Adalet Bakanlığı 485 Sağlık Memuru Alacak...

Adalet Bakanlığı 485 Sağlık Memuru Alacak

Adalet Bakanlığı 485 Sağlık Memuru Alacak...
12 Kasım 2012 Pazartesi 09:19

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına 485 adet Sözleşmeli Sağlık Memuru alımı yapılacaktır.

TC
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
Sözleşmeli Sağlık Memuru ve Kadrolu Şoför, Aşçı ve Kaloriferci Alımı
Sınav İlânı

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4′üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114′üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2′nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5′inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 485 sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonuna,
2) 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre açıktan atama izni aranmaksızın 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personelin yarısı kadar kadro hükmü gereğince ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen kadrolu 14 şoför, 27 aşçı ve 9 kaloriferci olmak üzere toplam 50 kadroya;
Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, kaloriferci, aşçı ile sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) adaylarının beş katı aday çağrılacaktır.
Başvurularda, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
3) Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) Meslek liselerinin hemşirelik veya toplum sağlığı bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.
(Ayrıca şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
C- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
(Aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)
şartlarının aranması gerekmektedir.
4. Başvuru tarihi : 
Başvurular 24 Aralık 2012 günü başlayıp, 28 Aralık 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
5. Başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-1A Başvuru formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1A başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca incelenecektir.
Başvurusu uygun görülenler için EK-1B Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
Sınava giriş belgesi sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar alınabilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru yapabileceklerdir.
6. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar sözlü sınavdan önce 04 Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8. Sözlü sınav tarihi:
Sözlü sınav 07 Ocak 2013 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
9. Sınav şekli: 
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
10. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
11. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
12. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
14.Atama/yerleştirme yapılacak komisyonlara ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren (EK-2/A) ve (EK-2/B) listeler ekte gösterilmiştir.

EKLER :

