112 Acilin Kanunu Yeniden Yazılıyor

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile Ambulans ve sağlık araçları yönetmelğinde değişiklilk yapmak üzere bakanlığın hazıradığı taslağın önemli bölümlerini yayınlıyoruz.

112 Acilin Kanunu Yeniden Yazılıyor
28 Ağustos 2014 Perşembe 09:21

 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile Ambulans ve sağlık araçları yönetmelğinde değişiklilk yapmak üzere bakanlığın hazıradığı taslağın önemli bölümlerini yayınlıyoruz.

personelsaglikhaber.net

 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinin 4 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       “4) Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve ekipmanla donatılmış araçlardır. Özel donanımlı ambulansların ambulans uygunluk belgesi, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak ek-6’ya uygun olarak müdürlükçe düzenlendikten sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamanın yanısıra ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Ancak yeni doğan ambulansı ile obez ve çoklu hasta taşıyan ambulanslarda hava takviyeli süspansiyon sistemi mevcut olacaktır. Arazi tipi kar paletli, çoklu hasta taşıyabilen, obez hasta taşıyabilen, hovercraft, medikal kurtarma aracı, kara, deniz ve kar motosikleti, pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi özel donanımlı ambulansların ambulans olarak tescili; teknik ve tıbbi özellikleri bakımından Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak müdürlükçe ek-6’ya uygun olarak düzenlenecek ambulans uygunluk belgesi ile yapılır.”

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARIDaha önce olmayan yeni eklenen malzemeler,

Kişisel Koruyucu Başlık

Sırt tahtası ( Erişkin ve Pediatrik?) Baş sabitleyici ve örümcek kemer ile birlikte

Perkutan acil treakostomi kiti

Tıbbi, evsel, delici-kesici atık kutuları

Kemik içi sıvı uygulama aparatı ( çocuk ve erişkin )

Termal battaniye

Pelvis sabitleme kemeri


 

AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR

Listeden çıkartılacak ilaçlar ;

İSOLYTE 500 cc.

İSOLYTE P 500 cc.

İSOLYTE S 500 cc.

PARACETAMOL TABLET

MANNİTOL 500 cc.Acil Sağlık Temel Hizmet Birimleri

Madde 9- (1) Acil sağlık hizmetleri müdürlüklerde şube müdürlükleri tarafından yürütülür, koordine edilir ve denetlenir. Müdürlüklerde temel hizmet birimleri; şube müdürlüğü ve başhekimliktir.

 

Şube Müdürlüğü

Madde 10- (1) Müdürlük adına acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine eden, planlayan ve değerlendiren birimdir.

(2) Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Müdürlük adına il genelinde acil sağlık hizmetlerini koordine etmek

b) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini planlamak

c) Hastane acil servisleri ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

ç) İldeki tüm ambulans, hasta nakil ve acil sağlık araçlarının ruhsatlandırma işlemleri ile denetimlerini yapmak,

d) İlgili şube ve kurumlarla birlikte hastane acil servislerini denetlemek ve koordine etmek

e) Acil servislerin personel ve malzeme standartlarına uyumunu denetlemek

f) İl ASKOM’da alınan kararlara uygun biçimde, sağlık tesislerinin planladığı acil, yoğun bakım ve özellikli birimlerin bakım-onarım ve tadilat işlemlerini hizmet sunumunun aksamaması yönüyle koordine etmek,

g) Afetlerde ve olağandışı durumlarda sunulacak acil sağlık hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine etmek

ğ) İl düzeyinde ilk ve acil yardım eğitimlerinin verilmesini organize etmek

h) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, İlkyardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırma, sınav ve denetim faaliyetlerini yürütmek,personelsaglikhaber.net

i) Görev alanı ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek

 
 
Şube Müdürlüğünün Alt BirimleriMADDE 11- (1) Şube müdürlüğü kendi görevleri ile ilgili olarak, görevin sürekliliği ve yoğunluğu da dikkate alınmak suretiyle, ilin büyüklüğü ve Bakanlıkça belirlenmiş kadro standartlarına göre alt hizmet birimleri oluşturabilir. Bu birimler; afetlerde sağlık hizmetleri, ambulans ve acil servis denetim, ASKOM, eğitim ve izleme değerlendirme birimleridir. Afetlerde sağlık hizmetleri Şube müdürlüğü teşkil edilmiş müdürlüklerde afetlerde sağlık hizmetlerine ilişkin görev yetki ve sorumluluklar bu şube müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
 

