Banka Promosyon Anlaşması’nın Şartlarını Açıklıyoruz

Banka Promosyon Anlaşması’nın Şartlarını Açıklıyoruz

Banka Promosyon Anlaşması’nın Şartlarını Açıklıyoruz
27 Ocak 2015 Salı 16:23


Ek 1 Anlaşma Protokoli İçin
TIKLAYINIZ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ
Madde 1- Taraflar
Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta …………………………………………….. adresinde
mukim ……………… Bankası aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
Madde 2- Amaç
Bu protokolün amacı, Kurum personelinin maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine, personele
ödenecek promosyon miktarına ve personele sunulacak bankacılık hizmetlerine dair esas ve
yükümlülükleri belirlemektir
Madde 3- Dayanak
Bu protokol; Maliye Bakanlığının 1 Sıra No’lu Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi
Hakkında Genel Tebliğ hükümleriyle, Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı
Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Kapsam
4.1.Bu protokol, Kurumun merkezinde ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan ve bu
protokolün yürürlük süresi içinde Kurum bünyesine katılacak personelinin maaş, ek ödeme ve
diğer ödemelerine, personele ödenecek promosyon miktarına ve personele sunulacak
bankacılık hizmetlerine dair esasları, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.
4.2.Protokolün yürürlüğü süresince, halen sözleşmeleri devam eden Kurum merkezi ile taşra
birimleri de, sözleşmelerinin bitim tarihi itibariyle bu protokol kapsamına dahil olacaklardır.
Madde 5- Tanımlar
Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkezi ve taşra teşkilatını,
Birim: Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı; Kamu Hastane Birlikleri, Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, İlçe Devlet Hastaneleri (E1), Dal Hastaneleri, Meslek
Hastaneleri, Eğitim Diş Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezlerini,
Banka : …………………………….. Bankası ve tüm şubelerini,
Koordinatör şube : ……………………….. Bankası’nın ………………….. Şubesini,
Personel: Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı
uyarınca memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi ücretli olarak çalışan tüm
çalışanlar ile (hizmet alımları kapsamında yükleniciler vasıtası ile çalışanlar hariç), bu
protokolün yürürlük süresi içerisinde Kurum bünyesine katılacak yeni personeli,
Tebliğ:1 Sıra No’lu Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliği,
Valör: Kurum tarafından, ödeme toplam tutarının, ödeme gününden ne kadar önce Bankadaki
maaş hesabına yatırılması gerektiğini ifade eden süreyi,Maaş: Kurumun, memur ve işçi personeline yapacağı aylık maaş ödemelerin net tutarı
Ek Ödeme: Kurum taşra teşkilatında görev yapan personele 209 sayılı Kanunun 5 inci
maddesi kapsamında performansa dayalı olarak döner sermayeden yapılan ek ödemeyi,
Diğer ödemeler: Mevzuatı gereği bankacılık sistemi dışında yapılan ödemeler hariç olmak
üzere personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, nöbet ücreti, ikramiye,
vekâlet ücreti, harcırah ödemeleri, yolluklar gibi her türlü ödemeleri,
E-Ortam: Personel ödemelerine ait bilgilerin bulunduğu e-posta, dosya transfer, data, cd,
disket v.b gibi manyetik ve elektronik bilgi aktarma ortamlarını
Ödeme günü: Genel olarak her ayın maaş ödeme gününü veya özel olarak ödemeye ilişkin
talimatta belirtilen ödeme gününü, ifade eder.
Madde 6- Personel maaş ve diğer ödemelerine ilişkin usul ve esaslar
6.1. Banka, Kurum ile arasında yapılacak her türlü görüşme ve finansal süreçlerin yürütülmesi
için Koordinatör Şube ve özel bir müşteri temsilcileri atayacak, tüm görüşme ile çözümler bu
temsilci aracılığı ile karmaşaya mahal verilmeden halledilecektir.
6.2. Banka protokol süresince Kurumun idari bağımlılığının değişmesi, kuruluş yasasının iptal
edilmesi, birimlerinin kapatılması veya idari bağlılığının değişmesi gibi durumlarda personele
ödenen promosyon tutarlarının iadesini talep edemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de
bulunmayacaktır.
