Sağlık Uzmanları Sınavını Ösym Yapmalıdır..

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların merkez teşkilatında ilgili mevzuatlarında yazılı veya sadece sözlü sınavın yapılış şekli, duyuru ve başvuru şekli, sınav konuları gibi diğer hususlar net olarak belirlenmediği gibi bu belirsizlik içerisinde birçok ilde uzmanlar belirlenerek doğrudan genel sekreter tarafından sözleşme imzalanmıştır.

Sağlık Uzmanları Sınavını Ösym Yapmalıdır..
05 Ağustos 2013 Pazartesi 01:04

Birçok ilde sözleşme imzalayan uzmanlar genel bir duyuru neticesinde objektif kriterlerde, gerçek anlamda yazılı veya sözlü sınav yapılarak mı belirlenmiştir? Bilinmemektedir.

Sözleşmeli uzman istihdamında sadece sözlü sınav ibaresi kaldırılarak ÖSYM tarafından yapılacak objektif sınav sistemi getirilmelidir.

Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Uzman ve Denetçi” başlığını taşıyan 44. maddesi ile istihdam edilmektedir.

“Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 44- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında; Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Uzmanı ve Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44. maddesi 4. fıkrası gereği 13.06.2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4. maddesine göre; Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre; Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

ç) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.

Fakat Sağlık Bakanlığı 28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de Yönetmelik değişikliğine giderek Yönetmeliğin adı “Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

Yine aynı değişiklikte Yönetmeliğin 4. maddesinde; “Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre sadece “sözlü sınav” yapılarak sağlık uzmanı veya uzman atanabilecektir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından “Kamu Hastaneleri Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar” 14.02.2013 tarihli ve 1279 sayılı Bakan Onayı yürürlüğe girmiştir.

Uzman ve büro görevlilerinin birliklere dağılımı Esasların ekinde sayısal olarak yayınlanmıştır.

Bu düzenleme Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerini kapsamaktadır.

Bu Esasların 6 maddesi 2. fıkrasında branşlarına göre sözleşmeli istihdam edilecek sözleşmeli uzman personel yer almaktadır.

Bunlar şunlardır.

a) Hekim,

b) Diş hekimi,

c) Eczacı, hukukçu, programcı ve çözümleyici,

d) Diğer.

Bu Esasların 7. maddesinde Uzman personel de aranacak şartlar da belirtilmektedir.

Bu şartlar şunlardır;

a) Sözleşmeli uzmanlar için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4) Açıktan alınacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavından en az yetmiş puan almış olmak.

Sözleşmeli istihdam edilecek sözleşmeli uzman personelin sözleşmeleri esasların 12. maddesine göre; doğrudan genel sekreter tarafından imzalanmaktadır.

İlgili Esaslarda sözleşmeli uzman alımında sadece açıktan atanacaklar için KPSS’de en az 70 puan almış olma şartı bulunmaktadır.

Sözleşme imzalayacak uzmanlar da; en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olma ve kamu ve özel sektörde 3 yıl iş tecrübesi şartı yer almaktadır.

İlgili mevzuatlarında yazılı veya sadece sözlü sınavın yapılış şekli, duyuru ve başvuru şekli, sınav konuları gibi diğer hususlar net olarak belirlenmediği gibi bu belirsizlik içerisinde birçok ilde uzmanlar belirlenerek doğrudan genel sekreter tarafından sözleşme imzalanmıştır.

Birçok ilde sözleşme imzalayan uzmanlar genel bir duyuru neticesinde objektif kriterlerde, gerçek anlamda yazılı veya sözlü sınav yapılarak mı belirlenmiştir? Bilinmemektedir.

Hizmetlerde kalite ve etkinlik açısından sözleşmeli olarak istihdam edilecek uzmanlıklarda en az yüksek lisans mezunu olma şartı muhakkak getirilmelidir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde binlerce yüksek lisans mezunu personel mevcuttur. Kamuda binlerce tecrübeli ve şartları haiz personel var iken özel sektörde 3 yıl iş tecrübesi olan herhangi bir kişi uzman olarak atanabilecektir.

Burada özel sektörden gelecek kişilerden en azından sağlık alanında yönetici olarak en az 3 yıl iş tecrübe şartı denilerek şartlar belirginleştirilebilir. Sözleşmeli istihdam edilecek uzmanlığa Bakanlık kadrolarında en az 5 yıl çalışmış kamu çalışanları objektif sınavlar neticesinde puan üstünlüğüne göre sözleşme imzalayabilmelidir.

Sözleşmeli uzman istihdamında sadece sözlü sınav yapmak yerine, ÖSYM tarafından yapılacak sınav seçeneğinin yer alması gerektiğini düşünmekteyiz. Yalnızca sözlü sınavlarla yapılacak sözleşmeler de kafalarda hep soru işareti oluşturacağı ve çalışma barışını bozacağı kanaatini taşımaktayız. Bu nedenle öncelikle illerde ki uzman ihtiyacı belirlenerek Bakanlığın sitesinde yayınlanmalıdır.

ÖSYM tarafından yapılacak sınava hiçbir kısıtlama yapılmadan Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan en az 5 yıllık deneyimi olan, yüksek lisans veya lisans şartlarını taşıyan tüm personelin katılımı sağlanmalıdır. Sınavda başarılı olan personel puan üstünlüğüne göre tercihlerini yaparak sözleşme imzalayabilmelidir.

Bu uygulamayı yapmak Sağlık Bakanlığını rahatlatacağı gibi personeller arasında ki huzursuzluğu önleyecektir. Mutlaka objektif bir sınav sistemi olmalıdır. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli uzman istihdamında gerekli şartlar arasına yüksek lisans/doktora mezunu olma şartı koyduğu takdirde hizmetin kalitesinin artacağını düşünmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı 28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de Yönetmelik değişikliğine gidilerek 4. maddenin 1. fıkrasının (l) bendi Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla “yalnızca sözlü sınavı,” şeklinde ekleme yapması kafalarda soru işareti uyandırdığı ve personeller arasında huzursuzluk oluşturduğu kanaatini taşımaktayız.

Sağlık Bakanlığımızca objektif bir kriter getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli uzman istihdamında objektif kriterler getirerek tüm personeline eşit mesafede yaklaşmış olacaktır. Sağlık Bakanlığın bu konuda acilen çalışma yapması gerektiği kanaatini taşımaktayız.

Bu amaçla;

1-İlgili mevzuatlarında yazılı veya sadece sözlü sınavın yapılış şekli, duyuru ve başvuru şekli, sınav konuları gibi diğer hususlar net olarak belirlenmelidir.

2-Sözleşmeli uzman istihdamında sadece sözlü sınav ibaresi kaldırılarak ÖSYM tarafından yapılacak objektif sınav sistemi getirilmelidir.

3-Sözleşmeli uzman istihdamında yüksek lisans/doktora mezunu olma şartı getirilmelidir.

4- Sözleşmeli uzman istihdamında kamu ve özel sektörde 3 yıl iş tecrübesi şartı yerine Sağlık Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl görev yapmış olma şartı getirilmelidir.

Özkan AYDEMİR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.