Başhekimlik ve Görevleri

MADDE 12- (1) Başhekimlik kendisine bağlı ya da protokollerle birlikte hizmet sunduğu istasyonlar vasıtasıyla hastane öncesi acil sağlık ve nakil hizmetlerini koordine eden, planlayan, ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonunu, yönlendirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayan, merkez ve istasyonlarda görev yapan personelin ve ekiplerin sevk ve idaresini yapan,  personelin eğitim ihtiyacını belirleyen, merkez ve istasyonlarda kullanılan tüm araç, gereç, ilaç ve sarf malzemenin kayıt, bakım ve onarımlarını sağlayan, hizmetle ilgili tüm kayıt ve istatistikleri tutan birimdir.  Merkez, istasyonlar, idari ve destek hizmet birimlerinden teşkil edilir. Çalışma usul ve esasları yayınlanacak yönerge ile belirlenir.
(2) Başhekimliğin görevleri şunlardır;
a)      Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri müdürlük bünyesinde kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hastanelerle hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,
b)      İl ambulans servisi bünyesinde bulunan ambulansların Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
c)      Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm verileri toplamak ve değerlendirmek

İstasyonlar

Madde 14- (1) İstasyonlar; hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunmak, olay yerinde veya nakil esnasında tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler dikkate alınarak müdürlükçe kurulan birimlerdir. Ancak lüzumu halinde il sınırları dışında da valiliklerin teklifi ve Bakanlığın onayı ile istasyon açılabilir.

(2) İstasyonlar üç tipte kurulabilir. Bunlar;

a) A Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyonlardır. (A) tipi istasyonların açılış ve kapanış işlemleri Bakanlığın onayı ile gerçekleştirilir. Bu istasyonlardan ekip içerisinde hekim bulunanlar (A1) tipi istasyon, ekip içerisinde hekim bulunmayanlar ise (A2) tipi istasyon olarak adlandırılır.

 

b) B Tipi İstasyon: Bakanlık bağlı kuruluşları ile entegre olarak kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan istasyonlardır. Bu istasyonlardan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde olanlar B1, Halk Sağlığı Kurumuna bağlı birimlerin bünyesinde olanlar B2 tipi istasyonlar olarak adlandırılır.

 

(3) İstasyonlarda acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslar görev yapar. İstasyonlarda görev yapan personelin standart donanımları başhekimlik, iaşe, ibate ve güvenlikleri, içinde bulundukları kuruluşlar tarafından sağlanır. İstasyonda ambulans ve ambulansta görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla, en az üç oda, eğitim salonu, tuvalet, banyo, mutfak, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur. İstasyonların, Bakanlıkça bu hizmete özel inşa edilen ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan tesislerde faaliyet göstermesi esastır. Bakanlığa ait mevcut sabit sağlık tesislerinden, bu tesislerin de yeterli olmadığı durumlarda, diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden de önceden izin almak kaydıyla yararlanılabilir.

 

(4) İl veya ilçe merkezlerinde bir veya daha fazla bölge merkez istasyonları oluşturulabilir. Bölge merkez istasyonları bünyesinde en az bir (A1) tipi istasyon ekibi olmak üzere birden fazla ekip bulunur. Bölge içerisinde bulunan istasyonlar bölge merkez istasyonu koordinasyonunda hizmet verir. Bu istasyonlar gerektiğinde gezici ambulans hizmeti verir veya günün belirli saatlerinde aynı ilçe sınırları içerisinde olmak şartıyla hizmet verdiği yer değiştirilebilir. Bölge merkez istasyonları ve bu istasyonların koordinasyonunda çalışacak diğer istasyonlar ve konuşlanacağı yerler müdürlükçe belirlenir. Bölge merkez istasyonlara bağlı olarak çalışan istasyonlar arasında bölge içerisinde olmak şartı ile gerektiğinde personel yer değişikliği yapılabilir.

(5) Bakanlık dışı kamu kurum ve kuruluşları ile entegre açılacak istasyonlar Bakanlık ve ilgili kurum ile yapılacak protokol hükümleri doğrultusunda çalışır. Başhekimlik ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı ile istasyon kurabilir.

