Bakanlık Personel Planlamasını Açıkladı

Bakanlık Personel Planlamasını Açıkladı

Bakanlık Personel Planlamasını Açıkladı
05 Temmuz 2013 Cuma 10:51


 AMAÇ
Hazırlanan bu rehberin amacı il düzeyinde sağlık insan gücü planlaması konusunda il 
yöneticilerine ışık tutmaktır. 
KAPSAM
Sağlıkta insan kaynakları planlamasıyla ilgili Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları ile
Bağlı Kurumlar ve bu kurumların taşra teşkilatını kapsamaktadır.
DAYANAK
Bu rehber 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesi ile 663 sayılı 
KHK’nin 3 ve 8. ve 47. maddesine (iptal edilen bu madde bir kanunla yeniden 
çıkarılmaktadır) dayanılarak hazırlanmıştır
İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ 
1 Giriş ve Genel Bilgiler
Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun olarak sunulabilmesi için 
gereken en temel bileşenlerden birisi doğru yapılmış sağlık insan gücü planlamasıdır. 
Bakanlığımızın sağlık insan gücü planlaması çalışmaları 2006 yılı ortalarından bu yana devam etmektedir. Yapılan çalışmaların bazı mesleklerle ilgili ihtiyaçların da belirlenmiş olduğu ilk  sonuçları 2011 yılında “Sağlıkta İnsan kaynakları 2023 Vizyonu” adıyla yayınlanmıştır. 
Sağlık insan gücü planlaması çalışmaları hâlihazırda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda yürütülmektedir. 2011 yılından sonra yapılan çalışmalar neticesinde 37 
sağlık mesleğine ilişkin 2023 yılı iş gücü ihtiyaçları tespit edilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. 
Yapılan çalışmalar yalnız Sağlık Bakanlığı ihtiyaçlarını değil, tüm sektörü kapsamaktadır. 
Türkiye’de sağlık insan gücü planlamasının ana prensipleri yukarıda adı geçen biri henüz 
yayınlanmamış 2 kaynakta detaylı bir şekilde yer almaktadır.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ikinci 
bölümü olan uzmanlık dallarına göre uzman hekim planlaması da başlatılmış durumdadır. 
Yapılacak planlama 2023 yılına yönelik, dallara göre uzman hekim ihtiyacının makro 
düzeyde belirlenmesi şeklindedir. Bu çalışma henüz başlangıç aşamasında olduğundan bu 
dokümanda il düzeyinde uzmanlık dallarına göre planlama konusuna girilmemiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen noktada il düzeyinde, illerin kendilerinin de 
benzer çalışmaları yapma ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu ihtiyaç il yöneticileri tarafından da dile 
getirilmiştir. Hazırlanan bu doküman il düzeyinde sağlık insan gücü planlaması konusunda il yöneticilerine ışık tutmayı hedeflemektedir. Bu rehber 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesi ile 663 sayılı KHK’nin 3, 8 ve 47. maddesine (iptal edilen bu madde bir torba kanun ile aynen çıkarılacaktır) dayanılarak hazırlanmıştır. 
Hazırlanan bu rehber, geçici olup, taşra teşkilatıyla iş birliği içinde hazırlanmasına 
devam edilen ve iş yükü analizine göre yapılacak olan kriterlerin daha detaylı ele alındığı 
rehber tamamlanana kadar kullanılacaktır.
2 İl Düzeyinde Personel Planlaması İçin Ölçütler
2.1 Genel Kurallar
Hesaplamalarda yatak sayısı yerine düzeltilmiş yatak sayısı kullanılacaktır. 
Düzeltilmiş yatak sayısı şu şekilde hesaplanır:
o ile ait yatak sayısı x o ile ait yatak doluluk oranıYatak doluluk oranı TR ortalaması
Ağız ve diş sağlığı merkezleri için diş üniti ve hastaneler için ameliyat masaları 
sayılırken aktif ünit ve ameliyat masaları sayılacaktır.
Bu çalışma ideal olmayıp, mevcut personel üzerinden hesaplamalar yapılarak 
geliştirilmiştir. Uzmanlık dallarına ilişkin makro planlama devam ettiğinden burada uzmanlıkdallarına ilişkin planlama kriterlerine yer verilmemiştir. Burada yer alan kriterlerin uygulamaya geçirilmesindeki görev ve sorumluluklar bu belgenin 3. Bölümünde yer almaktadır ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. Maddesi ile 663 sayılı KHK’nin 3, 8 ve 47. maddesine (iptal edilen bu madde bir torba kanun ile aynen 
çıkarılacaktır) dayanmaktadır. Bu dokümanda yer alan kriterler nihai değildir, değişen 
koşullara göre her yıl güncellenecektir.

