Aylık Mahsuplaşma Hakkında Genelge

Konu : Aylık Mahsuplaşma

Aylık Mahsuplaşma Hakkında Genelge
30 Nisan 2014 Çarşamba 20:22

T.C Sağlık Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı :39608046
Konu : Aylık Mahsuplaşma

2014 / 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Yerilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun"un 5 inci maddesine istinaden döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmakta olup, yapılan bu ek ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 209 sayılı Kanun uyarınca yapılan ek ödemeler. 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacak şekilde yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek ödemeye ilişkin hususlar, 06/06/2012 tarih ve 71 sayılı 2012/24 No'lu Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Mezkur Genelgenin "E" maddesinde "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecektir. " hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mali yıl sonunda almış olduğu net ödeme tutarının (maaş + ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı ile kıyaslanması ve söz konusu kıyaslama neticesinde toplam net ödeme tutarının az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Malum olduğu üzere, söz konusu ödemelerin yapılmasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 16 Nisan 2013 tarih ve 49 sayılı Müsteşarlık Makamının yazısı Bakanlık taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatına duyurulmuştur.

Yıllık mahsuplaşma kapsamında 2013 yılında hak edişi oluşan personele anılan yazı doğrultusunda hak edişlerinin ödenmesi gerekmekte idi. Söz konusu hak edişler şayet ödenmedi ise ivedilikle ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" nin Üçüncü Bölüm " Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" hükümlerinin Fark Ödemesi başlıklı 10 uncu maddesinde "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yar arlanan hizmet sınıfı, kadro ve pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir. " hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan personelin, ay (dönem) sonunda almış olduğu net ödeme tutarının (maaş + ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı ile kıyaslanması ve net ödeme tutarının az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu ödemelerin yapılmasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur;

Mezkur Toplu Sözleşme Kararının 10 uncu maddesinde açıklanan şekilde yapılacak kıyaslamalarda, Bakanlığımız personeline sabit ek ödeme tutarının üzerinde yapılan ek ödemenin (performansa dayalı ek ödeme) net tutarı toplamının, oluşan farktan düşülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda hak edişi oluşan personele hak edişin oluştuğu dönemi takip eden dönem içinde söz konusu ödemenin yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda; mezkur Toplu Sözleşme Kararının 10 uncu maddesinde yer alan kıyaslama aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Örnek 1: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 1/4 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 1/4 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarlarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personeline sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Temmuz döneminde, aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 204,09 204,09 0 480 0
ŞUBAT 191,97 191,97 0 460 0
MART 191,97 191,97 0 520 0
NİSAN 191,97 191,97 0 470 0
MAYIS 191,97 217,57 25,60 420 0
HAZİRAN 191,97 255,96 63,99 386 0
TEMMUZ 191,97 255,96 63,99 0 63,99
AĞUSTOS 191,97 255,96 63,99 440 0
EYLÜL 221,93 255,96 34,03 280 0
EKİM 255,96 255,96 0 420 0
KASIM 255,96 307,16 51,20 400 0
ARALIK 255,96 345,55 89,59 340 0

Örnek 2: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 7/1 derecede önlisans mezunu ebe unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 7/1 derecede önlisans mezunu ebe unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personelinin sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Ağustos döneminde ve sabit üstü yapılan ek ödeme tutarının gelir vergisi farkından daha düşük olduğu Temmuz, Eylül ve Ekim 2014 dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 169,28 169,28 0 0 0
ŞUBAT 157,22 157,22 0 50 0
MART 157,22 157,22 0 53 0
NİSAN 157,22 157,22 0 0 0
MAYIS 157,22 157,22 0 0 0
HAZİRAN 157,22 157,22 0 49 0
TEMMUZ 157,22 178,18 20,96 15 5,96
AĞUSTOS 157,22 209,62 52,40 0 52,40
EYLÜL 157,22 209,62 52,40 48 4,40
EKİM 157,22 209,62 52,40 51 1,40
KASIM 187,71 209,62 21,91 50 0
ARALIK 209,62 209,62 0 15 0

Örnek 3: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 1/4 derecede uzman tabip unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 1/4 derecede uzman tabip unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personelinin sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Mayıs, Ağustos ve Kasım 2014 döneminde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 205,74 205,74 0 3.142 0
ŞUBAT 193,61 193,61 0 3.092 0
MART 193,61 206,51 12,90 2.862 0
NİSAN 193,61 258,14 64,53 2.880 0
MAYIS 193,61 258,14 64,53 0 64,53
HAZİRAN 193,61 348,49 154,88 750 0
TEMMUZ 193,61 348,49 154,88 3.200 0
AĞUSTOS 193,61 348,49 154,88 0 154,88
EYLÜL 228,47 348,49 120,02 2.860 0
EKİM 258,14 348,49 90,35 2.850 0
KASIM 258,14 348,49 90,35 0 90,35
ARALIK 258,14 348,49 90,35 2.762 0

