İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

İlçe Devlet Hastaneleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı


 T.C.
SAĞLIK  BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   :  B.10.0.THG.0.10.00.02.010-07-39846
29.09.2011  
Konu    :  Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet 
    Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti 
    Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
    Hakkında Yönerge


Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” 28.09.2011 tarih ve 39617 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulmuş olup Bakanlığımız web sayfasında (www.saglik.gov.tr) yayımlanmıştır.
14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan “Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
İlinizde ilçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde yürütülmesi, Geçici Maddede belirtilen E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinin devir işlemlerinin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmasını, uygulamada karşılaşılan sorunların aşağıdaki irtibat adresine elektronik ortamda bildirilmesini ve işlemlerde aksaklık yaşanmaması için onayın ilgili birimlere imza karşılığı tebliği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


SYA
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Eki   : 1 Onay
1 Yönerge
1 Liste

İrtibat Adresi:
ilcehastane@googlegroups.com
Tel:0 505 772 42 77

DAĞITIM:
Gereği:
-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) 
-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
-Personel Genel Müdürlüğüne 
-Strateji Geliştirme Başkanlığına 
-İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığına 
-Teftiş Kurulu Başkanlığına
-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.02-020/3961728/09/2011  
Konu : Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde 
 Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge


BAKANLIK MAKAMINA

Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.
İlişikte sunulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin yürürlüğe konulması ve bu kapsamda ilişik listedeki E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastanelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilerek ve bu hastanelerle ilgili iş ve işlemlerin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
 .../ .../ 2011

Prof. Dr. Nihat TOSUN 
Müsteşar
OLUR
... /... / 2011

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
  Bakan
EKLER:
1- Yönerge
2- Liste


SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İLÇE DEVLET HASTANELERİNDE ENTEGRE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç 
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilerek kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesini, verilecek hizmetin kapsamını, çalışma usul ve esaslarını, personelin sorumluluklarını, idari ve mali hususlar ile işleyişe dair diğer hususların temel esaslarını belirlemektir.
Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak, entegre sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren ilçe devlet hastanelerini ve bu hastanelerin bulunduğu yerleşim yerindeki aile sağlığı merkezlerini, toplum sağlığı merkezlerini ve Bakanlığa ait diğer sağlık birimleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar.

Hukuki dayanak 
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi, 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe, istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerini,
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı),
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
d) Aile hekimliği mevzuatı: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuatı,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Baştabip: Entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesinin baştabibini,
g) E-I grubu İlçe Devlet Hastanesi: Aile hekimliği hariç olmak üzere, bünyesinde birinci ve ikinci basmak sağlık hizmetlerinin entegre sağlık hizmet sunumu kapsamında birlikte sunulduğu yataklı sağlık tesislerini, 
ğ) E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri: Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri ile birlikte verildiği sağlık kurumlarını,
h) Ek Ödeme Yönetmeliği: 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
ı) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
ı) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ,
i) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
j) Grup başkanı: Bakanlıkça, entegre sağlık hizmet sunum modeli uygulaması uygun görülen ilçelerde entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesi baştabibi olarak atanan ve aynı zamanda toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliğini ve ilçe sağlık grup başkanlığı görevini yürütecek tabibi,
k) İlçe Devlet Hastanesi: Bünyesinde koruyucu, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile gezici sağlık hizmetlerinin yanı sıra acil sağlık hizmeti, doğum, ayaktan ve gerektiğinde hasta yatırarak tıbbi ve cerrahi müdahale yapılabilen, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, ağız diş sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin ilçedeki diğer sağlık birimleri ve aile hekimleriyle bir arada ve tek merkezden, entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilebildiği hastaneleri,
l) İlgili Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
m) Kriterler: 03/12/2009 tarihli ve 46143 sayılı Bakan oluru ile uygulamaya konulan Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterleri,
n) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
o)Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlçe Devlet Hastanesi Statüsü Verilmesi, Genel Esaslar ve Personel Durumu