2.2 Hekim Planlaması
Hekim planlaması ve atamaları aşağıda ifade edilen hesaplama yöntemi ile hâlihazırda 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilmekte olup bu metodolojiye göre İl Sağlık 
Müdürlüklerimizden kendi illeri özelinde yapacakları değerlendirme çalışması Merkez 
teşkilat çalışmasında yol gösterici olacaktır. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüklerimizin ildeki 
hekim planlamasına ilişkin yapacakları ve Bakanlığımıza iletecekleri değerlendirmeler önem arz etmektedir.

Aile hekimliği için hekim planlaması:

Aile hekimliği sistemi için mevcut aile hekimi sayısı 24.000 ve nüfus yaklaşık 
76.000.000 olduğundan her 3.000 nüfusa 1 aile hekimi planlanmalıdır. İlde aile hekimliğinde 
ortalama olarak 3.000 nüfusa 1 hekim sağlanamamışsa, ya da daha iyi durum sağlanmışsa il içindeki dağıtım mümkün olduğunca il ortalamasına göre yapılmalıdır. 

Uzman Hekim Planlaması:
Hekim planlaması Haziran 2013 itibariyle mevcut uzman hekim sayısı yaklaşık 69.000 
olduğundan 1.100 nüfusa 1 uzman hekim planlanmalıdır. İl genelinde ortalama 1.100 nüfusa 1 uzman hekim sağlanamamışsa, ya da daha iyi durum sağlanmışsa il içindeki dağıtım mümkün olduğunca il ortalamasına göre yapılmalıdır.
Uzman hekim planlamasının yukarıdaki gibi nüfus bazlı planlanması dışında illerin 
kendilerine has özellik arz eden durumları olabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin İstanbul İlinde özel sektördeki istihdamın fazla olması ve hizmetin % 70’nin kamu tarafından verilmesi, üzerinde durulması gereken bir özel durumdur. İllerin buna benzer ve kendilerine has sorunları bulunabilir. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü kendi iline has bir planlama öneri geliştirip hazırladığı raporu; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle istişare etmelidir.

