİSESİ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 1 (BİR) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.YOĞUN BAKIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK

TIBBİ SEKRETER   1   İLGİLİ ALAN ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR KURS SERTİFİKASI OLMAK. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KURS SERTİFİKASI OLMAK. OTOMASYON VE YAZILIM SERTİFİKASI OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ OTOMASYON VE YAZILIM SİSTEMİNDE ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.

TIBBİ SEKRETER   1   İLGİLİ ALAN ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ , PROGRAMCILIĞI SERTİFİKASI OLMAK. PROJE ÇEVİRİMİ YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKASI OLMAK. BİR ÜNİVERSİTEDE EN AZ 1 (BİR) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.

TIBBİ SEKRETER   1   İLGİLİ ALAN ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR KURS SERTİFİKASI OLMAK. OTOMASYON VE YAZILIM SERTİFİKASI OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 5 (BEŞ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.

GIDA - SÜT TEKNİKERİ   1   İLGİLİ ALAN ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.