6.3. Kurum merkezimiz ve bağlı birimlerinin maaş ödemelerinde kullanılacak hesaplar etkin
hizmet sunumunu teminen Birimlerimizin bulunduğu yerdeki yakın şubede açılacaktır.
6.4. Banka, Kurumdan alacağı liste dâhilindeki Kurumun tüm personeline vadesiz hesap
açacak ve ATM kartları bastıracak ve ilgililere teslim edecektir. Personelin isteği
doğrultusunda kredi kartı ve ek kartta çıkartabilecektir.
6.5. Kurum tarafından Bankaca istenen formatta personel bilgilerinin Bankaya iletilmesinden
sonra, Banka, personele verilecek banka kartları ve talep eden personelin internet bankacılığı
işlemlerini, ilk maaş ödemesinden en geç bir hafta önce kullanıma hazır hale getirecek ve
personele teslim edecektir.
6.6. Banka, Kurum personeli adına açılan hesapların detaylı listesini (Personel adı-soyadı,
kimlik numarası ve IBAN bilgilerini içerecek şekilde) Kuruma/Birime elektronik ortamda
gönderecektir.
6.7. Kurum, personele ödenecek olan maaş ve diğer ödeme tutarlarını en az iki imzalı olarak
yazılı talimat ile bildirecektir.
6.8. Banka maaş, ek ödeme ve diğer ödemeler işlemleri için belirleyeceği formatı Kurum
yetkilisine ulaştıracak ve listeler bu formata uygun olarak düzenlenecektir.
6.9. Personel maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine ilişkin olarak ödenecek olan tutarlar ve
personelin listeleri Kurum tarafından hazırlanıp Banka şubesine gönderilecektir.
6.10. Banka, kendisine iletilen ödeme listelerine göre personele ödeme yapılmasını
sağlayacak şekilde işlemlerini yapacaktır.6.11. Kurum, personel maaş bilgilerini, bankanın istediği elektronik formata uygun olarak
Bankaya ödeme gününden 2 (iki) iş günü önce teslim edecek veya elektronik ortamda
gönderecektir.
6.12. Gönderilen datalarda tutarsızlık veya arıza olması halinde durum, Bankaca derhal
Kuruma telefon ile bildirilecek ve sorunun en kısa sürede çözümü sağlanacaktır. Diğer yandan
dataların geç gönderilmesinden kaynaklanan sorumluluk Kuruma ait olacaktır.
6.13. Banka, Kurum tarafından gönderilen ödeme listelerindeki personelin adı-soyadı veya
TC kimlik numarası ile hesap numaralarının karşılaştırmasını yapacaktır. Kurum ile Banka
kayıtları arasında tutarsızlık olması halinde o hesaba ödeme yapmayıp, durumu anında
Kuruma bildirecek ve varılacak mutabakata göre işlem yapılacaktır.
6.14. Kurum, ilgili mevduat hesabında, personel maaş ödemeleri için, en geç maaş ödemesi
yapılacak günden 2 (iki) iş günü önce saat 16:00’a kadar, toplam ödeme tutarı kadar meblağı
hazır bulunduracaktır. Diğer personel ödemeleri ve Bakanlar Kurulu kararı ile maaş
ödemelerinin erkene alınması durumunda bu süre dikkate alınmaz.
6.15. İlgili hesapta söz konusu ödeme tutarının bulundurulması, bunun kontrolü ve takibinden
Kurum sorumludur. Maaş ödeme gününde bu koşul yerine getirilmez ise, Banka tarafından
ödeme yapılmayacaktır. Bankanın bu durumda ödemelerin yapılmaması ya da meydana gelen
gecikme nedeniyle Kurum personeline karşı hiçbir sorumluluğu ya da tazmin yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Ancak bu durumda vadesiz mevduat hesabına aktarım yapıldığı takdirde
6.14. maddede yer verilen 2 günlük valör süresi Banka tarafından beklenilmeksizin işlem
yapılacaktır.
6.16. Diğer yandan Kurumca hesapta yeterince para bulundurulmasına rağmen, Bankadan
kaynaklanan sebeplerden dolayı ödemenin gecikmesi halinde, Banka Kurum personelinin
uğradığı zararı tazmin etmekle mükelleftir.
6.17. Banka, maaş ödemelerini her durumda memur olarak görevli personel için maaş
hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00:01-02:00’da, işçi olarak görevli personel
için ise her ayın 14 ünün başladığı gece saat 00:01-02:00’da aktararak hesap sahibi personelin
kullanımına hazır hale getirir.