112 Acil Yardım İstasyonları İçin hekim Planlaması:

Bu planlama geçici olup, zamanla 112 acil yardım istasyonlarında hekim istihdamının 
azaltılması düşünülmektedir. Mevcut durum için A1 tipi istasyonlarda istasyon başına 4 
pratisyen hekim planlanmalıdır.
2.3 Hemşire Planlaması
Birinci basamak sağlık kurumları için hemşire planlaması 5.000 nüfusa 1 hemşire 
şeklinde olmalıdır. (Haziran 2013 itibariyle birinci basamakta mevcut hemşire sayısı 
15.000’dir).2. ve 3. Basamak sağlık kurumları için planlama 2 aşamalı düşünülmektedir. Buna göre: mevcut hemşirelerin yarısı (Haziran 2013 itibariyle 67.500) nüfusa göre dağıtılacaktır. Diğer yarısı ise hekim sayısıyla orantılı olacaktır. 
Hekim sayısı hesaplanırken kadın doğum uzmanı sayısı (doğumla ilgili işlerde ebe 
desteği alındığından), asistan hekim sayısı ve pratisyen hekim sayısı (hastanelerde çalışan pratisyen hekim sayısı olup, genelde acilde çalıştıklarından hemşire bağlantılı işleri ATT ile desteklenmektedir) 0,5 ile çarpılarak hesaplanacak diğer uzman hekim sayısı aynen alınacaktır. Buradan hesaplanan sayı 0,90 ile (mevcut durumdan hareketle hesaplanmıştır) çarpılacaktır. Buna hemşire planlaması için düzeltilmiş hekim sayısı denebilir.Bu durumda 2. Ve 3. Basamak kurumlar için hemşire planlaması, 1.100 nüfusa 1 
hemşire + hemşire planlaması için düzeltilmiş hekim sayısı şeklindedir.
Uzman hekim planlamasında olduğu gibi hemşire planlaması için de illerin kendilerine 
has özellik arz eden durumları olabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü kendi iline has bir planlama öneri geliştirip hazırladığı raporu; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle istişare etmelidir.

2.4 Ebe Planlaması
Birinci basamaktaki ebe planlaması buradaki mevcut 21.000 ebe içinden 18.000 
ebenin toplam nüfusa göre; kalan 3.000 ebenin de kırsal nüfus oranı en yüksek olan 40 ile kırsal nüfusa göre dağıtılması şeklindedir. Bu durumda birinci basamak için, her il, 4.000 nüfusa 1 ebe; kırsal nüfus oranı en yüksek olan 40 il ise (listesi aşağıdadır) ilaveten 3.000 kırsal nüfusa 1 ebe şeklinde planlamalı ve planlanan sayıyı il içinde dağıtırken kırsal nüfusa ayrılan payın kırsal bölgeye verilmesine özen göstermelidir.
2. ve 3. Basamak sağlık kurumları için ebe planlaması ise doğum sayısı üzerinden 
yapılmalıdır. Haziran 2013 itibariyle 24.000 hastane ebesinin 7.000’i yetkilendirme ile 
hemşirelik yaptığından yıllık doğum sayısı (özel sektör hariç) 666.000 ile 17.000 ebe sayısı oranlandığında il düzeyinde her 40 doğum için 1 ebe planlanmalıdır. 

2.5 Eczacı Planlaması

Serbest eczaneler bu çalışma kapsamına alınmamıştır. Bunlar için ilgili yasal 
düzenleme kullanılmalıdır. Kamu eczacı planlaması şu şekildedir.
6197 sayılı yasa gereği eczaneler sadece eczacılar tarafından denetlendiği için İl Sağlık 
Müdürlüklerinde eczane denetim fonksiyonu için (günde 4 eczane denetimi ve 200 iş günü 
üzerinden zamanın ¼ ‘nün ofis çalışmalarına ayrılacağı ve her eczanenin yılda 2 defa 
denetleneceği düşünülerek hesaplanmıştır) her 300 eczaneye 1 eczacı planlanmalıdır. 
Planlama eczane sayısı 300 ve daha az olan iller için 1 eczacı; 300’ün üzerinde eczane olan iller için 300 eczaneye 1 eczacı şeklindedir. Büyük iller bu esaslar doğrultusunda ilçe sağlık müdürlükleri için eczacı planlayabilirler.
Hastaneler için eczane planlaması, mevcut durumdan da yola çıkarak hastane türüne 
göre yapılmalıdır. Buna göre; AI grubu hastaneler ve üniversitelerde hastane başına 5, AII grubu hastanelerde 4, AI_DAL ve B grubu hastanelerde 2,5, AII_DAL grubu hastanelerde 1, C ve D gurubu hastanelerde hastane başına 0,5 olacak şekilde planlanmalıdır.

