39. Ek Yerlestirme Duyurusu

ARDAHAN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 39. (otuz dokuz) EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

39. Ek Yerlestirme Duyurusu
30 Ekim 2014 Perşembe 17:57

İlimiz, 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” gereği 09/08/2010 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına başlamıştır.

İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden çeşitli nedenlerle boşalmış olan 1 (bir) Aile  Hekimliği  pozisyonuna  Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 25.01.2013 tarih ve 28539) hükümlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ek Yerleştirme duyurusu 21.10.2014 – 27.10.2014  tarihleri arası Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanarak duyurulacaktır. Müracaatlar 27.10.2014 tarihinde başlayacak ve 31.10.2014 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.  Yapılan  müracaatlar  sonucunda  oluşan  tercih  öncelik  sıralaması  ve  hizmet  puanını  gösteren  liste 31.10.2014 – 04.11.2014  tarihleri arasında http:/www.ardahanhsm.gov.tr web adresinde ilan edilecektir. 

Yerleştirme işlemleri 06.11.2014 (perşembe) günü saat  15:00’ten itibaren  Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi bir komisyon tarafından yürütülecek ve karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler, 30.12.2010 tarih ve 227801 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işleme tabi tutulacaktır.

Yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüz http:/www.ardahanhsm.gov.tr web sayfasında yayınlanacaktır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR

Yerleştirme işlemleri 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ( Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar Madde 15) çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

 

a)     Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

   b)    Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde                                      aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

   c)  Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

   ç)  Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

   d)   İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 3359 sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmet yükümlüsü olarak görev Hekimler (Aile Hekimliği uzmanları dahil ) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde Aile Hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebileceklerdir.

               Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı elemanı olarak Aile Hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri birliği genel sekreterliğince karar verilecektir. 

Yerleştirme işleminde, her gruptaki hekimler önce kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve o gruptakilerden en yüksek hizmet puanı olan hekimden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır (Eğitimden kazanılan ek puanlar sadece aile hekimliği ilk yerleştirmelerinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklendiğinden bu yerleştirmede dikkate alınmayacaktır). Yerleştirme yapılan gruptaki işlemlerin bitmesi ile bir alt gruba geçilerek aynı işlemler tekrar edilir.

Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı “Ardahan İli Aile Hekimliği 39.(Otuz dokuz) Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu,yıllık izin ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

Boşalan pozisyona müracaatı kabul edilen aile hekimi onbeş gün içinde görevine başlamak zorundadır.

 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER

 

3359 sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmet yükümlüsü olarak görev yapan Hekimler (Aile Hekimliği uzmanları dahil ) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde Aile Hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebileceklerdir.

 

- İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler:

  Başvuru Dilekçesi ( EK 2 ).

  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1 Temmuz 2014 tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)

            - İdari görev yapan hekimlerden istenecek belgeler:

  Başvuru Dilekçesi ( EK 3 ),

  İdari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge

  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1 Temmuz 2014 tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)

 Muvafakatname Belgesi ( Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Hekimleri)

           - Daha evvel başvurusu olan hekimlerden istenecek belgeler:

  Başvuru Dilekçesi ( EK 4 ).

  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1 Temmuz 2014 tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)

 Muvafakatname Belgesi ( Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Hekimleri)

- Kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan Aile Hekimliği uzmanları ile tabip / diğer uzman tabiplerden

   İstenecek belgeler:

  Başvuru Dilekçesi ( EK 5 ),

  Aile Hekimi Bilgi Formu ( EK 1 ),

  Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi ( PBS )’den alınan 1 Temmuz 2014 tarihine ait Hizmet Puan Belgesi ( Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.),

 Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının o­naylı örneği (Aile  Hekimliği uzmanları hariç )

 Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler kadrosunun bulunduğu kurumdan alacakları onaylı Hizmet Cetveli, Muvafakatname Belgesi ( Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Hekimleri)

 Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  Aile hekimi iken, askerlik veya doğum sonrası ücretsiz izin nedeniyle görevinden ayrılan hekimler: Askerlik sonrası / Doğum Sonrası (Ücretsiz İzin Sonrası) göreve başlama tarihini gösterir belge.

 

  Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

 

       * Nüfuslar güncel nüfus sayılarına göre düzenlenmiştir.
 

ARDAHAN İLİ BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI

Sıra No

ASM Adı

AH Bölgesi

Aile Sağlığı Elemanı

Mobil Nüfus *

Toplam Nüfus *

1

ARDAHAN MERKEZ 5 NOLU (HASKÖY) ASM

750110 NOLU AHB

VAR

2220

2942

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


Ekler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.