2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 29.01.2015 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2015 Yılı
Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 29.01.2015 tarihi Perşembe günü
noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacak olup, münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih
yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2015 Yılı Ocak
Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine veya
notere onaylatarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434
Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da
elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından
vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru
sahibine aittir.
1-İstihdam Planlama Komisyonu’nun 21.08.2014 tarihinde yapılan toplantısında 2014 Yılı
Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan “Kurada yerleşip
ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde
unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi
durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve
başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması
halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla
yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır. Kısıtlaması kaldırılan personelin 29.12.2014
tarihi itibariyle 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmaları gerekmektedir, süresi
içerisinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir.
Bu kısıtlama 2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için
uygulanacaktır.2
2-Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2015 Yılı Ocak
Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma
tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda
atamaları iptal edilecektir.
3-632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son
başvuru tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı
kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler
bu süreden sayılmayacaktır.
4-Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.
5-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son
başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin
müracaatları kabul edilecektir.
6-DHY’ li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl
çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
7-Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya
müracaat edemeyecektir.
8- a) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi)
dışındaki çalışanlar kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal
yerlere müracaat edemeyeceklerdir. Bu personel bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu
dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.
 b) 6495 Sayılı Kanuna göre kadroya geçenler için bu maddenin “a” fıkrası dikkate alınacak
olup, bulunduğu kurumu dışında açılan münhal yerleri tercih edemeyeceklerdir.
9-a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2015 tarihine göre hesaplanan ve
ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
 b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
 c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
10-Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri
ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek, elektronik ortamda
itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir.
11-Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.3
12-a)2014 Ocak, 2014 Haziran ve 2014 Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
 b)Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde
kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin
(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve
21inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma
işlemleri yapılmayacaktır.
 c)05.01.2014 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan
personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul
edilmeyecektir.
13-Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda
çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro
unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
14-a)Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya
müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden
itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları
yapılmayacaktır.
 b)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel
Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu
kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde
sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.
15-a)Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden, herhangi bir statüde(14.
Maddede belirtilen sözleşme durumları hariç) sözleşmeli olarak çalışan ve ücretsiz izinde
(askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 b)Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve
Birlikler’ den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak)
alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.
16-Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 09.01.2015 Cuma –
21.01.2015 Çarşamba günü saat 18.00’ a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda 4
bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda
bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
17-a)Tercih edilecek branşta aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini
tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen
başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi
itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp
Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal
araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index –
Expanded),SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitationIndex)
indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi
bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI
(SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı
dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’
ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları
taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’ si devam edenlerin kura
başvuruları kabul edilmeyecektir.
b)Aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu
maddenin a) bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, aktif eğitim kliniği bulunan
eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak
kuraya alınacaktır.
18-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
19-Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.5
2015 YILI OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME
SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ
SIRA TARİH AÇIKLAMA
1
29 Aralık 2014 Pazartesi- 05 Ocak 2015
Pazartesi Saat 18:00’a kadar
Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden
başvuruların yapılması
2 08 Ocak 2015 Perşembe Saat 18:00’a kadar Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
3 20 Ocak 2015 Salı İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların
ilanı
4
20 Ocak 2015 Salı-21 Ocak 2015
Çarşamba Saat 18:00’ a kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve
hizmet puanı itirazlarının alınması
5 28 Ocak 2015 Çarşamba İtiraz sonuçlarının ilanı
6
29 Ocak 2015 Perşembe
KURA TARİHİ
Yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr)
internet adresinden ilan edilecektir.Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.