Boş Pozisyonlara Yetiştilmek Üzere Aile Hekimleri Alınacak

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması kapsamında münhal bulunan Aile Hekimliği birimlerine Kamu görevlisi olmayan Uzman Tabip ve Tabipler için yerleştirme yapılacaktır.

Boş Pozisyonlara Yetiştilmek Üzere Aile Hekimleri Alınacak
19 Kasım 2015 Perşembe 23:05

Denizli İlinde Kamu personeli olmayan aile hekimleri,gerekli kurslara tabii tutulduktan sonra boş pozisyonlara yerleştirilecektir.
 
Boşalan Aile Hekimliği Birimi                                   Bölge Nüfusu    Gezici Nüfusu
Çal Ortaköy A.S.M.  20.10.006   Nolu Aile Hek. Birimi              1531              653
Beyağaç A.S.M           20.07.001   Nolu Aile Hek. Birimi            3340            2356
Tavas Ulukent  A.S.M.      20.19.011     Nolu Aile Hek. Birimi    2097              993
 
 
 
            Başvurular 22.02.2011 tarihinde başlayıp, 03.03.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, belgelerini şahsen Sağlık Müdürlüğü Personel Şubesi Atama birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir. Müdürlüğümüze müracaat edenlerin listesi 04.03.2011 tarihinde, öncelik sıralaması ve hizmet puanını göre  http://www.denizli.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
           Boş bulunan Aile Hekimliği Birimine yerleştirme işlemi, 05.03.2011 tarihinde İl SağlıkMüdürlüğü 4. kat Eğitim Salonunda saat 13.30 de komisyon huzurunda yapılacaktır.
 
          Adayların, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle, noterden vekâletname verdiği kişi ek yerleştirme müracaatına ve yerleştirme işlemine katılabilecektir.
 
         Yerleştirme, Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yapılacaktır. Müracaat eden Hekimlerinin hizmet puanları hesaplaması müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. 
 
         Münhal bulunan Aile Hekimliği Birimleri için açıktan yerleştirme kurası ile ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirmeler Müdürlüğün web adresinde ilan edilecek ve sürekli  güncellenecektir. Bu sayfadan yapılan tüm duyuru ve işlemler ilgililere tebliğ sayılacaktır.
                    
          Yapılacak olan yerleştirme işlemi, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmelik hükmünün 2.maddesinin 2 fıkrası (b) bendine (Kamu görevlisi olmayan uzman tabib ve tabiblerin yerleştirmesi) göre yapılacaktır. 
                                                                                                           
          Buna göre; yukarıdaki şartları taşıyan ve halen kamuda çalışmayan ülke genelindeki tüm uzman tabip ve tabipler www.denizli.saglik.gov.tr adresinden yayınlanan İlimizdeki boşalan Aile Hekimliği Birimleri için müracaat edebileceklerdir. 
 AİLE HEKİMİ OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN UZMAN TABİP VE TABİPLERDEN İSTENECEK BELGLER
  • Noter Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi
  • Sağlık Raporu akıl sağlığı yönünden kamuda çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten (Tek Hekim olabilir)
  • Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı
  • Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge
  • Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge
  • Müracaat Dilekçesi
 
25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
 
            Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar 
 
Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması
MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aşağıdaki düzenlemelere göre yerleştirme yapılır.
Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri
MADDE 2- (1) Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki usullere göre yerleştirilir.
(2) İlin ilk yerleştirmesi;
a) Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri:
Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile o ilin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilerek birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer aldığını belgeleyenler eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 deki tabloya göre, ek puanlamaya tâbi tutulurlar. Eğitimden kazanılan ek puanlar ülke genelinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kişinin kadrosunun bulunduğu ilin aile hekimliği ilk yerleştirmesinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir.
Yerleştirmeler önce birinci grup olmak üzere en yüksek hizmet puanından başlanarak yapılır.
Birinci grubun yerleştirilmesi: Aile hekimliği uzmanları, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir. 
İkinci grubun yerleştirilmesi:Birinci grubun yerleştirilmesinde tercih hakkını kullanmayan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabipler en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlerine göre boş kalan aile hekimliği pozisyonlarına yerleşirler.
İlk yerleştirmeye müracaat edip, yerleştirme işlemine katıldığı halde yerleştirme sırası kendisine gelmeden bütün pozisyonların dolması nedeniyle yerleştirilemeyenler yedek listeye kaydedilir. Yedek listeye ilk yerleştirmeden sonra ilave yapılmaz.
Pilot ilde İl Sağlık Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler aile hekimliğine başvurmaları halinde, yukarıdaki düzenlemelere göre sıralamaya tabi tutulurlar.
Bunlardan hizmet puanına göre yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde başvurularına göre bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.
Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve devamlılığı açısından; pilot ilde aile hekimliği pozisyonuna yerleşme hakkı elde etmekle birlikte görevlerinden hemen ayrılması Bakanlıkça uygun görülmeyen hekimlerin seçtikleri pozisyon kendilerine tahsis edilerek ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren azami 6 aya kadar sözleşme imzalamaları tehir edilebilir. Bu süre zarfında seçtikleri pozisyondaki aile hekimliği hizmetleri görevlendirme usulü ile yerine getirilir.
 
 
b) Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri:
Pilot ilde aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir.
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dahil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri yukarıdaki (a) bendindeki usule göre yapılır.
 
 
c) Pilot il dışından yerleştirme:
Pilot ilde sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Bakanlık diğer illerden sözleşmeli aile hekimi istihdam edebilir. Bu amaçla belirlenen boş aile hekimliği pozisyonları Bakanlığın internet sayfasından duyurulur. Müracaat eden ve görev yaptığı kadrodan ücretsiz izinli sayılmasına Bakanlık veya kurumunca muvafakat verilen memurlar ile sözleşmeli statüden ayrılacak olanların yerleştirilmeleri yukarıdaki (a) bendindeki usule göre yapılır.
Bu personel devlet memuru ise kadrosu geldiği ilde kalarak ücretsiz izinli sayılır. Sözleşmeli statüde ise aile hekimliği mevzuatı ile sözleşmeli personele tanınan haklar saklı tutulur. Bu durumdaki devlet memuru uzman tabip ve tabipler talepleri halinde ilgili mevzuatına göre kurum içi naklen atanarak, kadroları yeni atandıkları ilde kalmak suretiyle veya başka kamu kurumuna atanmaları halinde ise yeni kurumlarından ücretsiz izine ayrılma belgesini atama tarihinden itibaren 10 gün içinde ibraz ederek, aynı pozisyonda sözleşmeli aile hekimliği görevine devam ederler.
(3) İlk yerleştirme işlemi bu maddenin ikinci fıkrasının bentlerindeki sıralamaya göre yapılır. Boş kalan pozisyonlar için yeni talep olması halinde bir bentteki yerleştirme usulüne geçilmeden önce en az beş gün süreyle Bakanlığın internet sayfası üzerinden duyuru yapmak suretiyle aynı bent hükümlerine göre ikinci veya üçüncü defa ek yerleştirme yapılabilir.
(4) Pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması;
Pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda, en geç bir ay içinde aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme işlemi yapılır:
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.
Bu grupta bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihidir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları.
c) 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanununa tabi olarak pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.    
ç) Varsa yedek liste.
İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerinegelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.
Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.
(5) Pilot ilde boş pozisyonlar yukarıdaki dördüncü fıkradaki sıralamaya göre doldurulamaz ise bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle yerleştirme yapılabilir.
(6) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.