İlçe devlet hastanesi statüsü verilmesi  
Madde 5- (1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastaneler, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölge merkezli sağlık planlamaları ve aile hekimliği uygulamaları ile kriterlerdeki ilgili hususlar çerçevesinde valiliğin teklifi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak İlgili Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlık onayı ile ilçe devlet hastanesi statüsü verilir. Bunlardan E-II ve E-III grubu olanlar yataklı kurum fonksiyonu korunarak Genel Müdürlüğe devredilir. İlçe devlet hastanesinin statüsü gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. 
(2) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere, entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki tüm aile hekimliği birimleri bu hastanelerin bünyesinde açılır ve faaliyet gösterir. Fiziki yetersizlik veya hastanenin konumu itibariyle hastaların sağlık hizmetine ulaşım güçlüğü bulunduğunun müdürlükçe belirlenmesi durumunda aile hekimliği birimleri ayrı binalarda faaliyet gösterebilir.
(3) Fiziki şartların uygun olması kaydıyla toplum sağlığı merkezi ilçe devlet hastanesi bünyesinde hizmet verir.

Genel esaslar
Madde 6-(1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastanelerin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) İlçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait giderler aile hekimliği mevzuatı çerçevesinde aile hekimlerince, diğer tüm giderler ise müdürlük tarafından karşılanır.
b) Aile hekimliği birimleri hariç olmak üzere, ilçe merkezinde bulunan Bakanlığın mevcut sağlık birimlerine ait araç, gereç ve malzemeler ilçe devlet hastanesi baştabibinin yönetimine verilir. 
c) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere; İlçe devlet hastanesi bünyesinde aile hekimliği uygulaması kapsamında verilen koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimliği mevzuatına göre istihdam edilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, yataklı tedavi hizmetleri ise ilçe devlet hastanesi personeli tarafından sunulur.
ç) E-II ve E-III Grubu ilçe devlet hastanelerinde, her aile hekiminin aile hekimliği mevzuatında belirtilen teknik donanım ve fizik şartları haiz mekânlarda hizmet vermesi esastır. Her aile hekimine ayrı bir poliklinik odası tahsis edilir. Aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında pansuman-enjeksiyon hizmetlerini verebilecekleri ve tüm aile hekimlerinin ortak kullanabileceği müdahale odası oluşturulur. Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimi gruplandırması için aile hekiminin ihtiyaç duyduğu mekânlar, imkânlar ölçüsünde aile hekiminin kullanımına sunulur. 
d) Aile hekimlerinin çalışma saatleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Esnek mesai uygulaması kapsamında nöbetler, grup başkanı tarafından düzenlenir ve aksatılmadan yürütülmesi sağlanır.
e) Birinci basamağa devredilen ilçe devlet hastanelerinde hizmetler ücretsiz verileceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgi işlem (MEDULA) sisteminde bu kurumlar yeni durumlarına uygun hale getirilir.
f) Kişilerin aile hekimini seçme hakkı ilgili mevzuatına göre uygulanır.

