Ankara Ve Manisa'ya 4.b'li Sağlıkçı Alınacak

GAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Ankara Ve Manisa'ya 4.b'li Sağlıkçı Alınacak
24 Temmuz 2014 Perşembe 16:57

GAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'ıncı maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

HEMŞİRE : 10 KİŞİ LİSANS MEZUNU

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR :

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlı sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ozurlü bulunmamak,

1- 2012 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2- Başvurularda "Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BASVURU YERİ VE SEKLİ:

Adayların başvurularını www.personel.gazi edutr web adresinde bulunan iş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 11 -25 Temmuz 2014 tarihleri arasında Teknıkokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgelen eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır Not: Bu ilan Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr ınternet adresinde de yayımlanacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;

1-2012 KPSS gurubu sınav sonuç belgesi

2-Başvuru Formu fwww.personel gazı edutr adresinden temin edilecektir.)

3-Dıploma Ornegı

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimlen başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde wwwgazı edutr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgelen tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres : Gazı Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknıkokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Tel: 0312-202 24 07-08-09-10-11 
-----------------------------------------------------------------------------------------

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Sağlık Teknikeri, Sağlık Fizikçisi ve Diyetisyen pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim, Önlisans ve Lisans mezunları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hidroterapi veya Fizyoterapi Teknikerliği bölümünden mezun olmak, İlk yardım sertifikası, iletişim becerileri sorunları çözme teknikleri seminerlerine katılmış olmak, Aromaterapi kursuna katılmış olmak, Tamamlayıcı ve alternatif tıp kongresine katılmış olmak, en az 2(iki) yıl kür merkezinde ve en az 4(dört) yıl III. Basamak sağlık kuruluşlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalında deneyimli olmak.
002 Sağlık Fizikçisi 1 Fen Fakültelerinin Fizik bölümünden mezun olmak, Medikal fizik üzerine yükseklisans yapmış olmak, Yükseklisans tezini " radyoterapide kullanılan elektronik portal görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü" üzerine yapmış olmak, III. Basamak sağlık kuruluşu radyasyon onkolojisinde en az 1(bir) yıl deneyimli olmak, Brakiterapi uygulamalarında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
003 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunu olmak.
004 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Kalıcı Pce-macer , ICD, CRT, Elektrofizyolojik konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek, En az 4(dört) yıl koroner anjiyografi laboratuvarında çalışma deneyimli olmak.
005 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 5(beş) yıl yoğun bakım çalışma deneyimli olmak.
006 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak, En az 5(beş) yıl hemodiyaliz hemşireliği alanında deneyimli olmak.
007 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 3(üç) yıl pediatrik acil servis deneyimli olmak, İlk yardım sertifikasına sahip olmak. Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
008 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 4(dört) yıl Kadın doğum servisinde çalışmış olmak, Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
009 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, III. Basamak Sağlık Kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde eğitim almış olmak.
010 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Endoskopi ve kolonoskopi hemşireliğinde deneyimli olmak.
011 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 1(bir) yıl kardiyoloji servisi çalışma deneyimli olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:


a) T.C. Vatandaşı olmak.


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.


2- 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır) Not: Başvuru süresi içerisinde lisans mezunları için yapılan 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması durumunda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.


3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.


5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:


KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER:


1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)


2- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)


3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)


4- Nüfus cüzdanı fotokopisi


5- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge.)


6- Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)


İletişim Bilgileri: Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii 45040 Şehzadeler/MANİSA Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.