6.18. Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan ödemelerden icra kesintisi vb. kesinti
(Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç)
yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu
görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti
bulunanların kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır.
6.19. Banka yaptığı ödemelere ilişkin bilgi ve belgeleri en kısa sürede Kuruma verecektir.
6.20. Personel maaş ödemeleri, istisnalar hariç Banka şubeleri ve otomatik para ödeme
cihazları (ATM ve v.b gibi) aracılığı ile yapılacaktır.
6.21. Kurum personeli maaş hesabında bulunan nakdini Banka’nın tüm şubelerinden
çekebilecektir. Banka bu işlem karşılığında hangi nam adı altında olursa olsun herhangi bir
masraf veya ücret talep etmeyecektir. 6.22. Kurum, herhangi bir sebepten dolayı ayrılan personeli ile ilgili bilgileri Banka'ya yazılı
olarak bildirmekle yükümlüdür.
6.23. Doğal afet, deprem, savaş gibi nedenlerden dolayı işlemlerde gecikme olması ve/veya
kurum personelinin maaşının ve diğer ödemeleri tamamen veya kısmen tahsil edememesinden
Banka sorumlu değildir.
6.24. Kurum tarafından kaynaklanan ödeme yanlışlıkları; personele yapılacak fazla/eksik
ödemeler, ayrılanlara yapılan ödemeler v.b. sorunlarda Banka hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Bu durumlarda tüm sorumluluk Kuruma aittir.
Madde 7- Şube/Büro açılması ve elektronik banka işlemi yapan cihazlar
7.1. Banka, Kurum merkezinde ve talep etmeleri halinde ilgili taşra birimlerinde, bedelsiz ve
kurulum ile işletim masrafları kendine ait olmak üzere, asgari 700 personeli olan birimlerin
bina içi yada bahçelerinde, çalışanlara bankacılık hizmeti vermek üzere elektronik banka
işlemi yapan, para yatırma özelliği de bulunan cihazlar kuracaktır. Cihazların konulacağı
mekanlar, taraflarca müştereken belirlenecek olup, tahsis edilen mekan için talep edilecek kira
bedeli Mülkiyeti Hazineye ait olan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerlerin
kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 15/06/2011
tarihli protokol kapsamında yayımlanan 16/06/2011 tarih ve 2011/43 ile 31/12/2012 tarihli ve
2012/49 sayılı Genelge hükümlerine göre tayin edilecektir.
7.2. Kurumun bina içi ve bahçelerinde personelin kullanımı için kurulacak ATM’lerin
kurulum, elektrik vb. giderler banka tarafından karşılanacaktır.
7.3. ATM cihazları için tahsis edilen yerlerin tahsis süresi, protokol süresi ile sınırlıdır.
7.4. Ticari alanlar hariç, Kurum personeline yönelik alanda, başka bankalara ait elektronik
banka işlemi yapan cihazların kurulumuna müsaade edilmez.
7.5. Elektronik banka işlemi yapan cihazların kaldırılması veya yerlerinin değiştirilmesi ancak
iki tarafın müşterek kararı ile mümkün olacaktır.
7.6. Elektronik banka işlemi yapan cihazların data hattı tesisi ve kullanım masrafları Bankaya
aittir.
7.7. Gerek elektronik banka işlemi yapan cihazın kurulumu aşamasında ve gerekse daha sonra
yapılacak besleme, bakım ve onarımlarda, cihazın bulunduğu mekana, Bankanın ilgili
personelinin gidiş gelişlerinde her türlü kolaylık sağlanacaktır.
7.8. Banka, Kurum personelinin ATM Cihazlarından çekebileceği günlük nakit çekim limitini
2.000 (ikibin) TL olarak belirleyebilecek ve Kurumun talebi halinde günün koşullarına göre
bu limit karşılıklı mutabakat ile yeniden düzenlenebilecektir.
7.9. Bankamatik Cihazlarında (ATM) 'de tatil günleri dâhil yeterli miktarda para
bulundurulması Banka tarafından sağlanacak ve cihazda meydana gelen arızalar en kısa
sürede giderilecektir.
