Ankara Üniversitesi 4/b'li Sağlıkçı Alacak

Ankara Üniversitesi 4/B'li Sağlıkçı Alacak

Ankara Üniversitesi 4/b'li Sağlıkçı Alacak
28 Ocak 2012 Cumartesi 16:01

 27.01.2012 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 13.02.2012 mesai bitimidir.

 

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

(OCAK 2012)

 

 

Kadro Unvanı                                    Kadro Sayısı

Biyolog                                                           1

Diyetisyen                                                       1

Hemşire                                                          5                                                       

Fizyoterapist                                                   1

Psikolog                                                          1

Röntgen Teknisyeni                                         2

Diğer Sağlık Personeli                                     1

Çocuk Gelişimcisi                                            1

Çözümleyici                                                    1

Destek Personeli                                             2

 

TOPLAM                                                    16

 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 16 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

1- BAŞVURACAKLARDA ARANILACAK GENEL ŞARTLAR:

 

a)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

 

b)      2010 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

 

c)      Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

d)      Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

 

e)      Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

f)        Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.       

                                                  

 

 

 

2-BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:

UNVANI

KADRO SAYISI

İLİ

KPSS

PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

BİYOLOG

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

DİYETİSYEN

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

HEMŞİRE

5

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmak.

PSİKOLOG

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji bölümünden mezun olmak. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Ayrıca Nöropsikolojik Test sertifikasına sahip olmak.

RÖNTGEN

TEKNİSYENİ

2

ANKARA

KPSSP93

Yükseköğretim Kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji bölümünden mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

ANKARA

KPSSP93

Yükseköğretim Kurumlarının Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi bölümünden mezun olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu olmak ve konusunda Yüksek Lisans yapmış olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ

1

ANKARA

KPSSP3

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak. İstihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak. En az B düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak,  yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 185 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “InternationalEnglish Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6,5 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (B) düzeyi olarak kabul edilir. Linux işletim sistemi konusunda tecrübeli olmak. İyi seviyede network bilgisine sahip olduğunu belgelemek.

DESTEK PERSONELİ

1

ANKARA

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının Tesviye bölümünden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ

1

ANKARA

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık dalından mezun olmak.

TOPLAM

16

 

 

 

3- BAŞVURU:

 Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

 1- Başvuru Formu

 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 3- Diploma fotokopisi

 4- KPSS (B) grubu puanını gösterir belgenin fotokopisi

 5- Psikolog kadrosuna başvuracak adaylar Nöropsikolojik Test sertifikasının fotokopisi

 6- Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar dil düzeyleri, programlama dillerine ait belgeler ve BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belge, Linux işletim sistemi konusunda tecrübeli olduğunu gösterir belge ve network bilgisine sahip olduğunu gösterir belgelerin fotokopisi ile 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.                                   

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda çözümleyici kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.  

Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Biyolog, Diyetisyen, Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Diğer Sağlık Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Destek Personeli) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

5-ATAMA EVRAKI:

1) Dilekçe

2) 6 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

4) Adli sicil kaydı

5) Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

6) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

7) Sağlık Kurulu Raporu

8) Askerlik Belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

9) Mal Bildirim Beyannamesi ( http://personeldb.ankara.edu.tr/UserFiles/File/MB1.doc adresinde mevcuttur)

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.

11) Çözümleyici kadrosu için: Dil düzeylerini gösterir belge, programlama dillerine ait belgeler ve BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgelerin aslı veya noterden tasdikli sureti ile Linux işletim sistemi konusunda tecrübeli olduğunu gösterir belge ve network bilgisine sahip olduğunu gösterir belgenin aslı.                                                                                       


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.