2.6 Diş Hekimi Planlaması
Bu çalışmada özel sektördeki mevcut durumun çok fazla değişmeyeceği, 
üniversitelerde ise eğitim veren öğretim üyeleri ve asistanlar dışında istihdam olmayacağı 
öngörülmüştür. Bunlar dışında SB için Haziran 2013 itibariyle mevcut istihdam yaklaşık 
7.000 kadardır. Bu nedenle iller için diş hekimi planlaması 10.000 nüfusa 1 diş hekimi ve il 
sağlık müdürlüğü için 1 diş hekimi ve halk sağlığı müdürlüğü için 1 diş hekimi (nüfusu büyük 
olan illerde bu sayı artırılabilir) şeklinde olmalıdır.
2.7 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Planlaması
Kamuda istihdam edilecek ağız ve diş sağlığı teknikeri; her 3 diş hekimi için 1 
tekniker şeklinde planlanmalıdır. 
2.8 Diş Protez Teknisyeni / Teknikeri Planlaması
Kamuda istihdam düşünülmediğinden planlama önerisi getirilmemiştir.
2.9 Diyaliz Teknikeri / Diyaliz Hemşiresi Planlaması
Mevcut hemodiyaliz cihaz sayısına göre planlanmalıdır. Planlama her 3,5 cihaz için 1 
personel olacak şekilde yapılmalıdır.
2.10 Laboratuvar Teknisyeni / Teknikeri Planlaması
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı birimler için cihaz olan kurumlarda cihaz başına 
1 personel, nöbet uygulanan kurumlarda 3 personel; Hastaneler için 10 yatağa 1 personel 
şeklinde planlama yapılmalıdır.
2.11 Radyoterapi Teknikeri Planlaması
Özellikli planlama gerektiren bir alan olduğundan planlama merkez teşkilat tarafından 
yapılacaktır. İllerin ayrıca planlama yapmasına gerek olmayacaktır.
2.12 Anestezi Teknisyeni / Teknikeri Planlaması
Mevcut personelin ameliyat masasına oranı (7900 / 5743) 1,4 dür. Bu durumda il 
bazında planlama aktif olarak çalışan ameliyat masasının 1,4 katı şeklinde olmalıdır. Mesai sonrasındaki ameliyat yoğunluğu nedeniyle nöbet ekip sayısı fazla olan illerde işlem sayısı ve iş yükü de dikkate alınarak planlama yapılabilir. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile iş birliği içinde kendi iline has bir planlama önerisi geliştirip hazırladığı raporu; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle istişare etmelidir.
2.13 Ortez – Protez Teknisyeni / Teknikeri Planlaması
Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri birinci öncelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
kliniği olan hastaneler ikinci öncelik olmak üzere gerekli planlama Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından merkezi olarak yapılır.

2.14 Acil Tıp Teknisyeni / Paramedik Planlaması 

112 Acil Yardım İstasyonları İçin Planlama:
A1 tipi istasyonlar için: 8 personel (tercihan ATT) (pratisyen hekimlere, hekim 
planlamasında değinilmiştir); A2 tipi istasyonlar için: 12 personel (tercihen 4 Paramedik, 8 ATT) şeklinde planlanmalıdır. B tipi istasyonlar hastaneye veya toplum sağlığı merkezine entegre olduğundan personel planlaması il müdürlüğünün koordinasyonunda halk sağlığı müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel sekreterliği tarafından yapılır. 
Diğer kurumlar için planlama:Komuta kontrol merkezleri için planlama çağrı sayısı ve nüfusa göre Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; hastane acilleri için planlama, acil müşahede yatak sayısı ve acil müşahede oda sayısı dikkate alınarak Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından merkezi olarak yapılır.
2.15 Tıbbi Sekreter Planlaması

