Aile Hekimlerine Nöbet Kabul Edilemez

TÜRK SAĞLIK-SEN AÇIKLAMASI: 25 Ocakta yayınlanan aile hekimliği yönetmeliğinde 19 Temmuz’da yapılan değişiklikle daha önceki yönetmelikte belirlenen kriterler de kaldırılarak tüm aile hekimlerine hastanelerde nöbet uygulaması getirilmiştir.

Aile Hekimlerine Nöbet Kabul Edilemez
20 Temmuz 2013 Cumartesi 09:57

 25 Ocakta yayınlanan yönetmelikte yer alan hükümlerin iptali için Danıştay’da açtığımız dava sürerken böyle bir yönetmelik değişikliği ile Haftada 40 saat çalışma ilkesi göz ardı edilerek 30 saate kadar nöbet tutturulacak olması kabul edilemezdir.

Aile hekimlerinin 40 yakın yürüttüğü görev ve sorumlulukları olduğu düşünüldüğünde iş yüklerinin bu derece artırılması yanlış bir uygulamadır.

Ayrıca söz konusu düzenleme ile nöbet tutturulmasında herhangi bir objektif kriterin yer almaması ve tamimiyle işin keyfiyete bırakılması da kabul edilemezdir.

Söz konusu değişiklikle ilgili hukuki çalışmalarımız başlamış olup en kısa sürede yargıya başvuracağız.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR:

*25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin, 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen maddeleri.

 

1-) Madde 8’e eklenen (7). bent :(7) Altı aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına çıktıları belge ve/veya kaynaklarla tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtları silinir. Bu kişilerin yurda kalıcı olarak döndükleri yine uygun belge ve/veya kaynaklarla tespit edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenmiş bulunan usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimine kayıtları yapılır.

Açıklama: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesi “Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar” başlıklı olup, yapılan değişiklik yurt dışına çıkan kayıtlı hastaların kayıtlarının hangi sürelerde ve nasıl silinip tekrar yapılacağı usulünü belirlemektedir. Bu durumda altı aydan kısa süreli yurt dışına çıkmaları kayıttan silmeden ayrık tutmuştur.

 

2-) Madde10/4 (Eski Hali) : Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Ancak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilir. Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için;

a) Sağlık tesisinin Büyükşehir belediye sınırları dışında olması,

b) Sağlık tesisinin personel dağılım cetveline (PDC) göre hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan hekimlerin  %60'tan aşağı olması,

c) Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarında PDC’ ye göre bu unvanlarda fiilen çalışan personelin doluluk oranlarının %60'ın altında olması,

ç) İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC’ ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80'in altında olması, şartlarının bir arada bulunması gerekir. Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilir. Beldelerde çalışanlar ancak bağlı olduğu ilçe merkezinde nöbet tutabilirler. Nöbet tutulacak sağlık tesisinde hastane yöneticisi ve başhekim hariç diğer tüm personelin (başhekim yardımcısı,  uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankası hekimleri ve benzerleri) nöbet listesine dâhil edilmesine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda nöbet görevi verilebilir. Tek aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilemez. Nöbetlere ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler için ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. PDC doluluk oranı değerlendirilmesine, hastane yöneticisi ve başhekim hariç diğer tüm personel (başhekim yardımcısı, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankası hekimleri ve benzerleri) dâhil edilir.

Madde 10/4 (Yeni Hali) : Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Ancak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onayı ile belirlenir.

Açıklama: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10 maddesi çalışma saatlerini 4. fıkrası ise nöbet hususlarını düzenlemektedir. 4. fıkranın değişimden önceki hali bile Aile Sağlığı çalışanlarını mağdur etmekte iken, objektif kriterler göz önüne alınmadan görev yeri haricinde nöbetler tutturulmakta iken, birde ilgili fıkradan belirlenmiş kriterlerin çıkarılması bu hususun daha da vahim bir sonuç doğuracağını göstermektedir. Çünkü en azından eski halinde -yetersizde olsa- bazı kriterler mevcut iken yeni halinde daha genel ifadeler ve daha takdir yetkisinin avuçlarına bırakılmış bir durum hasıldır.

            Son zamanlarda popüler olan, bir mevzuat hükmünü genel ve ucu açık ifadeler ile düzenleyip sonuna Bakanlığın veya ilgili idarenin onayına-belirlemesine bırakma durumu bu fıkrada da görülmektedir. Net ifadelerden kaçınarak belli başlı genel hususlar belirtilerek, Bakanlığın onayı ile belirlenecek kriterlere göre nöbet görevleri verilecektir.

 

3-) Madde 15/1/c (Eski Hali): Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

Madde 15/1/c (Yeni Hali):  Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

Açıklama: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesi Sözleşmeli Aile Hekimlerini düzenlemekle birlikte, 1. fıkrada “İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu halde birinci fıkranın bentleri sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimlerinin hangi sıralamaya göre yerleştirileceğini düzenlemektedir. “c” bendinde yapılan değişiklik ile kapsam bazı noktalarda genişletilmiştir. Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlara 25/1/2013 tarihinin sınır olarak getirilmesi daraltıcı bir durumdur. Ayrıca il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabiplerin kapsama alınması dikkat çekicidir.

 

4-) Geçici Madde 1 (Eski Hali): Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları bakımından 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki şartlara uygun hale getirilmek zorundadır.

Geçici Madde 1 (Yeni Hali): Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları ile teknik donanım bakımından 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari şartlara uygun hale getirilmek zorundadır.

Açıklama: Aile Sağlığı Merkezlerinin uygun hale getirilmesi kapsamına “teknik donanım” dahil edilmiştir. Aslen bu durum müspet bir gelişme olmasına rağmen, bu uygun hale getirmede Bakanlığın desteğinin büyük oranda olması gerekmektedir. Bakanlık her Aile Sağlığı Merkezinin koşullarından haberdar değildir. Bu sebeple detaylı bir tespit raporu hazırlanarak Bakanlığında büyük çapta her türlü desteği ile gerçekleşebilecek bir durumdur.

 

5-) Geçici Madde 2 (Eski Hali): İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

Geçici Madde 2 (Yeni Hali): İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler

 

Açıklama: Maddenin uygulamadaki esası daraltılarak; idari görevlerin son bulması, ilk yerleştirmede kullanılma şartı, ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte bahsi geçen görevlerde bulunanların faydalanabileceği bir durum haline gelmiştir. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.