Hastanelerinin Yükümlülükleri

MADDE 19- (1) Hastaneler acil sağlık hizmeti sunumu ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirleri almakla yükümlüdür.
a)    Hastane acil servis hizmetlerinin seviyesine uygun biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri alır,  acil servis hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak çalışmaları yürütür,
b)   Hasta hastaneye ulaşmadan önce merkez/ekip tarafından bildirilen sağlık ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlar,
c)    Acil hastayı sağlık güvencesi olup olmadığına, ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakılmaksızın kabul ederek, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar,
ç)   Mevzuat veya teknik kapasite yetersizliği nedeniyle hastanın tedavisinin başka bir sağlık tesisinde sürdürülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, stabilizasyonu sağlandıktan sonra; tıbbi ve hukuki sorumluluk sevk eden kurumda olmak üzere, merkez koordinasyonunda sevk işlemini gerçekleştirir,
d)   Acil sağlık hizmetleri ile ilgili Bakanlığın belirleyeceği entegrasyonları sağlamak üzere hastanın nakledileceği uygun sağlık kurumunun belirlenmesi için gerekli olan boş yatak durumu, branş, teknoloji, kadro, özellikli birim vb. kapasite bilgilerinin mevcut yazılımlar üzerinden doğru ve anlık (online) olarak merkeze bildirimini sağlar,
e)    Acil servise hasta kabulünü etkileyen branş, hastane yatağı, görüntüleme ve laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım, özellikli personel ve birimlerin aktif çalışmalarının ve kapasite bilgilerinin güncel olmasını sağlar,
f)    Ambulansla getirilen hasta veya yaralıda kullanılmakta olan ve standartları Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi ekipmanın yerine, eşdeğer malzemeyi ambulans ekibine vermek üzere bulundurur, acil servisin ambulans girişlerini uygun hale getirir,
g)   Hastanenin bakım-onarım, tadilat ve kapasite değişikliği ile ilgili işlemlerinden planlı olanların ASKOM’a; ani gelişenlerin gerekçeli olarak merkeze bildirimini sağlar, gerekli durumlarda afet planını devreye alır,   bu maddenin tartışılması
h)   Sağlık tesisleri sevk ihtiyaçlarını kendi imkanları ile sağlamakla yükümlüdür. İlgili sağlık tesislerinin imkânlarının yeterli olmadığı durumlarda, merkez görevlendireceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleştirir. Ancak, sevk işlemi, ambulans ekibinin dışında hekim, sağlık personeli, tıbbi cihaz ve araç desteği gerektiriyorsa, sevk eden kuruluş gerekli desteği sağlar.
i)Gerektiğinde hastanede bulunan tüm yatakların acil hastalar için kullanımını sağlamak
j)Acil sağlık hizmeti sunan bütün kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişiler ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşları, merkeze anlık olarak gerekli bildirimleri yapmak zorundadırlar. (Bildirim ayrıntılandırılması ?)
her hastaneye ambulans zorunluluğe eklenmesi
Ayrıntılandırılması önerisi
Acil servisten diğer hastanelere sevk ve nakil esasları
MADDE 20- (1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman hekim, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması durumunda hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır. Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu hekimi veya nöbetçi uzman hekimce verilmesi ve onaylanması zorunludur.
(2) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hallerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden Merkez yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulan standart form kullanılır.

(3) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.
Merkez, Acil Servis ve İstasyonlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
MADDE 23- (1) Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için hastane yönetimlerince gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Acil servislerde güvenlik, resmi kolluk kuvveti veya özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır. Tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği alanlar ile cerrahi müdahale, ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik birimlere görevli personel dışında kişilerin girmesi engellenir. Görevli personel, hasta, hasta yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getirilen acil hastaların alındığı girişler gerekli tedbirler alınarak kontrol altında tutulur. Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır.
(2) Merkeze görevli personel dışında kişilerin girmesi engellenir. Merkez, istasyonlar ve bağlantılı otopark alanlarında yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır.
(3) İstasyonlar güvenlik açısından tek tek değerlendirilir ve güvenlik zaaflarını önleyici tedbirler alınır.
(4) Acil sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği, olay yeri ve vaka güvenliğine yönelik tedbirler bakanlıkça belirlenir

Yönetim Alanında İstihdam Edilen Personelin Nitelikleri

Madde 32 — (1) Başhekimlik ve Merkezde, hizmeti idare becerisine sahip olan ve konu ile ilgili eğitim görmüş tabipler yönetici olarak istihdam edilir. Yönetim kadrosunda görevli personelin çalışma düzeni de, 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlanır. Merkez ve istasyonlarda çalışan personelin nöbet ve vardiya saatleri ile devir teslim usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve yayımlanır

İstihdam edilecek personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri

MADDE 33 – (1) AABT ile acil tıp teknisyenleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

(2) AABT ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.

(3) AABT ile acil tıp teknisyenleri’nin acil bakımda tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

a) AABT, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.

3) Oksijen uygulaması yapmak.

4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.

6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.

9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

b) Acil tıp teknisyenleri, tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Oksijen uygulaması yapmak.

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

 

(4) Acil sağlık hizmetlerinde istihdam edilecek hekim ve diğer personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri, yukarıda düzenlenen hususlar da nazara alınarak, hizmetin ve hizmet verilecek birimin mahiyetine göre Bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.


Kayıtların Saklanması ve Arşiv

Madde 39- (1) Sunulan hizmet ile ilgili kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. Var ise, bütün ses kayıtları bir yıl süre ile saklanır. Konuşmaların kaydedilemediği veya kayıtların muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.