1. Ulusal Paramedik Kongresi Sonuç Bildirgesi...

1. Ulusal Paramedik Kongresi Sonuç Bildirgesi

1. Ulusal Paramedik Kongresi Sonuç Bildirgesi...
09 Kasım 2012 Cuma 12:14

Dernegimiz ve Akdeniz Universitesi Saglık Hizmetleri Meslek Yuksek Okulu Paramedik Programı isbirligi ile 12 – 14 Ekim 2012 tarihleri arasında Kemer / Antalyada duzenlemis oldugumuz 1. Ulusal Paramedik Kongresi’ nin sonuc bildirisini ekli dosyada (bir ornegini de asagı kısımda) sizler ile paylasıyorum.

1. ULUSAL PARAMEDİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Paramedik Derneği tarafından, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Paramedik Programı işbirliği ile 12 – 14 Ekim 2012 tarihleri arasında Kemer / Antalya’ da düzenlenen I. Ulusal Paramedik Kongresi, toplam 350 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Kongremizde kendi alanlarında uzman akademisyenler, güvenlik uzmanı, hukukçu ve hali hazırda sahada görev yapan paramediklerin de olduğu toplam 29 konuşmacı yer aldı. Kongremizde 8 Konferans, 7 Panel, 1 Sözel bildiri oturumu gerçekleştirildi.
Paramedik Derneğini temsilen Par-Der Yönetim Kurulu Başkanı Prm. Umut UĞUREL, Akdeniz Üniversitesi Paramedik Programını temsilen SHMYO Müdürü Prof. Dr. Feyyaz ÖNDER, Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalını temsilen Acil Tıp A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Oktay ERAY, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem BİLGİN ve T.C. Sağlık Bakanlığını temsilen Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ali COŞKUN açılış konuşmalarını yaptı.
Kongremize 32 bildiri başvurusu yapılmış olup, bildiri değerlendirme kurulu tarafından bu bildirilerin 10’u sözel bildiri, 22’si poster bildiri olarak kabul edilmiştir. 4 bildiri sahipleri tarafından geri çekildi.
Kongrede paylaşılan konular doğrultusunda, aşağıda yer alan sonuç bildirgesi oluşturulmuştur;
1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinden tüm yurt sathında eşit kalitede faydalanılması tüm vatandaşlarımızın hakkıdır.

2. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, günümüzde çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Şiddetin önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nca çeşitli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen sağlık personeline yönelik şiddet haberleri gelmeye devam etmektedir. Şiddetin ortaya çıkmadan önlenebilmesi noktasında sağlık çalışanları ve halkı da içine alan bilinçlendirme kampanyaları ve hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmelidir. Medya ve diğer iletişim kanalları da bu konuda ortak toplumsal bilincin oluşturulması için bu kampanyalara dâhil edilmelidir.

3. Paramedik mesleği ile ilgili 2012 yılı içinde ortaya çıkan kontenjan artışı mesleki eğitimin niteliği ve mesleki enflasyon oluşması noktalarında biz meslek mensuplarında ciddi endişeler yaratmaktadır.
Konu ile ilgili olarak Paramedik Derneği, Sağlık Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin bir araya gelerek üniversitelerde eğitim standartlarının oluşturulması ve kontenjan artışının durdurulması konularında ortak karara varmalarında fayda görmekteyiz.

4. Ülkemizde bugüne kadar hiçbir meslekte yaşanmayan bir unvan karmaşası mesleğimizde yaşanmaktadır. 1993 yılında ilk öğrencilerin üniversitelere alınmasından 2012 yılına kadar geçen 19 yıllık süreçte Paramedik mesleği tam 5 farklı isimle ( Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ) öğrenci almış ve mezun vermiştir. Uluslararası mesleki bir unvan olan “ Paramedik “ unvanı, gerek sahada çalışan paramedikler, gerekse de Sağlık Bakanlığı tarafından kabul görmüş olmasına rağmen bu konuda hala kısır tartışmalar yaşandığını üzülerek takip etmekteyiz. Mesleki ünvanımız olan “ PARAMEDİK ” ünvanının en kısa zamanda üniversitelerde bulunan mevcut programları kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve tüm resmi yazışmalarda bu ünvanına kullanılması konusunda taleplerimizin takipçisi olduğumuzu belirtiriz.

5. Mevcut yasal düzenlemelerin gereği olarak tüm paramediklerin almasının zorunlu olduğu modül eğitimlerinin verilmesi noktasında iller bazında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.
Bu eğitimlerin Sağlık Bakanlığımızca standartizasyonu sağlanarak, ivedilikle tüm illerde çalışan paramedikler tarafından tamamlanması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Ambulanslarımıza dahil edilen transport kuvözlerimizle birlikte yeni doğan nakilleri de yapılmaktadır. Bu sebepten paramediklerin alması zorunlu 5 Temel Sertifika Programına ilaveten Neonatal Resüsitasyon Programı da ( NRP ) eklenerek, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri adına daha verimli hizmet verilmesi sağlanmalıdır.

6. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedikler tamamladıkları sertifikasyon eğitimlerine ve çalışma yıllarına bakılmaksızın aynı görev, yetki ve sorumluluklara sahiptirler. Oysa sistemde yer alan paramediklerin, tamamlamış olduğu eğitimlere ve sunmuş oldukları hizmet yıllarına göre Bakanlığımızca rütbelendirilip, görev yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca bu durumu belirtir işaretlerin de üniformalarında yer almalıdır.

