2. Basamak Performans Yönetmeliğinde Değişiklik

2. Basamak Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

2. Basamak Performans Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Kasım 2015 Cuma 07:41

"İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge" 01.05 .2011 tarihi itibariyle değiştirilmiştir! (04.05.2011)

(03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)
ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE
BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ
UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ikinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan personele
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için  dâhili
branşlarda görev yapan uzman tabiplerin yatan hasta toplam  vizit puanının toplam girişimsel puanına 
oranının ölçülmesiyle, cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin A, B, C, D grubu  toplam 
ameliyat ve girişim puanlarının toplam girişimsel puanına oranının ölçülmesiyle,  ameliyat veya vizit 
puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tabip dışı tüm personel için ise 
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölümlerin 
değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen Bölüm Puanı esas alınarak belirlenen kriterlere göre 
performansının ölçülmesi suretiyle kurumlarda verimlilik artışı sağlanması ve  personelin  birim 
performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı  ikinci basamak sağlık kurumlarında
(hastane rollerine göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum  ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye 
Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff)
bendi ile aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
Madde 4-
(1) Bu Yönergede geçen;
a)  Yönetmelik: 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
b) Yönerge: 01/03/2011 tarihli ve 9489 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”ni,
c) Hizmet Kalitesi Standartları:  01/03/2011 tarihli ve  9489 tarihli “Sağlıkta Performans ve 
Kalite Yönergesi”nin kurumlar belirlenen Hastane Hizmet Kalitesi Standartlarını,
ç)  Dönem: Birim Performans Katsayısının hesaplanacağı ayların her birini, 
d) Kurum:  Bakanlığa bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarını (hastane rollerine göre D ve E 
grubu olan hastaneler hariç)
e) Birim: Kurumda personelin görev yaptığı yeri,
f) Bölüm: Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hizmet Kalite Standartlarında yer alan ana 
başlık bölümlerini,
g)  Bölüm Puanı:  Kurumlarda  Cerrahi/Dahili Branş Birim Performans Katsayısı esas alınarak 
birim performans katsayısı tespit edilen  uzman tabipler hariç  diğer  personelin görev yaptığı birime 
ilişkin  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi  hizmet kalite  standartlarında yer alan bölüm
standartlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenen ve (0) ile (1) arasında değişen puanı,
ğ) Toplam Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı: 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam 
Onayı ile yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesinde yer alan girişimsel işlemlerden ilgili uzman 
hekimin o dönem elde etmiş olduğu toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanını,2
h) Vizit Puanı: Dahili branşlarda görev yapan her bir uzman tabibin, o dönem yoğun bakım ve 
servislerde yatan her hasta için günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit puanından elde ettiği toplam 
puanı,
ı) Dahili Branş Birim Performans Katsayısı: Dahili  branşlarda görev yapan  her bir  uzman 
tabibin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere o dönem elde ettiği vizit puanının, o dönem 
elde ettiği toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına  oranı esas alınarak belirlenen (0,85) ile 
(1) arasında değişen katsayıyı,
i) Ameliyat Puanı: Cerrahi  branşlarda  görev yapan  her  bir  uzman tabibin, o dönem yapmış 
olduğu A, B, C, D grubu  ameliyat ve girişimden elde ettiği toplam puanı (E grubu ameliyatlar ve E 
grubu girişimler hariç),
j)  Girişimsel işlem puanı:05/05/2009 tarihli  2729 sayılı  Makam  Onayı ile yürürlüğe giren 
Girişimsel İşlemler Puan Listesinde belirtilen  A1, A2,  A3, B, C, D ve  E grubu  ameliyat ve girişim 
tanımlarını,
k) Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı:  Cerrahi branşlarda görev yapan  her  bir  uzman 
tabibin  ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere o dönem elde ettiği  ameliyat puanı ile
girişimsel işlem  puanı toplamının, o dönem elde ettiği  toplam  tabip  muayene ve  girişimsel  işlem 
puanına oranı esas alınarak belirlenen (0,85) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
l) Diğer Tabipler: Laboratuar branşları, Patoloji, Anestezi, Radyoloji, Acil Tıp, Temel Tıp, Halk 
Sağlığı, Nükleer Tıp, Radyasyon  Onkolojisi,  Tıbbi ekoloji ve Hidroklimatoloji,  Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp uzmanlığı gibi ameliyat veya vizit puanı bulunmayan branşlarda bulunan uzman 
tabipler ile pratisyen tabip ve diş tabiplerini,
m) Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı: Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan  uzman 
tabipler ile pratisyen tabip ve diş tabiplerinin  ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılacak olan ve 
görev yaptıkları  birim için belirlenen  bölüm puanı esas alınarak hesaplanan (0,85) ile (1) arasında 
değişen katsayıyı,
n) Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı:  Tabip dışı tüm personelin  ek ödemesinin 
hesaplanmasında kullanılacak olan ve görev yaptıkları birim için belirlenen bölüm puanı esas alınarak 
hesaplanan (0,90) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
o) Toplam Doğum Sayısı: O dönem içerisinde sezaryen dahil yapılan tüm doğumları,
ö) Primer Sezaryen Oranı Katsayısı: Kadın Doğum branşında görev yapan her bir uzman tabibin 
o dönem yapmış olduğu primer sezaryen sayısının toplam doğum sayısına oranından oluşan katsayıyı,
p)  Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı: Kadın Doğum branşında görev yapan her bir uzman
tabibin ilgili dönemde toplam primer sezaryen ameliyatı puanı hariç, toplam mükerrer sezaryen puanı 
dahil olmak üzere, yapmış olduğu A, B, C, D grubu ameliyat ve girişim puanları toplamını,