Toplum Sağlığı Merkezleri İçin Planlama: Toplum sağlığı merkezi nüfusuna göre;
 Nüfusu 750.000’den fazla olanlar için 8,
 Nüfusu 500.001- 750.000 olanlar için 7,
 Nüfusu 200.001-500.000 olanlar için 5,
 Nüfusu 75.001- 200.000 olanlar için 4,
 Nüfusu 50.001- 75.000 olanlar için 3,
 Nüfusu 15.001-50.000 olanlar için 2 ve
 Nüfusu 15.000 ve daha az olanlar için 1 tıbbi sekreter planlanmalıdır.
Hastaneler İçin Planlama: 
Hastanelerde klinisyen hekim sayısının 1/3 ü kadar tıbbi sekreter planlanmalıdır.
2.16 Röntgen Teknisyeni / Teknikeri Planlaması
Entegre hastaneler için hastane başına 1 personel eğer burada nöbet uygulaması varsa 
3 personel; Cihazı bulunan Toplum sağlığı merkezi, AÇSAP merkezi, VSD ve KETEM için 
kurum başına 1 personel;
Ağız ve diş sağlığı merkezleri için 25 ünite kadar olan merkezler için 1 personel, daha 
büyük merkezler için her 25 ünit başına 1 personel; 
Hastanelerde: (entegre hastaneler hariç) 15 yatağa 1 personel olacak şekilde 
planlanmalıdır. 
2.17 Fizyoterapi Teknikeri ve Fizyoterapist Planlaması
Her iki grup birlikte toplam sayı olarak değerlendirilecektir. Mevcut durumdan yola 
çıkılarak (Haziran 2013 itibariyle, mevcut 3.000 fizyoterapist-400 tekniker dahildir-, 2.000 
FTR uzmanı hekim ve 66.000 diğer uzman hekim) mevcut personelin % 75’inin (2.250 
personel) FTR uzmanı, % 25’inin (750 personel) diğer uzman hekime göre planlanması 
öngörülmüştür. Buna göre il düzeyindeki planlama, her 1 FTR uzmanı hekim için 1,2 
personel ve ayrıca her 90 diğer uzman hekim için 1 personel şeklinde olmalıdır. 
2.18 Odyolog ve Odyometri Teknikeri Planlaması
Planlama merkez teşkilat tarafından yapılacaktır.
2.19 Perfüzyonist Planlaması
Kardiyovasküler cerrahi merkezleri dikkate alınarak merkezi olarak planlanacaktır.12
2.20 Klinik Psikolog Planlaması
Sertifikasyon programlarında başarılı olmuş ve yetkilendirilmiş personel de dahil
olmak üzere hesaplanacaktır. İl planlaması 50 yatak ve üzeri hastaneler için hastane başına 
ortalama 2 personel olmakla birlikte, il içindeki hastaneler arsındaki denge Kamu Hastaneleri 
Genel sekreterliklerince belirlenecektir. 
2.21 Diyetisyen Planlaması
Hastaneler için:
Yataklı servisler ve hastane yemekhaneleri için her 400 yatağa 1 diyetisyen, ayaktan 
hasta muayeneleri için diyet polikliniğine yıllık her 11.000 (1 diyetisyenin günde 50 başvuru 
kabul ettiği ve 220 iş günü çalışacağı varsayılmıştır) başvuru için 1 diyetisyen planlanmalıdır. 
Diyetisyen sayısı arttıkça 400 yatağa yapılan plan 150 yatağa; günlük 50 başvuru kabulü 
üzerinden yapılan plan da 20 başvuruya düşürülecektir.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri için:
 Nüfusu 10 milyon ve üzeri olan iller için 6,
 Nüfusu 4,5 milyon- 10 milyon olan iller için 3,
 Nüfusu 1,5 milyon- 4,5 milyon olan iller için 2,
 Nüfusu 1,5 milyondan az olan iller için 1 ve 
 Nüfusu 100.000’den fazla olan Toplum sağlığı merkezleri için 1 diyetisyen 
planlanmalıdır.
3 Görev ve Sorumluluklar
3.1 Veri Derlenmesi ve Paylaşımı
Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun olarak sunulabilmesi için 
doğru ve zamanında elde edilmiş veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle il düzeyindeki tüm 
