Çok Sayıda Sağlıkçı Alınacak...

Çok Sayıda Sağlıkçı Alınacak

Çok Sayıda Sağlıkçı Alınacak...
04 Şubat 2013 Pazartesi 22:21

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye işletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirleri ile özel bütçeden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

a) TC. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlaL devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim melunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan-, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
SIRA NO UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE ARAŞTİRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 1 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Yenidoğan Yoğun Bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış okluğunu belgelendirmek.
2 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanianndan birinden mezun olmak. Hastanelerin KBB-Göz servislerinde en az 6yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
3 HEMŞİRE • DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelerin Gastroenteroloji, Romototoji ve Geriatri Servislerinde en az 6 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
4 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. Hastanelerin Ortopedi ve Göğüs Cerrahi Şemslerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığın belgelendirmek – İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
5 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Servislerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
6 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. • Hastanelerin Medikal Onkoloji Servislerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
7 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlarının HemşıeliÇ veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. ¦ Hastanelerin Nefroloji . Endokrinoloji ve Hematoloji Servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
8 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - OrtaöğretimJujrumlarının Hemşirelik veya Ebelık-Hjmşirelik , Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelerin Gastroenteroloji, Ftomototoji ve Geriatrı Servislerinde en az 18 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
9 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. – Hastanelenn Çocuk Yoğun Bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
10 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelenn Kadın Doğum Servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
11 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi servislerimle en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
12 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Hemşrelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. Hastanelenn Genel Cerrahi servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
13 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelenn Kalp Damar Cerrahisi servislennde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
14 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. – Hastanelenn pediatri ve plastik cerrahı servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
15 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 • Hemşirelik veya Hemşirelik’ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. – Hastanelenn dermotoloji ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde en az 5 ay çalışgııg olduğunu belgelendirmek
16 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. – Hastanelerin psikiyatri servislerinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
17 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. – Hastanelenn Medikal Onkoloji Servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek
18 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. – Hastanelenn Nöroloji servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek • İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
19 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Hemşrelk veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. – Hastanelerin kardiyoloji servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgetendirmek . – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
20 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 • Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
21 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelenn yenıdoğan yoğunbakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
22 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelk veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelerin hemotoioji servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
23 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. – Hastanelerin yetişkin Yoğunbakım servislerinde en az 9 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
24 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. – Haşfaneterin-Hemik iliği nakil ünitesi ve yetişkin yoğunbakım servislerinde en az 16 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. – Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak
25 BE DÖNER SERMAYE 1 Ebelik lisans programından mezun olmak. – Hastanelerin anfestezi yoğunbakım ünitelerinde az 5 yıl çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım sertifikasına sahip olmak
26 EBE DÖNER SERMAYE 1 - Ebelik lisans programından mezun olmak. – Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
27 EBE DÖNER SERMAYE 1 - Ebelik lisans programından mezun olmak. – Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek – ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
28 DİĞER SAĞLIK PERSO- NELİ DÖNER SERMAYE 2 - Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. – Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahi bölümünde en az 6 ay çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
29 DİĞER SAĞLIK PERSO- NELİ DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya An « lezı Teknisyenliği alanından mezun olmak. – Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahı bölümünde en az 6 ay çalıştığını beğendirmek Hastanelerin anestezi ve yoğunbakım ünitelerinde en az 4 yıl çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak – CPR kursuna katıldığım belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
30 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 2 - Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlannın birinden mezun olmak. – Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahı bölümünde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek – Sağlık bakanlığı onaylı perfüzyonist sertifikasına sahip olmak
31 DİĞER SAĞUK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 Protez ve Ortez önlisans , Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. – Hastanelerin biokimya laboratuvannda en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek
32 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopı cihazında, MR cihazında en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek
33 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. – Hastanelerin ERCP ( Endoskopık retrotgat kolonjio-pankreati – kografi )alanında en az 8 yıl çalışrçış olduğunu belgelendirmek
34 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. – Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopi cihazında, CT cihazmda en az 10 yıl çalıştığını belgelendirmek – Temel bilgisayar sertifikasna sahip olmak
35 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak,Hastanelerin radyoloji ünitelerinde mamograli cihazında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek
36 LABORANT DÖNER SERMAYE 1 - Laboratuar.Sağlık Laboratuarı,Tıbbı Laboratuar,Tıbbi Labora – tuar Teknikleri önlisans programlarınn brinden mezun olmak – FMF, sekans ayırma, faktör 5, faktör 2. mthfr testlerinde ve Varıant 2 hemoglabin anakzörü , vanant 2 beta thalasemi programı trestterinde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek – CPR kursuna katıldığını belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi

2- 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge ve sertifika

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır, Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not; Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar(17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların ısım listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT :

Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, aynlanlardan aynldıklan tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.