Alım Yapılacak Yerler ve Sayıları 

SIRA NO CEZA İNFAZ KURUMU TİPİ ALINACAK DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU) SAYISI KOMİSYONU
1 ADANA E 3 ADANA
2 ADANA F 3
3 KARATAŞ KADIN 1
4 ADIYAMAN E 3 ADIYAMAN
5 ADIYAMAN AÇIK 1
6 AFYON E 3 AFYON
7 SANDIKLI A3 1
8 AFYON AÇIK 1
9 AĞRI M 2 AĞRI
10 AKHİSAR A3 1 AKHİSAR
11 AKSARAY KAPALI 1 AKSARAY
12 ALANYA L TİPİ 4 ALANYA
13 ALAŞEHİR M 2 ALAŞEHİR
14 AMASYA E 2 AMASYA
15 ELMADAĞ KAPALI 1 ANKARA
16 SİNCAN AÇIK 2
17 ANKARA AÇIK 2
18 KIZILCAHAMAM KAPALI 1
19 ANKARA 1 NOLU F F 3
20 ANKARA 2 NOLU F F 3
21 ANKARA 1 NOLU L TİPİ 4
22 ANKARA 2 NOLU L TİPİ 2
23 ANKARA KADIN K.K.C.İ.K. 3
24 ANKARA GENÇLİK Ç.K.İ.K 1
25 ANTALYA E 4 ANTALYA
26 ANTALYA L TİPİ 3
27 AYDIN E 4 AYDIN
28 BAFRA T TİPİ 4 BAFRA
29 METRİS 1 NOLU T TİPİ 5 BAKIRKÖY
30 METRİS 2 NOLU T TİPİ 5
31 BAKIRKÖY KADIN KDN.KAP. 3
32 BALIKESİR KAPALI 1 BALIKESİR
33 BALIKESİR L TİPİ 4
34 BANDIRMA M 1 BANDIRMA
35 BATMAN M 2 BATMAN
36 BAYBURT M 2 BAYBURT
37 BERGAMA   M 2 BERGAMA
38 BİLECİK M 2 BİLECİK
39 BOZÜYÜK AÇIK 1
40 BİNGÖL M 3 BİNGÖL
41 BİTLİS E 3 BİTLİS
42 BOLU KAPALI 2 BOLU
43 BOLU F 4
44 BOLVADİN KAPALI 1 BOLVADİN
45 BURDUR E 3 BURDUR
46 BURHANİYE C 1 BURHANİYE
47 BURSA E 4 BURSA
48 BURSA H 4
49 İMRALI YÜK.
GÜV.
4
50 GEMLİK AÇIK 1
51 CEYHAN M 4 CEYHAN
52 ÇANAKKALE E 4 ÇANAKKALE
53 ÇANAKKALE AÇIK 1
54 ÇANKIRI E 3 ÇANKIRI
55 ÇARŞAMBA A 1 ÇARŞAMBA
56 ÇORUM L TİPİ 4 ÇORUM
57 İSKİLİP AÇIK 1
58 ÇORLU A3 1 TEKİRDAĞ
59 DENİZLİ D 3 DENİZLİ
60 DİNAR BTOKC 1 DİNAR
61 DİYARBAKIR E 5 DİYARBAKIR
62 DİYARBAKIR D 4
63 DOĞUBAYAZIT A2 1 DOĞUBAYAZIT
64 DÜZCE B 1 DÜZCE
65 EDİRNE BTOİC 2 EDİRNE
66 EDİRNE F 3
67 EDİRNE AÇIK 1
68 ELAZIĞ E 3 ELAZIĞ
69 ELAZIĞ AÇIK 1
70 ELBİSTAN E 4 ELBİSTAN
71 ELMALI A3 1 ELMALI
72 ERCİŞ A 1 ERCİŞ
73 ERCİŞ AÇIK 1
74 EREĞLİ (KONYA) B 1 EREĞLİ (KONYA)
75 ERMENEK M 2 ERMENEK
76 ERZİNCAN BTOİC 1 ERZİNCAN
77 ERZURUM E 2 ERZURUM
78 ERZURUM H 2
79 ERZURUM AÇIK 1
80 ESKİŞEHİR H 3 ESKİŞEHİR
81 ÇİFTELER KDN.KAP. 1
82 ESKİŞEHİR AÇIK 1
83 FETHİYE A3 1 FETHİYE
84 GAZİANTEP E 4 GAZİANTEP
85 GAZİANTEP H 4
86 GAZİANTEP AÇIK AÇIK 1
87 GEBZE  M 2 GEBZE
88 GİRESUN E 2 GİRESUN
89 GÜMÜŞHANE E 2 GÜMÜŞHANE
90 HAKKARİ BTOİC 2 HAKKARİ
91 HATAY E 4 HATAY
92 HATAY AÇIK 1
93 KIRIKHAN AÇIK 1
94 HINIS A1 1 HINIS
95 IĞDIR B 1 IĞDIR
96 ISPARTA E 3 ISPARTA
97 İNEBOLU M 2 İNEBOLU
98 İSKENDERUN M 3 İSKENDERUN
99 İZMİR BTOİC 2 İZMİR
100 İZMİR 1 NOLU F TİPİ F 3
101 İZMİR 2 NOLU F TİPİ F 3
102 İZMİR 1 NOLU T TİPİ T 3
103 İZMİR 2 NOLU T TİPİ T 3
104 İZMİR 3 NOLU T TİPİ T 3
