4/b'lilerin Temmuz Ayı Tavan Maaşları..

4/B'lilerin Temmuz ayı tavan maaşları

4/b'lilerin Temmuz Ayı Tavan Maaşları..
11 Temmuz 2013 Perşembe 00:55

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli
Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339

GENELGE (Sıra No: 7)

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 04.07.2013 tarihli ve 27998389.115913/6138 sayılı Genelge ile 1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076791) olarak,

- Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,0275)

olarak,

- İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02435) olarak,

belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında 1 Temmuz tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2013 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilmiştir. İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2013 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2013 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2013 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %4 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

d) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2013-31/12/2013 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2013 tarihi itibariyle geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31’i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 6 ncı maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 2013 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4) 2013 yılında çalıştırılmış olanlardan 2014 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2013 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2014 yılına ilişkin aylık net ücretleri 0cak/2014’de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2014 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2013 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EKLER:

Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

(1) SAYILI CETVEL
1/7/ 2013   TARİHİNDEN   GEÇERLİ OLMAK  ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN  ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK  SÖZLEŞMELİ   PERSONELİN   UNVAN  BAZINDA  ÜCRET  TAVANLARI ( TL )
UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET   AYLIK TUTAR KISMİ  ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL   NET ÜCRET  TAVANI TAM  ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL   NET ÜCRET  TAVANI
Avukat AH 1/1 1.923,75 961,88 2.404,69
Mimar TH 1/1 2.090,01 1.045,01 2.612,51
Mühendis TH 1/1 2.090,01 1.045,01 2.612,51
Veteriner SH 1/1 1.952,04 976,02 2.440,05
Şehir Plancısı TH 1/1 2.090,01   2.612,51
Fizikçi TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Kimyager TH 1/1 1.899,29   2.374,11
İstatistikçi TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Jeolog TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Arkeolog TH 1/1 1.855,89   2.319,86
Restoratör ( Yükseköğrenim   Mezunu ) TH 1/1 1.637,17   2.046,46
Tekniker TH 1/1 1.636,14   2.045,18
Grafiker  ( Yükseköğrenim Mezunu ) TH 1/1 1.637,17   2.046,46
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.637,17   2.046,46
Teknisyen ( Lise  Dengi Mesleki   Öğrenim Mezunu ) TH 3/1 1.296,89   1.621,11
Teknik  Ressam ( Lise Dengi  Mesleki   Öğrenim Mezunu ) TH 3/1 1.296,89   1.621,11
Teknik  Ressam ( Yükseköğrenim   Mezunu ) TH 1/1 1.628,17   2.035,21
Hidrobiyolog TH 1/1 1.640,42   2.050,53
Hidrolog TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Jeofizikçi TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Jeomorfolog TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Laborant ( Lise  Dengi Mesleki   Öğrenim Mezunu ) TH 3/1 1.296,89   1.621,11
Matematikçi TH 1/1 1.899,29   2.374,11
Ölçü  Ayar Memuru ( Lise Dengi  Mesleki   Öğrenim Mezunu ) TH 3/1 1.296,89   1.621,11
Pilot TH 1/1 1.640,42   2.050,53
Topograf ( Lise  Dengi Mesleki   Öğrenim Mezunu ) TH 3/1 1.296,89   1.621,11
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.637,17   2.046,46
Çözümleyici GİH 1/1 1.427,21   1.784,01
Programcı GİH 1/1 1.427,21   1.784,01
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 2.396,51   2.995,64
Mütercim GİH 1/1 1.328,27   1.660,34
Tercüman ( Yükseköğrenim   Mezunu ) GİH 3/1 1.246,97   1.558,71
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.236,73   1.545,91
Eğitmen ( Lise  Dengi Mesleki  Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.220,44   1.525,55
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.236,73   1.545,91
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.220,44   1.525,55
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.281,81   1.602,26
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.281,81   1.602,26
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.214,75   1.518,44
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.206,61   1.508,26
Sosyolog TH 1/1 1.640,42   2.050,53
Uzman Tabip SH 1/1 2.247,01   2.808,76
Tabip SH 1/1 1.985,41   2.481,76
Diş Tabibi SH 1/1 1.800,38   2.250,48
Psigolog SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Biyolog SH 1/1 1.620,58   2.025,73
Bakteriyolog SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.557,82   1.947,28
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.608,50   2.010,63
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.557,82   1.947,28
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Eczacı SH 1/1 1.719,83   2.149,79
Fizyoterapist SH 1/1 1.647,56   2.059,45
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.357,88   1.697,35
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 1.987,46   2.484,33
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.567,06   1.958,83
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.372,75   1.715,94
Antropolog SH 1/1 1.611,58   2.014,48
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.641,50   2.051,88
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 1.300,86   1.626,08
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI
UNVAN Ö ğ renim Durumu Hizmet Yılı Oran (% ) 01/07/2013­31/12/2013 DÖNEM İ BRÜT TUTAR
Hukuk Müşaviri a) 13 y ı l ve daha fazla olanlar 170 1.240,17
b) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 948,37
Avukat   a) 19 y ı l ve daha fazla olanlar 150 1.094,27
  b) 13-18 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 1.021,32
  c) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 948,37
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı   a) 18 y ı l ve daha fazla olanlar 150 1.094,27
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 1.021,32
  c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 948,37
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi   a)18 y ı l ve daha fazla olanlar 120 875,42
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 110 802,47
  c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 729,51
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Lisans mezunu olanlar a) 21 y ı l ve daha fazla olanlar 110 802,47
b) 15-20 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 729,51
c) 6-14 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
d) 0-5 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 620,09
Önlisans mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 110 802,47
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 729,51
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 620,09
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 100 729,51
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 620,09
Uzman Tabip a) 13 y ı l ve daha fazla olanlar 200 1.459,03
b) 7-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 190 1.386,08
c) 0-6 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 180 1.313,13
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) a) 16 y ı l ve daha fazla olanlar 190 1.386,08
b) 10-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 180 1.313,13
c) 0-9 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 170 1.240,17
Diş Tabibi a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 185 1.349,60
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 175 1.276,65
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 165 1.203,70
Veteriner a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 165 1.203,70
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 155 1.130,75
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 145 1.057,80
Eczacı a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 140 1.021,32
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 948,37
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 120 875,42
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog a) 18 y ı l ve daha fazla olanlar 115 838,94
b) 12-27 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 765,99
c) 3-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 693,04
d) 0-2 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar a) 21 y ı l ve daha fazla olanlar 115 838,94
b) 15-20 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 765,99
c) 6-14 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 693,04
d) 0-5 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
Önlisans mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 115 838,94
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 765,99
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 693,04
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 105 765,99
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 693,04
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
Çözümleyici, Programcı, Mütercim a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 115 838,94
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 110 802,47
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 729,51
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman Yüksekö ğrenim mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 110 802,47
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 729,51
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 620,09
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 100 729,51
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 656,56
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 620,

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.