Personel durumu
Madde 7- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçelerde, aile hekimi olmayan görevli tabiplerden birisi ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça baştabip olarak atanır. Baştabip aynı zamanda, baştabip, grup başkanlığı ve toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliği görevini de yürütür. Hizmetin entegre hizmet sunum modeli ile aksatılmadan, aile hekimliği uygulamaları ile birlikte ve tüm hizmet basamakları arasında etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir.
(2) E-I Grubu ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki Bakanlığa ait mevcut sağlık birimlerinde görevli personel ilçe devlet hastanesine devredilir. İlçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki tüm personel ilgili mevzuatında belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde baştabipliğe bağlı olarak hizmet verir. 
(3) Entegre sağlık hizmet modeli uygulanan ilçelerde Bakanlıkça belirlenen nüfus kriterlerine uygun olarak ilave aile hekimliği pozisyonları açılır veya kapatılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Sağlık Hizmetleri ve Nöbet Esasları ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Acil sağlık hizmetleri ve nöbet esasları
  Madde 8- (1) İlçe devlet hastanelerinde 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti verilmesi esastır. Hastane bünyesinde acil sağlık hizmetlerinin sunulabileceği en az bir acil muayene ve müdahale odasından oluşan acil poliklinik veya ünite bulunması zorunludur. Nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere ihtiyaçlara göre esnek mesai uygulaması kapsamında aile hekimleri tarafından hastane personeli ile birlikte yürütülür. Gerektiğinde müşahede amaçlı hasta yatırılarak takip ve tedavisi sağlanır.
(2) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde baştabip ve aile hekimi dahil altı ve üzeri tabip bulunması durumunda 24 saat esasına dayalı acil tabip nöbeti düzenlenir. Tabip sayısının altıdan az olması durumunda acil vakalar ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyeni ve benzeri sağlık personeli tarafından karşılanır. Tabipler ve aile hekimleri bir sıra dahilinde icap nöbeti (evde nöbet) ile yükümlendirilir. İcap nöbetçisi tabip veya aile hekimi yapılan her davete icapla yükümlüdür. Bunların dışında hangi personelin icap nöbetine dahil edileceğine baştabip karar verir. Hangi durumlarda icap nöbetçisi tabibin hastaneye davet edileceği müdürlüğün onayı da alınarak baştabip tarafından belirlenir. Nöbetçi aile hekimi, nöbeti sırasında kendisine kayıtlı olan kişilere de sağlık hizmeti vermeye devam eder.
(3) Nöbet çizelgeleri aylık olarak üç nüsha halinde düzenlenir ve sağlık grup başkanlığınca onaylanır. Bir nüshası müdürlüğe gönderilir. Nöbet bildirimlerinin ilgililere imza karşılığı tebliği esastır. 
(4) Nöbetle yükümlü aile hekimleri, nöbeti süresi içerisindeki acil hasta başvurularını hastanın kendisine bağlı olup olmadığına bakmaksızın kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür.
(5) E-I grubu ilçe devlet hastanelerindeki nöbet hizmetleri, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile 16/10/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre verilmeye devam edilir.
  
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Madde 9- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilebilir. 
(2) Birinci basmağa devredilen ilçe devlet hastaneleri bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimleri müdürlükçe uygun görülen en yakın ağız ve diş sağlığı merkezine bağlanır ve bağlı diş polikliniği statüsü verilir. Bu birimlerdeki diş tabipleri bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezlerine geçici olarak görevlendirilir ve hizmet üretmek için gerekli olan tüm giderler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından karşılanır. Ürettikleri hizmetler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezinin otomasyon sistemine entegre edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirim ve fatura tahakkuku bu duruma uygun olarak yapılır. Bu diş tabiplerinin performansa dayalı ek ödemeleri, ilgili ağız ve diş sağlığı merkezi döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Mali Hususlar ve Döner sermaye işlemleri

Mali hususlar
Madde 10- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde, koruyucu hizmetler ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için fatura tahakkuku yapılmaz. Aile hekimliği mevzuatında belirtilen giderler hariç olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine ait giderler müdürlükçe karşılanır.
 (2) Sınırlarının açıkça belirtilmesi, yazılı olması ve muhasebe yetkilisine bildirilmesi şartıyla harcama yetkilisince gerek görüldüğünde; E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesi baştabibine yapılacak harcamalar için harcama yetkiliği devredilebilir. Ayrıca E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesinde harcama yetkilisince gerçekleştirme görevlisi de görevlendirilebilir.  
E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde; aile hekimliği birimlerince kullanılan alanların kira bedelleri ilgili mevzuat doğrultusunda aile hekimlerinden tahsil edilerek ilgili müdürlüğün döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Elektrik, su, yakıt (doğalgaz, fueloil, kömür v.b), internet iletişim, temizlik hizmetleri gibi hastane ile ortak kullanılan ve ayrılamayan giderler için aile hekimlerinin hizmet verdiği saatler ile kullanım metrekareleri gibi parametreler esas alınarak her aile hekimliği birimi için ayrı hesaplanır ve bulunacak tutar ilgili aile hekimince her ay müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılır. 