105 İZMİR 4 NOLU T TİPİ T 3
106 İZMİR KADIN KAPALI KADIN
KAPALI
3
107 İZMİR ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI 3
108 İZMİR AÇIK AÇIK 3
109 İZMİR ÇOCUK ÇOC.EĞT. 1
110 FOÇA AÇIK 1
111 KARABÜK A3 1 KARABÜK
112 ESKİPAZAR AÇIK 1
113 KARAMAN M 2 KARAMAN
114 KARS BTOİC 2 KARS
115 KARTAL H 3 KARTAL
116 MALTEPE  AÇIK 2
117 MALTEPE 1 NOLU L TİPİ 5
118 MALTEPE 2 NOLU L TİPİ 5
119 MALTEPE 3 NOLU L TİPİ 5
120 MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI 3
121 KASTAMONU E 3 KASTAMONU
122 KAYSERİ BTOİC 4 KAYSERİ
123 DEVELİ B 1
124 İNCESU AÇIK 1
125 PINARBAŞI AÇIK 1
126 KIRIKKALE F 2 KIRIKKALE
127 SULAKYURT KAPALI 1
128 DELİCE KAPALI 1
129 KIRKLARELİ E 2 KIRKLARELİ
130 PINARHİSAR KAPALI 1
131 KIRŞEHİR E 3 KIRŞEHİR
132 KİLİS A3 1 KİLİS
133 KOCAELİ C 2 KOCAELİ
134 KOCAELİ 1 NOLU F 3
135 KOCAELİ 2 NOLU F 3
136 KOCAELİ 1 NOLU T TİPİ 5
137 KOCAELİ 2 NOLU. T TİPİ 4
138 KOCAELİ AÇIK 3
139 KONYA E 4 KONYA
140 KOZAN M 2 KOZAN
141 KÜTAHYA E 3 KÜTAHYA
142 MALATYA E 4 MALATYA
143 MANİSA E 4 MANİSA
144 K.MARAŞ E 4 K.MARAŞ
145 MARDİN E 3 MARDİN
146 MERSİN E 4 MERSİN
147 MİDYAT M 2 MİDYAT
148 MUĞLA E 1 MUĞLA
149 MUŞ E 2 MUŞ
150 NAZİLLİ E 3 NAZİLLİ
151 NEVŞEHİR E 1 NEVŞEHİR
152 NİĞDE E 2 NİĞDE
153 OLTU T TİPİ 2 OLTU
154 ORDU E 1 ORDU
155 OSMANİYE T TİPİ 4 OSMANİYE
156 OSMANİYE KAPALI 1
157 TOPRAKKALE AÇIK 1
158 ÖDEMİŞ M 2 ÖDEMİŞ
159 RİZE L TİPİ 2 RİZE
160 SAKARYA L TİPİ 4 SAKARYA
161 GEYVE AÇIK 1
162 SALİHLİ C 2 SALİHLİ
163 SAMSUN E 4 SAMSUN
164 SİİRT E 4 SİİRT
165 SİLİFKE M 2 SİLİFKE
166 SİLİVRİ 1 NOLU L TİPİ 3 SİLİVRİ
167 SİLİVRİ 2 NOLU L TİPİ 4
168 SİLİVRİ 3 NOLU L TİPİ 4
169 SİLİVRİ 4 NOLU L TİPİ 4
170 SİLİVRİ 5 NOLU L TİPİ 4
171 SİLİVRİ 6 NOLU L TİPİ 4
172 SİLİVRİ 7 NOLU L TİPİ 4
173 SİLİVRİ 8 NOLU L TİPİ 4
174 AYAŞ AÇIK 2 SİNCAN
175 SİNOP E 2 SİNOP
176 SİVAS E 3 SİVAS
177 SİVAS AÇIK 1
178 SİVEREK A3 1 SİVEREK
179 SÖKE A3 1 SÖKE
180 ŞANLIURFA E 3 ŞANLIURFA
181 AKÇAKALE AÇIK AÇIK 1
182 ŞEBİNKARAHİSAR K2 1 ŞEBİNKARAHİSAR
183 ŞIRNAK KİR. 1 ŞIRNAK
184 POZANTI M 1 TARSUS
185 TEKİRDAĞ BTOİC 2 TEKİRDAĞ
186 TEKİRDAĞ 1NOLU F 3
187 TEKİRDAĞ 2NOLU F 4
188 TEKİRDAĞ 1NOLU T T TİPİ 3
189 TEKİRDAĞ 2NOLU T T TİPİ 3
190 TOKAT T TİPİ 2 TOKAT
191 TUNCELİ A3 1 TUNCELİ
192 UŞAK E 3 UŞAK
193 ÜNYE M 1 ORDU
194 PAŞAKAPISI BTOİC 2 ÜSKÜDAR
195 ÜMRANİYE E 4
196 ÜMRANİYE T.TİPİ T TİPİ 4
197 VAN M 3 VAN
198 VAN F TİPİ F 4
199 VEZİRKÖPRÜ M 1 VEZİRKÖPRÜ
200 YOZGAT E 2 YOZGAT
201 ZİLE M 1 ZİLE
202 ZONGULDAK M 2 ZONGULDAK
TOPLAM 485

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.