sağlık kurumları özel sektör dâhil olmak üzere bu raporun kriterlerle ilgili bölümünde gereken 
verileri de içerecek şekilde; sağlık insan gücü ve sağlık hizmet sunumuyla ilgili tüm verilerini 
il sağlık müdürlüğüyle paylaşmak durumundadır. İl sağlık müdürlükleri veri akışının 
devamlılığını sağlamak ve veri kalitesinin kontrolünü yapmak zorundadırlar. Veri akışı ve 
kalitesiyle ilgili olarak veri üreten tüm kurumlar kendi kurumlarının merkez teşkilatına, 
Bakanlığa ve İl sağlık müdürlüğüne karşı sorumludurlar. Bu süreçte bir aksama olduğunda il sağlık müdürlükleri bu durumu Bakanlık Merkez Teşkilatına rapor ederler. 
3.2 Sağlık İnsan Gücü Planlaması 
Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri kendilerine ait 
insan gücü planlaması çalışmalarını yapmak ve raporlamak konusunda kendi merkez 
teşkilatları, bakanlık merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlüğüne karşı sorumludurlar. İlk Halk Sağlığı Müdürlükleri kendi insan gücü planlarını yaparak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve o ilin İl Sağlık Müdürlüğüne; Kamu Hastaneleri Genel sekreterliği ise, Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu ve o ilin il sağlık müdürlüğüne iletirler. İl sağlık Müdürlükleri bu 
planlama çalışmalarını bir araya getirerek, Kamu ve Özel Sektöre ait diğer planlamaları da ilave ederek ilin sağlık insan gücü planlaması haline getirdikten sonra Bakanlık merkez Teşkilatına iletir.
İlgili kurumlar sağlık insan gücü planlamalarını bu dokümanın 2. Bölümünde belirtilen 
esaslara göre yaparlar, bu dokümanda yer almayan konular için kendi yöntemlerini 
kullanabilecekleri gibi, kendi kurumlarının merkez teşkilatından ve/ veya bakanlık merkez 
teşkilatından görüş sorarlar. 
Sağlık insan gücü planlamasının daha doğru yapılabilmesi için il düzeyinde ilgili tüm 
kurumlar hem kendi merkez teşkilatlarına hem de Bakanlık merkez Teşkilatına sağlık insan gücü planlamasına yönelik önerilerde bulunmalıdırlar.
4 İzleme ve Değerlendirme
İl düzeyinde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü, kendi 
kurumlarındaki insan gücü istihdamının planlara uygunluğunu takip etme, insan gücü 
dağılımının il içinde dengeli olması izleme ve hizmet sunumunda insan gücü istihdamındaki sorunlardan doğan aksaklıkları tespit edip düzeltmekle görevlidir. İl düzeyindeki bu kurumlar bahsi geçen bu konularda kendi merkez teşkilatlarına, Bakanlık merkez teşkilatına ve il sağlık müdürlüğüne karşı sorumludurlar. İl sağlık müdürlüğü ayrıca diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve özel sektörün konuyla ilgili faaliyetlerini de takip eder.
Bu bağlamda Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl 
Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmetine erişimin devamlılığını ve kaliteli sağlık hizmet sunumunu endi alanlarındaki tüm kurumlarında izleyerek aksaklıkları tespit etme ve çözüme 
kavuşturmakla yükümlüdür. Gerekli hallerde İl sağlık müdürlüğü diğer tüm kurumlarda 
meydana gelen aksaklıkları da değerlendirip, ilgili il teşkilatıyla çözmeye çalışır, bakanlık 
merkez teşkilatına rapor eder ve bununla ilgili süreçleri uygular.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.