Att'lerin Sürücülük Meselesinde Son Gelişmeler

ATT'lerin Sürücülük Meselesi Üzerine...

Att'lerin Sürücülük Meselesinde Son Gelişmeler
06 Eylül 2016 Salı 00:14

ATT lerin sürücülük meselesi üzerine son yaşanan son gelişmeler;

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


Gönderilmek Üzere

İZMİR VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 İTİRAZ EDEN: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesini temsilen

                             Şube Başkanı Dr. Veli ATANUR                                      

VEKİLİ            : Av. Hasan Hüseyin EVİN – Başlıktaki adres.

İTİRAZ EDİLEN

KARAR            : İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun “soruşturma izni verilmemesine” ilişkin     

                              27.06.2011 tarihli ve 498.01.02/2011-111 Karar Nolu kararı.

T. TARİHİ        : 13.07.2011

 

İTİRAZ NEDENLERİ

 

Vekil edenin suç duyurusu dilekçesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, İzmir İlinde çalışmakta olan Acil Tıp Teknisyenleri, İl Sağlık Müdürü, 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı ve Kınık Sağlık Grup Başkanı olan şüphelilerin birlikte davranışları, emir ve talimatları ile Ambulans sürücüsü olarak çalışmaya zorlanmışlar ve yapılan çeşitli görüşme ve yazışmalara rağmen olumsuz tutum giderilmediğinden suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir.

İzmir C. Başsavcılığının Sor. No: 2011/37459 sayılı dosyası ile işleme alınan suç duyurusu/yakınma dilekçesi ve dosya 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere İzmir Valiliğine gönderilmiş ve İzmir Valiliği İl İdare Kurulu tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 27.06.2011 tarih ve Karar No: 498.01.02/2011-111 sayılı karar ile  “soruşturma izni verilmemesine” karar verilmiştir.

Bu kararın gerekçesinde özetle:

“…Dosyaya göre;

11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 1. ve değişik 28. maddeleri; 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 7. maddesi ve Sağlık Bakanlığının bu hususta daha önce bildirilen görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde; Acil Tıp Teknisyenlerinin sürücü olarak görev yapabilecekleri,

Ayrıca, Kınık 1 No’lu Acil Yardım İstasyonunda görevli Acil Tıp Teknisyenlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında imzaladıkları hizmet sözleşmesine göre kendilerine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt ettikleri,

Bu arada, Konuyla ilgili Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası tarafından daha önce yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay’ca verilen kararın idare lehine olduğu, dolayısıyla Ambulans Acil Bakım Teknikerleri ve Acil Tıp Teknisyenlerinin ekip içinde diğer görevleri yanında sürücülük görevlerinin de mevcut olup, görev tanımı dışında bir görevlendirme yapılması, kanunsuz emir verilmesi ve görevin kötüye kullanılması gibi bir durumun olmadığı anlaşılmıştır…”

Denmektedir.

   

11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”nin “İstihdam edilecek personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri” başlıklı değişik 28. Maddesinde aynen:

“Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

            Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.

            Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri’nin acil bakımda tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

              a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

                1) İntravenöz girişim yapmak.

                2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.

                3) Oksijen uygulaması yapmak.

                4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

                5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.

                6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

                7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

                8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.

                9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

              10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

              11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

              b) Acil tıp teknisyenleri, tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

                1) İntravenöz girişim yapmak.

                2) Oksijen uygulaması yapmak.

                3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

                4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

                5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

                6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

                7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

               8)Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.

               9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

               Acil sağlık hizmetlerinde istihdam edilecek hekim ve diğer personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri, yukarıda düzenlenen hususlar da nazara alınarak, hizmetin ve hizmet verilecek birimin mahiyetine göre Bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.”

Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden Acil Tıp Teknisyenlerinin süreklilik arzedecek şekilde ambulans sürücülüğü yapma görevi bulunduğu sonucunu çıkarmak olanaksızdır. Bu durum madde metninde yer alan “…Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar…” cümlesinden açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki maddede görev, yetki ve sorumlulukların maddeler halinde sayıldığı bentte de ambulans sürücüsü görevinden söz edilmemektedir.