Örnek 4: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 1/4 derecede tabip unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 1/4 derecede tabip unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personeline sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan aylardan Mayıs, Eylül ve Aralık 2014 döneminde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 201,98 201,98 0 1.600 0
ŞUBAT 189,85 189,85 0 1.640 0
MART' 189,85 189,85 0 1.590 0
NİSAN 189,85 202,50 12,65 1.516 0
MAYIS 189,85 253,13 63,28 0 63,28
HAZİRAN 189,85 253,13 63,28 1.520 0
TEMMUZ 189,85 341,73 151,88 1.400 0
AĞUSTOS 189,85 341,73 151,88 1.435 0
EYLÜL 213,43 341,73 128,30 0 128,30
EKİM 253,13 341,73 88,60 1.412 0
KASIM 253,13 341,73 88,60 1.420 0
ARALIK 253,13 341,73 88,60 0 88,60

Örnek 5: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 6/2 derecede psikolog unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 6/2 derecede psikolog unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personelinin sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Temmuz döneminde ve sabit üstü yapılan ek ödeme tutarının gelir vergisi farkından daha düşük olduğu Haziran ve Eylül 2014 dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 174,95 174,95 0 250 0
ŞUBAT 164,64 164,64 0 280 0
MART 164,64 164,64 0 290 0
NİSAN 164,64 164,64 0 240 0
MAYIS 164,64 164,64 0 240 0
HAZİRAN 164,64 208,54 43,90 15 28,90
TEMMUZ 164,64 219,52 54,88 0 54,88
AĞUSTOS 164,64 219,52 54,88 210 0
EYLÜL 164,64 219,52 54,88 12 42,88
EKİM 166,87 219,52 52,65 olarak gerçekleflen 250 0
KASIM 219,52 219,52 0 220 0
ARALIK 219,52 219,52 0 0 0

Örnek 6: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 7/2 derecede Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 7/2 derecede Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2014 dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 173,55 173,55 0 0 0
ŞUBAT 161,48 161,48 0 0 0
MART 161,48 161,48 0 0 0
NİSAN 161,48 161,48 0 0 0
MAYIS 161,48 161,48 0 0 0
HAZİRAN 161,48 161,48 0 0 0
TEMMUZ 161,48 183,01 21,53 0 21,53
AĞUSTOS 161,48 215,31 53,83 0 53,53
EYLÜL 161,48 215,31 53,83 0 53,53
EKİM 161,48 215,31 53,83 0 53,53
KASIM 207,59 215,31 7,72 0 7,72
ARALIK 215,31 215,31 0 0 0

Yukarıda yapılan açıklamalar ve örnekler doğrultusunda hesaplamaların yapılarak, bu kapsamda hak edişi oluşan personele söz konusu hak edişin (net fark tutarının) brüt tutarının belirlenmesi ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak hak edişin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca aylık fark ödemesi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılan ödemenin süregelen gelir vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Örnek 7: Örnek -l'de görüldüğü üzere Bakanlığımız kadrosunda bulunan 1/4 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personele Temmuz 2014 döneminde 63,99 TL net fark ödemesi oluşmuştu. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere söz konusu farkın brüt tutarının belirlenerek gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ödenmesi gerekmektedir.

DÖNEM (2014 YILI) AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ BRÜT TUTARI DAMGA VERGİSİ GELİR VERGİSİ KESİNTİ TOPLAMI NET TUTAR
TEMMUZ 63,99 80,75 0,61 16,15 16,76 63,99

Diğer taraftan, personelin aynı dönem (ay) içinde birden fazla kuruluş/sağlık tesisinde çalışması durumunda aylık fark ödemesi kapsamında hak edişi oluşuyorsa, söz konusu hak edişin sabit ödemeyi yapan kuruluş/sağlık tesisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, personelin geçici görevli olduğu diğer kurumda hesaplanan performansa dayalı ek ödeme brüt tutarının hiçbir kesintiye uğratılmadan sabit ödemeyi yapan kuruluş/sağlık tesisinin saymanlık hesabına aktarılması gerekmektedir. Geçici görevden dolayı performansa dayalı ek ödeme brüt tutarı olarak aktarılan tutar ile sabit ödemenin ödendiği kuruluş/sağlık tesisinde tahakkuk etmiş olan performansa dayalı ek ödeme brüt tutarı birleştirilerek sabit ödemenin brüt tutarından mahsup işlemi yapıldıktan sonra aylık fark ödemesinin hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu ödemelerin döner sermaye bütçesinin 970.10.02.03.01-375 KHK ek ödeme farkları hesabındaki ödenek ile 740.08.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabı, 363.01.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabına ait muhasebe kodlan kullanılarak giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz/birliğiniz dahilindeki tüm sağlık kuruluşlarına/tesislerine duyurulmasını önemle rica ederim.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.