7. Acil durumlarda hastaları muayene eden ve olası ön tanıya yönelik girişimlerde bulunan paramediklerin de olası mesleki hatalar ve bu hatalara bağlı cezaların karşılanabilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı desteği ile zorunlu mesleki mesuliyet sigortası kapsamına alınmasında fayda vardır.
8. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili meslek derneklerinin ve değerli hocalarımızın katkısı ile oluşturulan tedavi algoritmalarının tıptaki güncel gelişmelere uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve yine sahada sık karşılaşılan ancak bu tedavi algoritmalarında bulunmayan acil tıbbi durumlara uygun akış şemalarının oluşturulması sahada hizmet veren paramediklerin mesleki ve hukuki olarak yaşaması muhtemel bir çok sorunun engellenmesi ve hastalarımızın daha kaliteli ve uygun acil tedaviye ulaşması açısından elzemdir.

9. Ülkemizde ölüm olgularında ölüm kararı verme yetkisi hekimlerde bulunmaktadır. Ambulanslarda hizmet veren paramedikler sıklıkla ölüm olgularıyla karşılaşmakta, ancak yasal mevzuat nedeniyle ölüm kararı verememektedir. Tüm illerde hekimli ambulansların yeterli sayıda bulunmaması, konsültan hekimlerce telefonla ölüm kararı verilmesi gibi uygulamaları beraberinde getirmektedir. Bu durum çeşitli ikilemlere ve hukuki sorunlara yol açmaktadır. Paramediklerin ölüm olgularında ne şekilde hareket edeceği hususunda Bakanlığımızca ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

10. Sahada Acil Tıp Teknisyeni ( ATT ) ünvanı ile görev yapmakta olan, ancak bu arada Paramedik bölümünden mezun olan çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Bu meslektaşlarımız eğitimini alarak mezun oldukları Paramedik mesleğini yapmak istemektedirler. Ülkemiz hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde Paramedik ihtiyacı hala devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nca en kısa zamanda unvan değişikliği sınavı yapılarak, bu meslektaşlarımız sisteme kazandırılmalıdır.

11. Hastaların hastaneler arası sevklerinde koordinatör olarak 112 İl Ambulans Servisleri görev almakta ve bu hastaların sevklerinin çok büyük kısmı 112 ambulansları ile yapılmaktadır. Hastaların nakil öncesi vital bulgularının stabilizasyonunun sağlanması hususunda sahada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumla ilgili Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan hekimlerin ve diğer sağlık personellerinin hastanın bilgilerini almakla birlikte, stabil olup olmadığını mutlak surette teyid etmesi sağlanmalı, stabil olmayan hasta sevkleri engellenmelidir. Transport öncesi hastanın değerlendirilmesi içinse ambulanslarda görev yapan personele zorunlu modül eğitimlerinin içerisinde, hasta nakilleri konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

12. Oldukça zor şartlarda 7/24 acil sağlık hizmeti sunmaya çalışan, fiziksel olarak da yoğun güç harcayan paramediklerin ve ambulanslarda görev yapan sağlık personelinin, özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, riskli meslek grubu olarak kabul edilip yıpranma payı, erken emeklilik, alınan döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, vb gibi pozitif katkı ve destek Bakanlığımızca sunulmalıdır.

13. Komuta Kontrol Merkezlerinde görev yapan konsültan hekimlerin, paramedik ve ATT lerin iş akış şemaları konusunda eğitimden geçmesi sağlanmalıdır. Danışman hekimin ambulansta görevli paramediğin beyanına istinaden vermiş olduğu tıbbi müdahale onayına ya da onay vermemesi sonucunda oluşacak hukuki sorumluluğa yönelik bilgilendirme eğitimlerinin Bakanlığımızca organizasyonunun sağlanması gerekmektedir. Danışman hekimlik özendirilmeli, sürekli sirkülasyon hali engellenmeye çalışılmalıdır. Komuta Kontrol Merkezlerinde danışman hekim olmadığı takdirde, sahada görev yapan ekibe danışmanlık hizmeti verebilecek hekimlere telekonferans ile komuta merkezi tarafından ulaşılmalıdır. Komuta Kontrol Merkezlerinde Acil Tıp Uzmanı Hekimler de istihdam edilmelidir. Konsültan hekimler ile paramedik ve ATT’ler arasında tanışma ve vaka tartışma toplantıları düzenlenerek karşılıklı güvenin oluşması sağlanmalıdır.

14. Acil sağlık hizmeti veriyor olmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak oldukça travmatik mesleki deneyimler yaşayan paramedik ve diğer hastane öncesi acil sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlanmalıdır. Yine iş şartlarının zorluğundan ötürü ortaya çıkabilecek tükenmişlik sendromuyla ilgili araştırmalar yapılmalı ve bu durumun önüne geçilmeye çalışılmalıdır.

15. Paramedik mesleğinin topluma doğru tanıtılması için, yazılı ve görsel medyayı daha duyarlı olmaya ve işbirliğine davet ediyoruz.

16. Paramedik eğitiminde bizlere rehberlik eden değerli hocalarımıza, birlikte çalıştığımız ATT, hemşire, sağlık memuru arkadaşlarımız ve hekimlerimize ayrıca bizlere güvenerek istihdam sağlayan T.C. Sağlık Bakanlığına sonsuz teşekkürlerimizi sunar, desteklerinin devamı dilekleriz.
Kongremizde emeği geçen herkese ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu ve Paramedik Derneği Yönetim Kurulu adına
Paramedik Derneği Başkanı
Prm. Umut UĞUREL 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.