Ayrıca belirtmeliyiz ki; Acil Tıp Teknikerleri (Paramedikler) ile Acil Tıp Teknisyenleri gerek eğitim ve öğrenim durumları, gerek işe alınma koşulları, gerek görev ve yetkileri bakımından Acil Tıp Teknisyenlerinden farklıdırlar. Örneğin Acil Tıp Teknikerlerinin işe başlatılabilmeleri için sürücü belgesine sahip olmaları bir koşul olarak aranırken Acil Tıp Teknisyenlerinin işe alınmalarında böyle bir koşul yoktur. Zira şoförün bulunmadığı hallerde Ambulansı Acil Tıp Teknikeri kullanacaktır. Ancak, Acil Tıp Teknisyeni için bu husus bir zorunluluk değildir. Bu nedenle, Acil Tıp Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin bir ve aynı gibi değerlendirilmesi de isabetsizdir. Buradan da anlaşılacağı gibi bu personel için sürücülük gerektiğinde, zorunluluk hallerinde yapılabilecek istisnai bir iştir.

Kararda sözü edilen iken “…Kınık 1 No’lu Acil Yardım İstasyonunda görevli Acil Tıp Teknisyenlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında imzaladıkları hizmet sözleşmesine göre kendilerine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt ettikleri…”tespitine de katılmak olanaksızdır. Zira bu sözleşmeler tek yanlı hazırlanan tip sözleşmeler olup, personel sözleşme hükümlerini tartışamamakta ve değişiklik yapılmasını dahi isteyememektedir. Bu nedenle sözleşme personelin özgür iradesine dayanmamaktadır. Özgür iradeye dayanmayan taahhüdün bağlayıcılığı olmadığı gibi, bu sözleşmelerde yer alan kimi hükümler zaman zaman İdari Yargı yerlerince yasaya veya üst norma veya hukukun genel ilkelerine aykırılıkları sebepleriyle iptal edilebilmektedir.

Kararda daha evvel yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay’ın verdiği kararın idare lehine olduğu belirtilmekte ise de, hangi yönetmeliğin, hangi hükümlerinin iptalinin dava edildiği, Danıştay’ın hangi dairesinde ve hangi dosyada yargılama yapıldığı, kararın kesinleşip kesinleşmediği ve olayımızla ilgisi konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.    

Şikayet dilekçesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ve yukarıdaki değerlendirmelerimizle de ulaştığımız kanaat şüphelilerin, Acil Tıp Teknisyenleri bakımından zorunluluk hallerinde, gerektiğinde yapılabileceği Yönetmelikte de belirtilen istisnai bir işin; süreklilik arzedecek şekilde asli görev gibi yapılmasını yazılı emir vermek suretiyle isteyerek ve sorunun çözümüne ilişkin olarak gerek sendikanın, gerek personelin tüm başvurularını ve önerilerini reddedip kanuna aykırı emrin uygulanmasında ısrara ederek isnat olunan fiilleri işlemişlerdir.    

Tüm bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı ve Anayasanın 36 ncı maddelerinde güvenceye alınan “Adil Yargılanma Hakkı”nı ihlal edecek şekilde tesis edilen “Soruşturma izni verilmemesine” ilişkin itiraza konu kararın kaldırılması ve “Soruşturma İzni Verilmesine” karar verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

 

KANITLAR: Şikayet dilekçemiz ekindeki belgeler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sor. No: 2011/37459 Hz. sayılı dosya kapsamı ve ön inceleme dosyası ve ibrazı mümkün her türlü delil. 

 

HUKUKSAL

DAYANAKLAR: İlgili yasal mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan ve doğrudan değerlendirilecek diğer nedenlerle;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı ve Anayasanın 36 ncı maddelerinde güvenceye alınan “Adil Yargılanma Hakkı”nı ihlal edecek şekilde tesis edilen, İzmir Valiliği İl İdare Kurulu’nun “Soruşturma İzni Verilmemesine” ilişkin 27.06.2011 tarihli ve 498.01.02/2011-111 Karar Nolu kararının kaldırılmasına ve “Soruşturma İzni Verilmesine” karar verilmesini saygı ile dileriz. 22.07.2011

 
                                                                                 
 İtiraz Eden (Şikayetçi) Vekili
                                                                                   
Av. Hasan Hüseyin EVİN   

 

Eki: 1. Vekaletname ve ekinde yetki belgesi. 

NOT: Haberde kullanılan resim, 21 yaşında zorla ambulans kullandırılırken kaza yapan ATT Aliye Akar'ın cenaze töreni

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.