Ek ödeme
Madde 11- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele, Ek Ödeme Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğü döner sermayesinden; il performans puan ortalaması ve Ek Ödeme Yönetmeliğinin Ek-7 sayılı tablosunda yer alan unvanlar için Ek-7 sayılı tabloda belirlenmiş olan hizmet alanı kadro unvan katsayıları, Ek-7 sayılı tabloda yer almayan unvanlar için ise Ek-4 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak sureti ile ek ödeme yapılır.
(2) E-I grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemelerde,  Ek Ödeme Yönetmeliğinin ikinci basamak sağlık kurumları için belirlenmiş olan usul ve esaslar uygulanmaya devam edilir. 

Denetim ve Sorumluluk
MADDE 12- Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetlerin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkin bir şekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden baştabip, denetiminden ise müdürlük sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller 
Madde 13- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 14- 14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan “Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Devir işlemleri
GEÇİCİ MADDE 1 

(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte entegre sağlık hizmeti sunulmakta olan   E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri, en geç bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay içerisinde Genel Müdürlüğe devir edilir.
 
 (2) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin döner sermaye hesapları aktif ve pasifleriyle ilgili müdürlüğe devrolunur.

 (3) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastaneleri tarafından imzalanan sözleşmelerin yükümlülükleri ilgili müdürlük tarafından yerine getirilir. 

(4)  Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin tüm taşınırları (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) ilgili müdürlüğe devredilir.Yürürlük 
Madde 15- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