r)  Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı Katsayısı: Kadın Doğum branşında görev yapan her bir 
uzman tabibin  o dönem  elde ettiği  Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı esas alınarak hesaplanan 
(0,85) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
s)  Kadın Doğum  Branşı  Birim Performans Katsayısı:  Ek ödemenin hesaplanmasında 
kullanılmak üzere ilgili dönemde Kadın Doğum  branşında görev yapan her bir uzman tabibin, Kadın 
Doğum Branşı Ameliyat Puanı Katsayısı  (toplam  primer  sezaryen puanı hariç) ile Primer Sezaryen 
Oranı Katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan (0,85) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Birim Performans Katsayısı tespitine ilişkin usul ve 
esaslar
Temel Esaslar             
Madde 5-
(1) Kurumlarda görevli dahili ve cerrahi branşlardan ameliyat ve vizit puanı hesaplanan  her 
bir uzman  tabibin birim  performans katsayısı  her dönem için hesaplanır ve Yönetmelik uyarınca 
ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır.  Personelin  Dahili/Cerrahi Branş Birim 
Performans Katsayısı  brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler 
düşüldükten sonra personele yapılacak net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme 3
tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde birim performans katsayısı ilgili personelin 
tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak brüt ek ödeme tutarı bulunur.
(2) Diğer tabiplerin ve  tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı Sağlıkta 
Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı birim için belirlenen bölüm puanı esas alınarak 
tespit edilir. Tespit edilen katsayı esas alınarak  belirlenen Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı 
ve Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı her ek ödeme dönemi için  personele Yönetmelik 
uyarınca ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır.  Diğer Tabipler Birim 
Performans Katsayısı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı  brüt ek ödeme tutarı ile 
çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düşüldükten sonra personele yapılacak net ek 
ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması 
halinde birim performans katsayısı ilgili personelin tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak brüt ek ödeme 
tutarı bulunur.
(3) Yönetici birim performans katsayısı uygulanan yöneticiler için  bu Yönerge uyarınca
birim performans katsayısı uygulanmaz.
(4) Dahili ve cerrahi branş birim performans katsayısı hesaplanan uzman tabiplerinin ilgili 
kuruma naklen atanması, açıktan atanması veya geçici görevle gelmesi halinde birim performans 
katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak esas alınır.
(5) İlgili  kuruma naklen atanan, açıktan atanan veya  Bakanlığa bağlı kurum veya 
kuruluşlardan geçici görevle gelen diğer tabipler ile tabip dışı personelin birim performans katsayısı 6 
(altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır.
(6) 2547 sayılı  Kanunun 38 inci maddesine göre  Bakanlığa bağlı ikinci basamak  sağlık 
kurumlarına görevlendirilen dahili ve cerrahi branş uzman tabipleri ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
4 üncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle Bakanlık kurumlarına görevlendirilen dahili 
ve cerrahi branş uzman tabiplerinin birim performans katsayısı  6 (altı) ay süreyle  bir (1) olarak esas 
alınır.
(7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay  veya daha fazla 
süreyle Bakanlık kurumlarına görevlendirilen personelden  diğer tabipler ve tüm tabip dışı personelin 
birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır.
(8) Ameliyat veya vizit puanı bulunan dahili veya cerrahi branş uzman tabiplerin  ek 
ödemesinin  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi uyarınca  döner sermaye 
komisyonu tarafından 2/3 oy çokluğu ile hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması 
yönünde karar alınması halinde,  ilgili uzman tabibin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden 
hesaplanan brüt ek ödeme tutarı o dönem ilgili uzman tabip için belirlenen Cerrahi/Dahili Branş Birim 
Performans Katsayısı ile çarpılır.
(9) Hizmete yeni açılan kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl 
süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır.
(10) Birleştirilen kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 
1 (bir) olarak esas alınır.
(11) Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle görevlendirilen personelin birim performans 
katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.
(12) İlgili dönem hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi 
Yönetmelik gereği asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılması gereken  durumlarda 
eğitim ve/veya görevlendirme süresince birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.
(13) İlgili dönem içerisinde hem görev yaptığı kurumda, hem de görev yaptığı kurum dışında 
başka kurumda geçici görevlendirme ile çalışan personelin  geçici görevlendirme ile çalıştığı kurumda 
çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.
(14) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen 
tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; Sağlıkta Performans ve 
Kalite Yönergesi uyarınca değerlendirmenin yapıldığı ilgili dönemde (altı aylık sürede) en fazla görev 
yaptığı birim için belirlenen bölüm puanı esas alınarak tespit edilir.
(15) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllerde Bakanlıkça 
uygun görülmesi halinde Dahili ve Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı, Diğer Tabipler Birim 
Performans Katsayısı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı 1 (bir) olarak değerlendirilir.4
(16) Ameliyathane ve/veya servislerin bakım, onarım veya tadilat gibi nedenlerle hizmet 
veremediği dönemlerde  bakım, onarım veya tadilat süresince  Dahili/Cerrahi Branş Birim Performans 
Katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.
(17) Hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirme yapılmayan  birimlerde görev 
yapan ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm 
tabip dışı personelin birim performans katsayısı;  değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması 
esas alınarak tespit edilir.