7.10. Banka, protokol süresi içerisinde yeni oluşturulacak olan Kurum taşra teşkilatlarındaki
personel ödemelerinde sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 8- Bankacılık hizmetleri ve masraflar
8.1. Banka, sözleşme süresince Kurum personeli adına düzenlenen her türlü banka kartı için,
kredi kartları da dahil kart ücreti ve masrafı almayacaktır.
8.2. Diğer yandan Banka, maaş ödemesinde bulunduğu Kurum personelinin talebi
doğrultusunda bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine çıkartmış olduğu ek kartlardan da
herhangi bir ücret ve masraf talebinde bulunmayacaktır.
8.3. Kurum personelinin Banka’nın ATM cihazlarından yapmış olduğu işlemlerden hesap
özeti ekstresi ücreti v.b gibi hangi nam adı altında olursa olsun herhangi bir kesinti ve masraf
talep edilmeyecektir.
8.4. Anlaşma yapılan Banka personelden, şubesi ve ATM cihazı bulunmayan il/ilçeler için,
kendi ATM cihazını kurabileceği gibi masrafını kendi karşılamak suretiyle il/ilçede bulunan
mevcut başka bir banka ile anlaşarak anlaştığı bankanın şubelerinden veya ATM’lerinden ya
da ortak nokta ATM’lerden yapacağı işlemlerden herhangi bir ad altında ücret almayacaktır.
Masraf alınması durumunda bunu belgelemek koşuluyla iadesi sağlanacaktır. Banka, anlaştığı
bu banka veya bankaları ilk maaş gününden en az 1 hafta öncesinde Kuruma bildirecektir.
8.5. Banka, Kurum personelinden sözleşme süresince hesap işletim ücreti, yıllık hizmet bedeli
vb. gibi hangi nam adı altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.
8.6. Banka, Kurum personelinden sözleşme süresince telefon, mobil ve internet bankacılığı
hizmetleri kapsamında vereceği hizmetlerden, OTP cihazı ücreti, EFT ve Havale işlemleri,
ekstre alınması gibi hizmetler için ücret almayacaktır.
8.7. Kurum personeli maaş hesabının bulunduğu başka bir şubeden maaşını ve nakdini
çekebilecek ve para yatırabilecektir. Bu işlemler karşılığında herhangi bir masraf talep
edilmeyecektir. Masraf alınması durumunda bunu banka kayıtlarıyla belgelemek koşuluyla
iadesi sağlanacaktır.
8.8. Kurum personelinin Banka’nın şubelerinden gerçekleştirecek olduğu tek seferde 1 (bir)
maaş tutarı kadar olan) EFT ve havalelerden herhangi bir ücret ve masraf v.b talep
etmeyecektir.

KREDİ KULLANIRKEN EN DÜŞÜK FAİZ UYGULANACAK

8.9. Banka, Kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde, yürürlükteki en düşük masrafı
uygulayacak ve bankacılıktan kaynaklanan herhangi bir yasal ve idari engel yok ise,

personelin maaşının 3 katına kadar kefilsiz tüketici kredisi, Bankanın krediyi verdiği tarihteki
kredi faizi oranı üzerinden indirim yapılmak suretiyle uygulayacaktır.
8.10. Banka tarafından Kurum personelinin maaş hesabına tahsis edilen maaş kredisinin faiz
oranları, Banka’nın kredi kartları faiz oranları ile karşılaştırılıp en düşük olanının
uygulanmasını sağlayacak ve yansıtacaktır.
8.11. Banka, Kurum personelinin nakdini değerlendirmede kullanacağı ve bunun için açılması
zorunlu olan hesaplardan (yatırım hesabı, fon hesabı, altın hesabı, hisse senedi alım-satım v.b
gibi) yasal kesintiler hariç olmak üzere Bankaca alınan hesap işletim ücreti, ekstre ücreti, masraf v.b gibi talebinde bulunmayacaktır. Bu hesaplar üzerinden yapılacak olan alım-satım
(fon, altın, hisse senedi alım-satımı vb.) ücretlerinin yürürlüğündeki en düşük alt limiti
uygulayacaktır.
Madde 9- Promosyon ödemesi ve süresi
9.1. Promosyon ödemesi 5 yıllık olup, ödemeler yıllık olarak yapılacaktır.
9.2. Banka tarafından mutabakata varılan promosyon ücreti olan …….………. TL promosyon
ödemesi her yıl için tek seferde bir yıllık olmak üzere ilgili yılın Şubat ayı maaşı ile birlikte
yatırılacaktır.