(28/09/2011 tarihli ve 39617 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN EII - EIII GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ
SNKURUM KODUİLKURUM ADINihai RolüYatak Sayısı
1711797ADIYAMANADIYAMAN SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
2196626ADIYAMANADIYAMAN TUT İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
3384522AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
4413666AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
5384521AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
6712301AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
76028AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
8194279AKSARAYAKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
9194283AKSARAYAKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
10194281AKSARAYAKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
11381516AMASYAAMASYA GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİEII14
128972ANKARAANKARA GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
135599ANKARAANKARA KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
14113ARDAHANARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
15386411ARTVİNARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
16223529ARTVİNARTVİN MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
17316944AYDINAYDIN BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
18710540AYDINAYDIN KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
19710542AYDINAYDIN KUYUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
20188204BALIKESİRBALIKESİR BALYA İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
21711201BALIKESİRBALIKESİR GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
22341935BALIKESİRBALIKESİR KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
23385211BALIKESİRBALIKESİR MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
24380547BARTINBARTIN ULUS İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
25188205BİLECİKBİLECİK GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
26716264BİLECİKBİLECİK İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
27194292BİLECİKBİLECİK PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
28716263BİLECİKBİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
29188206BİNGÖLBİNGÖL KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
30194234BİTLİSBİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII20
31196569BOLUBOLU GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
32197160BOLUBOLU MENGEN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
33282994BURDURBURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
34709763BURDURBURDUR ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
35276492BURDURBURDUR TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
36196192BURSABURSA BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
37196218BURSABURSA HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
38196193BURSABURSA KELES İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
39193966ÇANKIRIÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
40193967ÇANKIRIÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
41196343ÇANKIRIÇANKIRI ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
42196568ÇANKIRIÇANKIRI ŞABANÖZÜ DR.SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİEII6
43378231ÇORUMÇORUM BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
44194171ÇORUMÇORUM DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
45194169ÇORUMÇORUM OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
46194170ÇORUMÇORUM ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
47194172ÇORUMÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
48288126DENİZLİDENİZLİ ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
49203382DENİZLİDENİZLİ SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
50188211EDİRNEEDİRNE ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
51337398ERZİNCANERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
52196209ERZİNCANERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
53196208ERZİNCANERZİNCAN KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
54196210ERZİNCANERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
55196211ERZİNCANERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
564137ERZİNCANERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
57362259ERZURUMERZURUM NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİEII20
58362257ERZURUMERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII15
59300700ERZURUMERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
60188209ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
61413668ESKİŞEHİRESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
62197159ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
63188210ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİEII14
64194262GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
65223530GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
66194265GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
67203383IĞDIRIĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
68188215ISPARTAISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
693634ISPARTAISPARTA KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
706466ISPARTAISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
71188216ISPARTAISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
726465ISPARTAISPARTA ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİEII25
73409094KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
74375869KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİEII19
75709240KARABÜKKARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII15
76194271KARAMANKARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
77203381KARSKARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
78196571KASTAMONUKASTAMONU ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
79196573KASTAMONUKASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
80193187KASTAMONUKASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
81188217KAYSERİKAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
82188219KAYSERİKAYSERİ ÖZVATAN İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
83188218KAYSERİKAYSERİ SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
84428496KAYSERİKAYSERİ SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
85188223KIRIKKALEKIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
86188221KIRIKKALEKIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
87188222KIRIKKALEKIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
88195062KIRŞEHİRKIRŞEHİR AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
89195061KIRŞEHİRKIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
90195075KONYAKONYA DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
91194269KONYAKONYA GÜNEYSINIR VALİ İHSAN DEDE İLÇE DEVLET HASTANESİEII8
92716261KONYAKONYA İÇERİÇUMRA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
93188224KÜTAHYAKÜTAHYA ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
94193186KÜTAHYAKÜTAHYA ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
95711935KÜTAHYAKÜTAHYA HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
96188225KÜTAHYAKÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
97210949MALATYAMALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
98196567MANİSAMANİSA GÖLMARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
99193792MANİSAMANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
100470254MANİSAMANİSA AHMETLİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
101188228MARDİNMARDİN ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
102447838MERSİNMERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
103198608MUĞLAMUĞLA KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
104194168NEVŞEHİRNEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
105195072NİĞDENİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
106195073NİĞDENİĞDE ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
107195894ORDUORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
108716262SİNOPSİNOP ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
109195063SİVASSİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII4
110195065SİVASSİVAS ALTINYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
111195064SİVASSİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİEIII8
112195067SİVASSİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
113195068SİVASSİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
114195069SİVASSİVAS İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
115195070SİVASSİVAS KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
116195066SİVASSİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
117710236ŞIRNAKŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
118435256TEKİRDAĞTEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