(18) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen 
tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelden görev yaptığı birim için Bölüm Puanı 
belirlenemeyenlerin  birim performans katsayısı;  Hizmet kalite standartları çerçevesinde 
değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilir.
(19) Meslek Hastalıkları Hastanelerinde  görev yapan tüm tabiplerin  birim performans 
katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.
(20) Dal hastanelerinde  farklı branşta konsültan hekim olarak çalışan dahili ve cerrahi branş 
uzman tabiplerin birim performans katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve 
esasları doğrultusunda hesaplanır.
(21) Semt polikliniklerinde çalışan dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerin semt 
polikliniğinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans 
Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.
(22) Yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilen ve Hastane Hizmet Puan 
Ortalamasından ek ödeme alan dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerin birim performans katsayısı 
Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.
(23) İlgili dönem birim performans katsayısının tespitine ilişkin tüm işlemler başhekim 
tarafından yürütülür ve bir sonraki dönemin en geç 5  inci gününe kadar imzalanarak tutanak altına 
alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Madde 6- (1) Kurumlarda dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabibin o dönem yoğun 
bakım ve servislerde yatan her hasta için günde en az iki kez yaptıkları hasta başı vizit puanından elde 
ettiği toplam puanın, toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve 
aşağıdaki tabloda  yer alan katsayı, ilgili dönem  ilgili uzman tabibin  Dâhili Branş Birim Performans 
Katsayısı olarak esas alınır.
Vizit Puan Oranı  Katsayı
≥ % 5 1
< %   5  -  ≥  %  3 0,95
< %   3  -  ≥   1 0,90
< %   1 0,85
(2) Kapalı psikiyatri servisi bulunan  kurumlarda erişkin ve çocuk psikiyatri branşının  Dâhili 
Branş Birim Performans Katsayısı birinci fıkrada belirlenen Vizit Puan Oranı esas alınarak hesaplanır.
(3) Kapalı psikiyatri servisi bulunmayan kurumlarda  erişkin ve çocuk  psikiyatri branşında 
çalışan uzman tabipler, cildiye, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşında çalışan uzman 
tabipler ile yan dal uzman tabiplerinin birim performans katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans 
Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.
(4) Kardiyoloji  branşı uzman tabiplerinin Birim Performans Katsayısı aşağıdaki şekilde 
hesaplanır.
a) invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanlarının Birim Performans Katsayısı5
Kardiyoloji branşında olup invaziv girişim yapan her bir uzman tabibin o dönem yapmış olduğu 
toplam A, B, C, D, E grubu girişim puanı toplamının, toplam tabip muayene ve girişimsel işlem 
puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Kardiyoloji Branşında 
İnvaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanının Birim Performans Katsayısı olarak esas alınır.
Girişim Puan Oranı  Katsayı
≥ % 15 1
< %   15  -  ≥  %   10 0,95
< %   10 -  ≥  %   5 0,90
< % 5 0,85
b) İnvaziv girişim yapmayan kardiyoloji uzmanlarının Birim Performans Katsayısı
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda  Birim Performans 
Katsayısı hesaplanır
Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Madde 7-    (1) Cerrahi branşlarda görev yapan  her bir uzman tabibin o dönem yapmış olduğu
toplam A, B, C, D grubu  ameliyat ve girişim  puanı toplamının (E grubu ameliyatlar ve  E grubu 
girişimler hariç) toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki 
tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı olarak esas alınır.
Ameliyat Puan Oranı  Katsayı
≥ % 10 1
< %   10  -  ≥  %   7 0,95
< %   7  -  ≥  %   4 0,90
< % 4 0,85
Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Madde 8-   (1) Kadın doğum branşında çalışan  her bir uzman tabibin o dönem yapmış olduğu
toplam A, B, C, D grubu ameliyat ve girişim puanı toplamının (toplam primer sezaryen puanı, E grubu 
ameliyatlar ve E grubu girişimler hariç toplam mükerrer sezaryen puanı dahil) toplam tabip muayene 
ve girişimsel işlem puanına  oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem 
Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı Katsayısı olarak esas alınır.
Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan Oranı 
(toplam primer sezaryen puanı hariç)
Ameliyat Puanı Katsayısı
≥ % 8 1
< %  8  -  ≥  %  5 0,95
< %  5 -  ≥ %  2 0,90
< %   2 0,85
(2) Kadın Doğum branşında görev yapan her bir uzman tabibin o dönem yapmış olduğu primer 
sezaryen sayısının toplam doğum sayısına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, 
ilgili dönem Primer Sezaryen Oranı Katsayı olarak esas alınır.
Primer Sezaryen Oranı  Primer Sezaryen Oranı Katsayısı
≤ % 15 1
> % 15 - ≤  % 20 0,95
> % 20 - ≤  % 25 0,90
>  % 25 0,856
(3) Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısının Hesaplanması: 
a) Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan Katsayısı ile Primer Sezaryen Oranı Katsayısının 
aritmetik ortalaması esas alınarak Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısı bulunur.
Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan Katsayısı + Primer Sezaryen Oranı Katsayısı 
KDBBPK =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
b) O dönem kadın doğum uzmanının toplam doğum sayısının 0 (sıfır) olması durumunda, 
Primer Sezaryen Oranı Katsayısı, Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısı hesaplanmasına 
dahil edilmez ve Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısı olarak sadece Kadın Doğum Branşı 
Ameliyat Puanı Katsayısı esas alınır.
Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Madde 9  -    (1) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan  uzman tabipler ile 
pratisyen  tabip  ve diş tabiplerinin Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca  görev yaptığı 
birim için belirlenen  bölüm puanına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem 
Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı olarak esas alınır.
Bölüm Puanı Katsayı
≥ 0,86 1
                           ≥ 0,80  - < 0,86 0,95
                           ≥ 0,70 -   < 0,80 0,90
<  0,70 0,85
             
Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısının Hesaplanması
Madde 10  -   (1)  Kurumlarda görevli tabip dışı tüm personelin Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi uyarınca  görev yaptığı birim için belirlenen  bölüm puanına karşılık gelen ve aşağıdaki 
tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem  her bir tabip dışı personelin  Tabip Dışı Personel Birim 
Performans Katsayısı olarak esas alınır.
Bölüm Puanı Katsayı
≥ 0,86 1
                           ≥  0,80  - < 0,86 0,97
                           ≥ 0,70 -   < 0,80 0,94
<  0,70 0,90
Madde 11  -    (1)  Bu Yönerge  usul ve esasları  uyarınca hesaplanan  birim performans katsayısı 
personelin brüt ek ödeme tutarı ile çarpılır. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının 
üzerinde olması halinde Birim Performans Katsayısı tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek 
ödeme tutarı bulunur.
Geçici Madde 1- (1) Haziran 2011 dönemi için, Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı ve 
Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile 
yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”  uyarınca görev yaptığı birim için 
belirlenen bölüm puanı esas alınarak tespit edilir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
            Madde 12 – (1) 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “İkinci 
Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair 
Yönerge” 01/05/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.7
Yürürlük 
Madde  13- (1)  Bu Yönergenin; Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 
uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans 
katsayısının brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ek ödemelerinin hesaplanmasına ilişkin hükümleri 
01/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise 01/05/2011 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

haberin orjinal hali

 


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.