9.3. Promosyon sözleşmesine ilgili yılın Ocak ayından sonra katılan Birimlerin personeli için
yapılacak ödeme, ay hesabı üzerinden yıl sonuna kadar olan süre dikkate alınarak promosyon
sözleşmesine dahil olunan ayı takip eden ayın maaşı ile birlikte kıst olarak yapılacaktır.
9.4. Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra; Kuruma herhangi bir nedenle atanan personele,
askerlik görevini yapıp göreve başlayan personele, ücretsiz ve doğum izin alıp, izin sonrası
işbaşı yapan personele, herhangi bir nedenle görevine iade edilen personele ve benzeri
personele de promosyonları, banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dâhil
olunan ayı takip eden ayın maaşı ile birlikte aynı şartlarda ödenir.
9.5. Başka bir kurumdan nakil yoluyla ataması yapılan personel olması halinde, ilgili
personelin daha önceki kurumunda görev yaptığı sırada promosyondan kısmen ya da
tamamen yararlanmadığını belgelemesi koşuluyla, bu personellere de promosyonları banka
tarafından geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dâhil olunan ayı takip eden ayın maaşı ile
birlikte aynı şartlarda ödenir.
9.6. Diğer taraftan Banka, promosyon aldıktan sonra herhangi bir nedenle nakil, emeklilik,
istifa, ücretsiz izin, ölüm vs. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden ödenmiş
promosyonun iadesini talep edemez.
Madde 10- Fesih şartları ve Cezai hükümler
10.1. Banka, ihale şartnamesinde ve bu protokolde belirtilen şartları yerine getirmekle
yükümlüdür.
10.2. Banka, ihale şartnamesi ve bu protokolde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği
takdirde; Banka Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilecektir. Banka bu durumu düzeltmek
için tüm imkanlarını kullanacaktır. Protokole aykırı uygulamaların ve hususların en kısa
sürede düzeltilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edilecek ve yazılı
ikazın 6 ay içerisinde aynı konuda 3 (üç) kez olması ve sorunun kalıcı ve çözümsüz
olduğunun tamamen Banka kaynaklı olduğunun tespiti halinde protokol Kurum tarafından tek
taraflı olarak fesih sebebi sayılabilecektir. Ödemesi yapılmış olan promosyon tutarı
Kurumdan talep edilmeyecek, sonraki dönem için ödenmesi gereken promosyon tutarı da
Banka tarafından ödenmeyecektir.
10.3. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Kurumun izni
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü
sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve
protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirme hakkına sahiptir. 10.4. Herhangi bir sebeple protokolün feshi halinde ödenen promosyondan kalan süreye
tekabül eden kısmı Bankaya iade edilmez.
Madde 11- İmza, adres ve tebligatlar
11.1. Protokole Kurum unvanı altında atılan imzalar Kurum, Banka unvanı altında atılan
imzalar Banka açısından bağlayıcıdır.
11.2. Tarafların ikametgah ve tebligat adresleri 1.maddede belirtilmiştir.
11.3. Taraflar, tebligat adresleri değişikliklerini yazılı olarak bildirilmediği sürece bu
adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Bu adreslerin değişmesi durumunda adresi
değişen taraf diğerine durumu derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliği
yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
Madde 12- İhtilafların halli
12.1. Bu protokol karşılıklı menfaatlerin korunması şeklinde yürütülecektir. Bu protokole
ilaveler tarafların rızası olmadan yapılamaz, yine bu protokolün herhangi bir maddesi
tarafların rızası olmadan değiştirilemez.
12.2. Bu protokolden doğan ihtilafların hallinde Ankara mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 13– Protokolün süresi ve yürürlük tarihi
13.1. Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
13.2. Protokolün süresi 5 yıl olup, ilk maaş ödeme tarihi olan 01/01/2015 tarihinde başlar ve
31/12/2019 tarihinde sona erer.
Taraflarca …. / …. / 2014 tarihinde imzalanan iş bu protokol 13 maddeden ibaret olup, bir asıl
ve bir suret olarak düzenlenmiştir.
 BANKA KURUM
………………………. Bankası Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
………………………………. …..…………………………………
………………………………… ………………………………………
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.