119343332TOKATTOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİEIII11
120203379TOKATTOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII6
121343330TOKATTOKAT PAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
122316943TOKATTOKAT SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİEIII15
123413763TOKATTOKAT YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
124188237TRABZONTRABZON ÇAYKARA DR. M. İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
125386634TRABZONTRABZON DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
126188236TRABZONTRABZON KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
127188238TRABZONTRABZON ŞALPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
128196189TUNCELİTUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII12
129196190TUNCELİTUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
130196191TUNCELİTUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII10
131196188TUNCELİTUNCELİ PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
132194166UŞAKUŞAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA İLÇE DEVLET HASTANESİEII15
133445040UŞAKUŞAK ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
134194289VANVAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİEII10
135219678YALOVAYALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİEIII16
136305270YOZGATYOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
137220489YOZGATYOZGAT ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİEII5
138305271YOZGATYOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİEII8
139188239YOZGATYOZGAT YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİEIII5
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KALAN EI GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ
SNKURUM KODUİLKURUM ADINihai RolüYatak Sayısı
112789ADIYAMANADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
2716414ADIYAMANADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
3711798ADIYAMANADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
4197842AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİEI18
59365AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
65947AĞRIAĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
7710577AĞRIAĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİEI19
8389231AĞRIAĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
95966AĞRIAĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
10194278AKSARAYAKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
11195078ANKARAANKARA BALA İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
125512ANTALYAANTALYA AKSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
137782ANTALYAANTALYA DEMRE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
146551ARTVİNARTVİN YUSUFELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI30
15316945AYDINAYDIN BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
16316946AYDINAYDIN KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
175205BALIKESİRBALIKESİR HAVRAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
18177761BALIKESİRBALIKESİR SAVAŞTEPE İLÇE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
19397657BİLECİKBİLECİK OSMANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
20194233BİTLİSBİTLİS HİZAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
21196570BOLUBOLU MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
22305268ÇANKIRIÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
234571ÇORUMÇORUM KARGI İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
2414606ÇORUMÇORUM MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
259450DENİZLİDENİZLİ ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
2614110DENİZLİDENİZLİ HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
274442DENİZLİDENİZLİ KALE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
28188208DİYARBAKIRDİYARBAKIR ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
29316942DİYARBAKIRDİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
30310878DİYARBAKIRDİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
31346785DİYARBAKIRDİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
32188212EDİRNEEDİRNE HAVSA İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
339899ELAZIĞELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
346495ELAZIĞELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
35289933ERZURUMERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
36188213ERZURUMERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
37188214ERZURUMERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
38201251ERZURUMERZURUM KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİEI9
39362258ERZURUMERZURUM ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
40334953ERZURUMERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
41334954ERZURUMERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
42362260ERZURUMERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
43194295GAZİANTEPGAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
44194296GAZİANTEPGAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
45193762GAZİANTEPGAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
46219679GİRESUNGİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
47386413GİRESUNGİRESUN DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
48193761GİRESUNGİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
49100781IĞDIRIĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
501921KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİEI24
51391975KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
5214250KARABÜKKARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
53203380KARSKARS SELİM ABDÜLHADİ CİHANGİR İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
542846KASTAMONUKASTAMONU ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
55196572KASTAMONUKASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİEI19
562854KASTAMONUKASTAMONU BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
572817KASTAMONUKASTAMONU CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
582826KASTAMONUKASTAMONU DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
592829KASTAMONUKASTAMONU DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
60188220KAYSERİKAYSERİ İNCESU İLÇE DEVLET HASTANESİEI9
612705KAYSERİKAYSERİ TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
622675KAYSERİKAYSERİ YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
632632KIRKLARELİKIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
649449KIRKLARELİKIRKLARELİ VİZE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
652396KONYAKONYA DOĞANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
661987MANİSAMANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
67188227MARDİNMARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
68188226MARDİNMARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
69188229MARDİNMARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİEI24
701807MUĞLAMUĞLA DATÇA İLÇE DEVLET HASTANESİEI26
71315616MUŞMUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
72195074NİĞDENİĞDE ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
73195071NİĞDENİĞDE ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
749719ORDUORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
759674ORDUORDU ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
76188230RİZERİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI11
77188235SAKARYASAKARYA KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
78188234SAKARYASAKARYA KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
7911421SAKARYASAKARYA PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİEI30
80193793SAKARYASAKARYA SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİEI4
81451223SAKARYASAKARYA FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI12
82335219SAMSUNSAMSUN ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
83470250SAMSUNSAMSUN 19 MAYIS İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
84470252SAMSUNSAMSUN SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
85188232SİİRTSİİRT BAYKAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI15
86188231SİİRTSİİRT ERUH İLÇE DEVLET HASTANESİEI20
8712603SİNOPSİNOP TÜRKELİ DEVLET HATANESİEI25
889067SİVASSİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
89195482ŞANLIURFAŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİEI18
90346259ŞANLIURFAŞANLIURFA HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
9114678ŞIRNAKŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİEI25
92402185TOKATTOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİEI19
93634UŞAKUŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİEI50
94196212YOZGATYOZGAT ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
95305272YOZGATYOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİEI5
96311828ZONGULDAKZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİEI10
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.