Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat!

“Dinamik Embriyo İzleme” başarısız tüp bebek denemelerinde etkin bir yöntem. Embriyo üretimi ve takibi, gittikçe yaygınlaşan kameralı inkübatörler sayesinde artık canlı olarak günün her saati izlenebiliyor.

Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat!


Yöntem yumurta sayısı kısıtlı veya tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan çiftlerde etkinliği kanıtlanmış durumda.

İlk üre­ti­len ci­haz ol­ma­sın­dan do­la­yı kul­la­nı­cı­lar ve te­da­vi gö­ren has­ta­lar ara­sın­da “Em­bri­yos­kop” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu sis­tem­ler­le hem da­ha sağ­lık­lı em­bri­yo ge­li­şi­mi sağ­la­na­bi­li­yor hem de de­tay­lı ana­liz­ler so­nu­cun­da ge­be­lik oluş­tur­ma ih­ti­ma­li en yük­sek em­bri­yo­nun se­çi­le­bil­me­siy­le ge­be­lik oran­la­rın­da ar­tış el­de edi­li­yor.

 

Yön­te­min Tür­ki­ye­’de­ki ilk kul­la­nı­cı­sı olan Bah­çe­ci Sağ­lık Gru­bu­’n­dan Em­bri­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı Di­rek­tö­rü Dr. Ne­ca­ti Fın­dık­lı, tüp be­bek te­da­vi­si gö­re­cek, an­ne ada­yı çift­le­re bu tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da önem­li bil­gi­ler ve­ri­yor.

Ba­şa­rı şan­sı­nı ar­tı­rı­yor

Özel­lik­le son 20 yıl­dır ru­tin te­da­vi­ler­de em­bri­yo­lar üze­rin­de göz­lem­le­me şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı pek çok de­tay ve bil­gi­ye bu ci­haz­lar sa­ye­sin­de ar­tık ra­hat­ça ula­şa­bi­lir ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Fın­dık­lı: “El­de edi­len bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da da te­da­vi­de mak­si­mum ba­şa­rı için ge­rek­li ka­rar ve se­çim­le­ri da­ha doğ­ru alı­yo­ruz. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ça­lış­ma­lar son­ra­sı bu ci­haz­la­rın özel­lik­le yu­mur­ta sa­yı­sı kı­sıt­lı olan ve­ya tek­rar­la­yan ba­şa­rı­sız tüp be­bek de­ne­me­le­ri olan çift­ler­de et­kin ol­duk­la­rı­nı gör­mek­te­yiz. Ay­rı­ca la­bo­ra­tu­var ka­li­te­si, alt­ya­pı­sı ve ka­li­te kon­trol sis­tem­le­ri­nin yük­sek se­vi­ye­de ol­ma­dı­ğı mer­kez­ler­de stan­dart in­kü­bas­yon sis­tem­le­ri­ne kı­yas­la ba­şa­rı oran­la­rın­da be­lir­gin bir iyi­leş­me de oluş­tu­ra­bi­li­yor” de­di.

Embriyoskop nedir?

- Em­bri­yos­kop as­lın­da bir mar­ka adı. Bu alan­da üre­tim ya­pan fir­ma­nın ti­ca­ri ola­rak koy­du­ğu bir isim ol­mak­la bir­lik­te, bi­lim­sel adı (Di­na­mik em­bri­yo gö­rün­tü­le­me sis­te­mi) çok uzun ol­du­ğun­dan bu amaç­la kul­la­nı­lan ci­haz­la­ra ge­nel ola­rak em­bri­yos­kop ola­rak çağ­rı­lı­yor.

Sorunun kaynağını buluyor

- Ken­di in­kü­ba­tör sis­tem­le­ri­ne sa­hip di­na­mik em­bri­yo gö­rün­tü­le­me sis­tem­le­ri tüp be­bek te­da­vi­le­rin­de gü­nü­müz­de ve ya­kın ge­le­cek­te cid­di fark ya­ra­ta­cak bir oyun­cu. 5 yıl için­de tüm mer­kez­ler bu sis­tem­le­ri kul­la­na­cak­lar.

- Son yıl­lar­da bu alan­da cid­di an­lam­da ye­ni ge­liş­me­ler ya­şan­dı. Cihaz sa­de­ce da­ha iyi em­bri­yo ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mı­yor, ay­nı za­man­da ci­haz­la­rı kul­la­na­rak el­de et­ti­ği­miz bil­gi­lerle ço­cuk sa­hi­bi ola­ma­manın ne­re­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı da saptıyor.

- Ya­ni bir an­lam­da te­da­vi ba­şa­rı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için “ya­pay ze­ka” da kul­la­nı­yor ola­ca­ğız.

Tıp­kı ra­him or­ta­mın­daki gi­bi ge­li­şi­yor

Emb­riyos­kop ile em­bri­yo­la­rın la­bo­ra­tu­varda en hu­zur­lu şe­kil­de ge­li­şim­le­ri­ de sağ­lanıyor. Em­bri­yo ge­li­şi­mi aşa­ma­la­rın­da dış or­tam­dan kay­nak­la­na­bi­le­cek risk­le­ri de en alt dü­ze­ye in­di­ri­li­yor. Böy­le­ce has­ta­lar em­bri­yo­la­rı ne­re­dey­se ken­di ra­him or­tam­la­rın­day­mış gi­bi ge­liş­ti­ri­le­bi­li­yor.
“Yöntem he­nüz her tüp be­bek mer­ke­zin­de yay­gın ola­rak kul­la­nıl­mı­yor” di­yen Dr. Fın­dık­lı, se­çi­le­cek tüp be­bek mer­kez­le­ri­ne dik­kat edil­me­si
vur­gu­su yap­tı.

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.