4/b Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı Yapılacak...

4/B Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı Yapılacak

 4/b Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı Yapılacak...
24 Eylül 2012 Pazartesi 11:52

Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Sağlık Personel Alınacaktır.


Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B), Ortaöğretim ve önlisans mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip olmak.

g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ: Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARİ:

1) Lisans mezunları için 2012 KPSS (B), Ortaöğretim mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

 

IV- İSTENEN BELGELER:

1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3) Ortaöğretim ve Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

4) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5) Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

7) 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir

 

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3) Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca tebliğ mahiyetindedir.

ADRES : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Zeve Kampüsü-VAN TEL : 0432 486 54 22 B.58872


ÜNVANI__________

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Röntgen Teknisyeni

2

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu RaCyolop Bölumu Mezunu Olmak.

* En az yedi (7) yıl üniversite Hastanelerinde Radyoloji Anabilim Dalında arz eden (Skope.v.p., MamoRrafi ünitelerinin çekimlerinde en az iki (2) yıl deneyimli olmak.)

 

 

* Sağlık Hizmetten Yüksekokulu Radyoloıi Bölumu Mezunu olmak.

Röntgen  Teknisyeni

1

- CO 60 Tele Terapi cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası ve Lineer Akselaratör kullana efiitim sertifikası sahibi olmak.

Röntgen Teknisyeni

3

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünden mezun olmak.

 

 

- Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni

2

- Anyjio ve grişimsel radyolojide tecrübeli olmak.

- I.V.P., Mamoffafi deneyimi olmak.

 

 

- En az iki (2) yıl Üniversite Hastanelerinde çalışmış olmak.

Ebe

4

- Sağlık Yüksek Okullannm Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak.

 

t

- Sağlık Yüksek Okullannm Ebelik Bolümü Lisans Mezunu olmak.

Ebe

1

• Yeni Doğan Ünitesinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak.

Ebe

 

• Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.

Acil Tıp Teknisyeni

1

- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak.

1

- Çocuk Anabilim Dallannda en az beş (5) yıl çalışmış olmak.

Acil Tç Teknisyeni

t

- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak.

1

- Beyin Cerrahi Kiimfcnde en az beş (S) yıl çalışmış olmak.

Acil Tıp teknisyeni

         Sağlık Meslek lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak.

 

 

• Meslek Yüksek Okulu Anestezi Teknikeriift Bölümünden mezun olmak.

Anestezi Teknikeri

1

- En az bir  (1) yıl üniversite hastanelerinde  çalışmış  olmak.

 

 

- En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

 

               Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikeri# Bölümünden mezun olmak.

Anestezi Teknikeri

         • En az iki (2) yıl  üniversite  hastanelerinde çalışmış olmak

 

 

• En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

Anestezi Teknikeri

1

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikeriift Bölümünden mezun olmak. En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış ve en az on (10) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

 

 

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikeriift Bölümünden mezun olmak.

Anestezi Teknikeri

1

En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak.

 

 

En az dört (4) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

 

 

- Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü mezunu olmak.

Anestezi Teknisyeni

1

• En az bir (1) yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak.

 

 

• En az beş (5) yıl Kalp Damar Cerrahi Anestezi Teknisyeni tecrübesi olmak.

 

 

• Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.

Büro Personeli

1

• Bilgisayarlı Blok Kesici (Compocotıer) ve C0.60

 

 

- Tele Terapi kullanıcı efttimi sertifikasına sahip olmak ve beş (5) yıl deneyimli olmak.

 

 

• On Lisans mezunu olmak.

 

1

Milli Efttim bakanlığı onaylı bflftsavar sertifikası olmak.

Büro personeli

1

• Milli Efttim Bakanlıft onaylı yabancı dil sertifikası olmak.

 

 

• İletişim becerileri ve diksiyon efttimi katılım belgesi olmak.

 

 

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Büro Personeli

1

• Milli Efttim Bakanlıft onaylı beş (5) programlı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

 

 

• Hastane bilgi yönetim sistemi kullancılan ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

 

 

• On Lisans mezunu olmak.

Büro Personeli

1

• Milli Efttin Bakanlıft onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

 

 

• Fıziko terapi sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli

1

• On Lisans mezunu olmak.

1

- Milli Efttim Bakanlıft onaylı bilftsavar sertifikasına sahip olmak.

 

      

BİRİMİ: DIŞ HEKIMUGI FAKÜLTESİ

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli

1

• Lisans Mezunu olmak.

-   Hastane bilgi yönetim sistemi kullanılan ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

-     Dental amaçlı cihazlann kullanım ve bakım efttimi sertifikasına sahio olmak.Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.